Skip to content

Άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής με διαφάνεια και έλεγχο

Posted by (Guest Contributor) on March 28th, 2012 - 51 Comments
avatar

Το θέμα της παρακολούθησης της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης μιας οικονομίας είναι μεγάλης σημασίας.  Σωστή και έγκαιρη ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων, μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη κρίσεων, όπως έχει φανεί ξεκάθαρα στην περίπτωση της Ελλάδας, με την έγκαιρη και άμεση λήψη διορθωτικών και διαρθρωτικών μέτρων.  Μακροχρόνια, το οικονομικό κόστος της έγκαιρης διόρθωσης, η ακόμη της πρόληψης, είναι σαφέστατα πολύ μικρότερο από εκείνο που θα πρέπει να επωμιστεί μία οικονομία που αναγκάζεται καθυστερημένα να λάβει μέτρα.  Αναμφίβολα, στην Κύπρο υπάρχει σοβαρό κενό στα θέματα ανάλυσης της οικονομίας που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.  Επιπλέον, υπάρχει, επίσης, σοβαρό κενό διαφάνειας και αντικειμενικότητας των αναλύσεων από επίσημους φορείς και ποιότητας στατιστικών στοιχείων.

 Το κενό αυτό μπορεί, και πρέπει, να αντιμετωπιστεί άμεσα με διαθρωτικές θεσμικές αλλαγές, οι οποίες να βελτιώνουν το ευρύτερο πλαίσιο παρακολούθησης της οικονομίας και άσκησης οικονομικής πολιτικής.  Τόσο σε θεωρητικό, όσο και εμπειρικό επίπεδο, έχει αποδειχθεί πώς υπάρχει καθοριστική σχέση μεταξύ της δημοσιονομικής κατάστασης μίας οικονομίας και του πλαισίου παρακολούθησης και ανάλυσης της οικονομίας.  Όσο πιο διαφανές, αντικειμενικό και ανεξάρτητο είναι το πλαίσιο παρακολούθησης της οικονομίας, τόσο καλύτερα δημοσιονομικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται.

 Πολλές χώρες έχουν δημιουργήσει θεσμούς, οι οποίοι σκοπό έχουν την ενδυνάμωση του πλαισίου άσκησης πολιτικής έτσι ώστε να διασφαλίζεται μακροχρόνια ανάπτυξη και βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, π.χ., απομακρύνοντας από κυβερνητικές υπηρεσίες απλές αρμοδιότητες οι οποίες όταν είναι κάτω από τον έλεγχο Υπουργείων ή πιο ευρύτερα της κυβέρνησης, δεν μπορούν να λειτουργήσουν αντικειμενικά, ούτε αποτελεσματικά.  Επίσης, δημιουργώντας κανόνες οι οποίοι ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις από τυχόν πολιτικές παρεμβάσεις, π.χ., δημοσιονομικοί κανόνες ή πολυετή πλαίσια άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής, ή νόμους καλής δημοσιονομικής συμπεριφοράς.

 Ένας τέτοιος θεσμός που θα αναφερθούμε σε αυτό το άρθρο είναι το λεγόμενο «Δημοσιονομικό Συμβούλιο» (ΔΣ).  Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα οργανισμό ή μία αρχή, που χρηματοδοτείται αλλά δεν εξαρτάται από το κράτος και παρέχει αντικειμενική ανάλυση και εκτιμήσεις για τις προοπτικές της οικονομίας, την πρόοδο για επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της κυβέρνησης, τη μακροπρόθεσμη κατάσταση των δημοσίων οικονομικών και αξιολογεί το δημοσιονομικό και μακροοικονομικό κόστος και όφελος προτεινόμενων μέτρων.

 Σημειώνουμε πως οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ευρωζώνης στα συμπεράσματα τους στις 26 Οκτωβρίου 2011, κατέγραψαν πώς ««… αναλαμβάνουμε τη δέσμευση … [για] .. ενίσχυση των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων πέραν της οδηγίας σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών.  Ειδικότερα, οι εθνικοί προϋπολογισμοί θα πρέπει να βασίζονται σε ανεξάρτητες προβλέψεις ανάπτυξης».

 Επιπλέον, η Επιτροπή που συστάθηκε υπό τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. van Rompoy, στην οποία συμμετείχε και η Κύπρος, στα συμπεράσματα της του Οκτωβρίου 2010 αναφέρει πώς «…Η ενίσχυση των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων και η εξασφάλιση συμμόρφωσης προς τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ έχει κομβική σημασία για την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και την εξασφάλιση συμμόρφωσης προς το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης… [Πρώτα] πρέπει να καλύπτεται ένα σύνολο συμφωνημένων ελάχιστων απαιτήσεων για τα εθνικά πλαίσια… …επιπλέον πρότυπα θα πρέπει να συμφωνηθούν που θα καλύπτουν … δημοσιονομικούς κανόνες και το ρόλο άλλων αρχών (π.χ. Δημοσιονομικών Συμβουλίων) που θα παρέχουν ανεξάρτητη ανάλυση, αξιολόγηση και προβλέψεις σχετικά με δημοσιονομικά θέματα».

 Οι ακριβείς αρμοδιότητες των Συμβουλίων αυτών διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά η ουσία και ο βασικός τους στόχος είναι ξεκάθαρος: Να βοηθήσουν έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η λεγόμενη «προδιάθεση για ελλείμματα» (deficit bias), που είναι κοινό χαρακτηριστικό των δημοκρατικών οικονομιών,γεγονός το οποίο έχει μελετηθεί και επιβεβαιωθεί εμπειρικά.  [1] Με απλά λόγια, οι κυβερνήσεις συνήθως επιζητούν την επανεκλογή τους και έτσι, είτε μέσα από υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις για την κατάσταση της οικονομίας για δημιουργία εντυπώσεων ή και για δικαιολόγηση αυξήσεων στις δαπάνες, είτε μέσω παραχώρησης επιδομάτων ή άλλων «δώρων» προς τους ψηφοφόρους, παρατηρείται το φαινόμενο της συστηματικής αύξησης των ελλειμμάτων πριν από εκλογές ή και κατά τη διάρκεια της θητείας της κυβέρνησης.  Όλες οι κομματικές παρατάξεις έχουν συνήθως παρόμοια κίνητρα και έτσι παρατηρείται για μεγάλες περιόδους η προδιάθεση αυτή για ελλείμματα.

 Πώς μπορεί ένα ΔΣ να αποτρέψει αυτή τη συμπεριφορά από μέρους των κυβερνήσεων;

 • Στο βαθμό που οι κυβερνήσεις είναι υπεραισιόδοξες για την οικονομία και κατ’ επέκταση για τις δημοσιονομικές προοπτικές, η ανάθεση της εκτέλεσης των προβλέψεων από το ΔΣ μπορεί να ελαχιστοποιήσει σημαντικά το πρόβλημα, συντείνοντας έτσι σε χαμηλότερα ελλείμματα.
 • Εναλλακτικά μπορεί το ΔΣ, ως ανεξάρτητο συμβούλιο, να έχει την αρμοδιότητα να αξιολογεί τις επίσημες προβλέψεις, νοουμένου ότι θα έχει πλήρη πληροφόρηση για τα δημοσιονομικά στοιχεία και τάσεις.
 • Επίσης, με τη συστηματική και λεπτομερή παρακολούθηση των δημοσιονομικών εξελίξεων και τάσεων και τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους και την έγκαιρη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης από το ΔΣ, θα είναι δύσκολο από πλευράς της κυβέρνησης να επιδοθεί σε αυξήσεις στις δαπάνες που θα οδηγούν σε απόκλιση από τους στόχους της.

 Για να λειτουργήσει σωστά ένα ΔΣ επιβάλλεται τόσο η αδιαμφισβήτητη ανεξαρτησία του όσο και η άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση του σε στοιχεία, ιδιαίτερα δημοσιονομικά.  Και τα δύο πρέπει να ρυθμιστούν νομικά.  Η ανεξαρτησία είναι ουσιαστικής σημασίας, γιατί χωρίς ανεξαρτησία η ανάλυση πιθανόν να μην είναι αντικειμενική και να μην εξυπηρετεί με επιτυχία τον σκοπό της.  Επιπλέον, το ΔΣ πρέπει να έχει την κατάλληλη κατάρτιση, πρέπει δηλαδή να αποτελείται από ανεξάρτητους αναλυτές ή ακαδημαϊκούς που να μην επηρεάζονται, από τις Αρχές (κυβέρνηση, Υπουργεία κτλ).

 Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα[2] από τα οποία μπορεί η Κύπρος να αντλήσει και να δημιουργήσει ένα νέο ΔΣ, ενδεχόμενα χρησιμοποιώντας υφιστάμενες δομές και εμπειρογνωμοσύνη.  Παραδείγματα από χώρες που πρόσφατα  δημιούργησαν τέτοιους θεσμούς πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό που πρέπει να γίνει στην περίπτωση της Κύπρου, ιδιαίτερα για να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία ΔΣ μέσα σε ένα περιβάλλον έντονου κομματικού και πολιτικού παρεμβατισμού.

 Η Κύπρος έχει ανάγκη από τέτοιους θεσμούς οι οποίοι θα βοηθήσουν στη βελτίωση της δημοσιονομικής και γενικότερα της οικονομικής κατάστασης και της εικόνας της προς τα έξω.  Ως μικρή ανοικτή οικονομία με μεγάλη εξάρτηση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες η μακροοικονομική της σταθερότητα είναι καθοριστικής σημασίας.  Θεσμοί όπως το ΔΣ θεμελιώνουν τη σταθερότητα και διασφαλίζουν την εικόνα της χώρας προς τα έξω.  Πρόσφατη εμπειρική έρευνα σε χώρες του ΟΟΣΑ δείχνει πώς το πολιτικό κόστος που πιθανόν να προκύπτει από περιόδους δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι μικρό, ενώ αντίθετα κυβερνήσεις που τολμούν να πάρουν μέτρα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επανεκλογής.  [3] Έτσι, τέτοιες κινήσεις, οι οποίες ενδεχόμενα θα μπορούσαν να θεωρηθούν πως θα είχαν πολιτικό κόστος, αφού θα οδηγούσαν σε αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική, πιθανό να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα, ιδιαίτερα εάν αυτές οι μεταρρυθμίσεις γίνουν μεθοδικά και προγραμματισμένα.

 Δρ. Ζήνων Γ. Κοντολαίμης, Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

[1] Alesina,Α., Roubini, Ν.,  Cohen J.D. Political Cycles and the Macroeconomy, MIT Press 2002.J.D.,Political Cycles and the Macroeconomy, MIT Press 2002.

[2] Πολλάπεριγράφονταιστηπρόσφατηδημοσίευση,Calmfors, L., Wren-Lewis, S., What should fiscal councils do?, Economic Policy, 2011.

 [3] ΒλέπεAlesina, A. Carloni, D., Leche, D. The Electoral Consequences of Large FiscalAdjustments, NBERΙανουάριος 2012.

Categories → Οικονομία

51 Comments
 1. avatar
  φιλ on March 28, 2012 - (permalink)

  Συμφωνώ με τον κ. Κοντολέμη. Χρειάζεται επειγόντως αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, με τρόπο αξιόπιστο και πειστικό. Μπορούμε να κερδίσουμε αξιοπιστία διεθνώς δημιουργώντας ένα ισχυρό δημοσιονομικό πλαίσιο.

  Μήπως είναι καιρός οι υποψήφιοι προέδροι να ασχοληθούν με το θέμα;

 2. avatar
  Επώνυμος on March 28, 2012 - (permalink)

  Ορθή η εισήγηση, που μπορεί να συνδυαστεί με τη νέο δημοσιονομικό σύμφωνο. Η θεσμοθέτηση ενός δημοσιονομικού συμβουλίου θα πρέπει ωστόσο να είναι αποτέλεσμα συνταγματικής τροποποίησης, διαφορετικά είναι πολύ πιθανόν να τύχει ανάλογης υπόσκαψης όπως και πρόσφατα η Κεντρική Τράπεζα.

 3. avatar
  Παρατηρητής on March 28, 2012 - (permalink)

  Εξαιρετικά σωστές επισημάνσεις.

 4. avatar
  Σταύρος Α. Ζένιος on March 28, 2012 - (permalink)

  Αγαπητέ Ζήνωνα,

  αυτές ακριβώς ήταν (μερικές) αρμοδιότητες του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων για το οποίο δημοσίευσα και μιλώ εκτενώς από το 2001, βλ. «Εθνικό οικονομικό συμβούλιο Κύπρου» Ενδείκτης 6: 2-4, Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.

  Η εισήγηση υιοθετήθηκε από τους υποψηφίους για την προεδρία στις εκλογές του 2003 Τάσσο Παπαδόπουλο και Αλέκο Μαρκίδη και τον υποψήφιο Ιωάννη Κασουλίδη στις εκλογές του 2008. Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος δημιούργησε συμβούλιο αλλά όχι με τις προδιαγραφές της εισήγησης.

  Πολύ ορθά επαναφέρεις το θέμα σήμερα υπό την πίεση των δημόσιων οικονομικών.

 5. avatar
  Alexandros Michaelides on March 28, 2012 - (permalink)

  Είναι διαφορετική ιδέα να υπάρχει ανεξάρτητο (από πολιτικούς) Δημοσιονομικό Συμβούλιο από το να υπάρχει διορισμένο (από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας) Συμβούλιο Οικονομικών Επμειρογνωμόνων. Το δεύτερο καθορίζει την πολιτική στην οποία θα ήθελε να κινείται ο κάθε πρόεδρος, άρα φαντάζομαι θα διορίζει άτομα που συμφωνούν με την οικονομική πολιτική που εκλέγηκε για να εφαρμόσει. Το πρώτο διασφαλίζει αντικειμενικές (όσο αυτό είναι δυνατόν) αναλύσεις εκτός κομματικών χώρων.

  Δεν μας αρέσουν για κάποιο λόγο τα αγγλικά σε αυτό το blog. Αλλά η διαφορά μπορεί να εντοπιστεί μεταξύ Council of Economic Advisers
  http://www.whitehouse.gov/administration/eop/cea

  και

  Congressional Budget Office
  http://www.cbo.gov/

 6. avatar
  Α. Πηγασίου on March 28, 2012 - (permalink)

  Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι αν μία κυβέρνηση θα δεχτεί ποτέ να συμφωνήσει σε μία τέτοια πρόταση που ουσιαστική θα περιορίζει τη δύναμη της στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής. Ήδη τα συμφωνηθέντα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο συγκεκριμενοποιούν όλο και περισσότερο το περιθώριο ευελιξίας για κάθε κυβέρνηση και δεν μπορώ να φανταστώ τους πολιτικούς από μόνους να συμφωνούν σε εθνικό επίπεδο πάνω σε μία τέτοια πρόταση

 7. avatar
  Anonymous on March 28, 2012 - (permalink)

  Σεβαστές οι απόψεις των οικομολόγων. Η δημοσιονομική πολιτική όμως είναι θέμα της κυβέρνησης και όχι του όποιου νεοφιλελεύθερου, “ανεξάρτητου” παρατηρητή ή θεσμού.

  Αν η κυβέρνηση τα κάνει θάλασσα θα τιμωρηθεί από τους ψηφοφόρους.

  Η τυφλή εμπιστοσύνη στην “κρίση” και τη “σοφία” των αγορών στερείται στοιχειώδους αντίληψης της δημοκρατίας.

  Ήδη υπάρχουν βέβαια κάποιοι ανεξάρτητοι θεσμοί και είτε δεν είναι τόσο ανεξάρτητοι επειδή ανακατεύονται στην πολιτική, είτε έχουν ανεξαρτησία που δεν την αξιοποίησαν για να προστατεύσουν αυτούς που πρέπει (π.χ. καταθέτες, καταναλωτές, μετόχους, κτλ).

  • avatar
   αθηνα on March 29, 2012 - (permalink)

   Παρόλο που δεν είμαι υπέρ της δημιουργίας παρόμοιων συμβουλίων,που μπορεί να είναι ακόμα μιά εστία σπατάλης πόρων και διαφθοράς,εν τούτοις και έχοντας πικρή εμπειρία απο τους ερασιτεχνισμούς των κυβερνώντων,θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί ένα τέτοιο σώμα που να λειτουργεί σε συμβουλευτική βάση προς την εκάστοτε κυβέρνηση.Γιατί αν θα περιμένουμε 5 χρόνια και όταν θα είναι πολύ αργά, για να ‘τιμωρήσουμε’ με τη ψήφο έναν πρόεδρο,όπως κακή ώρα τώρα ,τότε ‘βράσε ρύζι′.

   • avatar
    Παρατηρητής on March 30, 2012 - (permalink)

    Δυστυχώς Αθηνά στην Κύπρο το προεδρικό σύστημα έχει τα μαύρα του τα χάλια. Δεν υπάρχουν τα σωστά και αρκούντως αποδοτικά check and balances που υπάρχουν στο αμερικανικό΄προεδρικό σύστημα και ουσιαστικά ο εκαστοτε Πρόεδρος στην Κύπρο έχει τόσες υπερεξουσίες και είναι τόσο ανεξέλεκτος να κάνει ότι του καπνίσει που θα μπορούσε κανείς να τον χαρακτηρίσει σχεδόν εκλελεγμένο δικτάτορα. Και δεν είναι απλώς θέμα να τιμωρηθεί στα πέντε χρόνια, που θα τιμωρηθεί πιστεύω και μάλιστα με πανηγυρικό τρόπο. Αυτό δεν θα διορθώσει την ζημιά που έγινε εις βάρος των πολιτών της χώρας, τις μειώσεις ή τις παγοποιήσεις μισθών και τα άλλα μέτρα τα οποία προκλήθηκαν από την προηγούμενη ανεξέλεκτη δημοσιονομική σπατάλη της “φιλολαικής” κυβέρνησης.

    Είναι γι′ αυτό που πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητο δημοσιονομικό σώμα το οποίο να εξετάζει κατά πόσον η δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης βρίσκεται στα πλαίσια του νέου δημοσιονομικού πλαισίου που έχει υπογραφεί από όλους τους ηγέτες της ΕΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ (αντιλαμβάνεται τι έχει υπογράψει? Το ΑΚΕΛ συμφωνεί?). Και μάλιστα οι αποφάσεις του ανεξάρτητου αυτού σώματος να μην έχουν μόνο συμβουλευτικό ή επικριτικό χαρακτήρα αλλά δεσμευτικό.

    Αν σκεφτείς Αθηνά ότι ο σημερινός πρόεδρος αρνείτο πεισματικά να συναντήσει τον Διοικητή της ΚΤΚ για να συζητήσουν την οικονομική κατάσταση της χώρας, αν σκεφτείς πως οι επιστολές του Διοικητή προς τον Πρόεδρο από ότι διαβάσαμε στον τύπο πριν λίγες μέρες χωρίς να το διαψεύσει κανένας ουδέποτε απαντούνταν από τον Πρόεδρο, καταλαμβαίνεις το μέγεθος του προβλήματος που μπορεί να υπάρξει όταν ένας πρόεδρος, ειδικά όταν καταλαμβαίνει τόσο λίγα περί οικονομικής πολιτικής, κάνει κυριολεκτικά, μα κυριολεκτικά ότι του καπνίσει ή ότι του υποδείξει ο κάθε καιροσκόπος.Εδώ να υπενθυμίσω πως δεν είναι και τόσο κακό ένας πρόεδρος να μην είναι οικονομολόγος και να μην γνωρίζει ακριβώς πως λειτουργεί η οικονομική πολιτική. Θα πρέπει όμως να έχει σωστές αρχές με βάση τις οποίες να δίδει κατευθυντήριες οδηγίες. Π.Χ δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος για να αντιλαμβάνεσαι τη σημασία της δημοσιονομικής πειθαρχίας, τη σημασία της παραγωγικότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, την οικονομική καταστροφή στην οποια αναπόφευκτα οδηγεί η δημοσιονομική σπάταλη κλπ. Φτάνει βέβαια να αντιλαμβάνεσαι σε ποια εποχή ζεις και τι σύστημα καλείσαι να διαχειριστείς και να μην συγχίζεις το 2012 με το 1917, την ελεύθερη οικονομία με το σοβιετικό μοντέλο και την Ευρωπαική Ενωση με την Ένωση Σοσιαλιστιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών.

    Και το ερώτημα που τίθεται είναι τελικά το εξής:θα μπορέσει ο νέος Διοικητής, αν υπάρξει βεβαίως νέος Διοικητής όπως λεν οι πληροφορίες που ακούμε όλοι,να επιβληθεί στον πρόεδρο όχι με την κακή έννοια αλλά με την έννοια ότι οι εισηγήσεις του θα εισακούονται? Θα κάνει ο νέος Διοικητής που θα διοριστεί όπως λέγεται από τον κ.Χριστόφια τις σωστές εισηγήσεις που απορρέουν και από τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις τις Κύπρου έναντι της ΕΕ? Η θα έχουμε απλά ένα νέο Σταυράκη του οποίου η μόνη του εγνοια θα είναι να χαιδεύει τα αυτιά του Προέδρου? Είναι πάνω σε αυτά ακριβώς τα ζητήματα που θα κριθεί στην πράξη και η επιτυχία ή αποτυχία του νέου Διοικητή όποιος και αν είναι αυτός.

    Φαντάζομαι και ο φίλος μου ο Taylor ο οποίος, σε αντίθεση με μένα, θέλει να απομακρυνθεί ο σημερινός Διοικητής, δεν θα διαφωνεί με τις προυποθέσεις επιτυχίας του όποιου νέου Διοικητή όπως τις έθεσα πιο πάνω.Θα ήταν ενδιαφέρον να είχαμε τήν άποψή του..

    • avatar
     αθηνα on March 30, 2012 - (permalink)

     Συμφωνώ απόλυτα φίλε Παρατηρητή.

    • avatar
     Andreas on March 30, 2012 - (permalink)

     Τζιαι γιατι αγαπητε μου να μεν υπαρχει πλαφον στο ελλειμμα?
     Να έχω τον αλλο να μου σπαταλα για πυραυλου , να διοριζει … τ αντερα του στις δημοσιες υπηρεσιες , να παραδιδει εν τελει την χειροτερη οικονομια κυβέρνησης απο το 74 και να μου λέει οτι εν για … αναγκες Ε.Ε?
     Τωρα τελος τουτα.
     Τοσα εχουμε τοσα ξοθκιαζουμε

     • avatar
      αθηνα on March 31, 2012 - (permalink)

      Δυστυχώς,συνεχίζουμε να ξοδεύουμε περισσότερα απο όσα βγάζουμε.Μόνο το φυσικό αέριο μας σώζει, και εκεί ποντάρει ο Χριστόφιας.

     • avatar
      Andreas on March 31, 2012 - (permalink)

      Το δυστηχω εν λαλει τπτ.
      Ας που ενα μεα κουλπα τζινοι που εδημιουργησα ενα τοσο μεγαλο κρατος, ας μεν μας περιπαιζουν οτι ταχατες θελουν πιο μιτση διοτι επι εποχης τους οι σπαταλες που εκαμαν και τα βολεματα ημετερων ηταν ανευ προηγουμένου ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
      Εαν καποιους λοιπον ενοχλει το πλαφον εν τους νεοφιλελευθερος του κοινοβουλιου και όι τους σωφρονες.

     • avatar
      αθηνα on April 2, 2012 - (permalink)

      Μα ποιός σου είπε ότι διαφωνούμε στο πλαφόν.Μάλλον να αποταθείς κατά κυβέρνηση μεριά,που αν τους μιλήσεις για τέτοιο πράγμα,θα πάθουν αναφυλαξία.Γιατί με τι λεφτά θα συνεχίσουν το κοινωφελές έργο τους,μοιράζοντας τσιεκκούθκια-τη μόνη δουλειά που μπορούν να κάνουν σωστά.Και ακόμα μιά φορά σε καλώ να σταματήσεις να κοιτάζεις πίσω, φορτώνοντας την ευθύνη στους πρώην.Επιτέλους κατάλαβε ότι δεν πείθεις.

     • avatar
      Andreas on April 3, 2012 - (permalink)

      Για την κυβέρνηση?Αλλα έδειξε…
      Επι δεκαετιας , σε καιρους ανάπτυξης είχαμε το μεγαλο φαγοποτι.
      Μεν στα ξαναριθμήσω…
      Φαντασου να ειχαμε τοτες κριση που θα εφτανε το ελλειμα και το χρεος.
      Αλλοι εκαμαν το φαγοποτι αλλοι καλουνται να βάλουν ταξη!!!
      ΤΡΑΓΙΚΟ ή μήπως πολιτκα υπεύθυνο???

    • avatar
     Eleni on April 1, 2012 - (permalink)

     Φίλε Παρατηρητή, τι μας λες τώρα? Εδώ δεν υπάρχουν check and balances στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου που θα ήταν και πιο εύκολο…(ενα ίδρυμα είναι και όπως θέλεις ερμήνευσε το!!) Να σε θυμίσω ότι ο νυν, γιατί σε 30 μέρες θα είναι τέως, παρεξήγησε την ανεξαρτησία με την αυθαιρεσία και έρχεσαι ΕΣΥ, Παρατηρητή επιλεκτικά να μιλάς για δικτατορία?

     Όσον αφορά τον “νέο” διοικητή, απλά να πω ότι θα παραλάβει χάος και θα προσπαθήσει να βάλει σε τάξη τα κακώς έχοντα του τραπεζικού συστήματος τα οποία δημιουργήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια!!!

     Ας μην προτρέχουμε λοιπόν να κρίνουμε το νέο διοικητή και ας κοιτάξουμε να δουμε εάν μπορεί να “καθαρίσει ο σταύλος του Αυγείου” όπως έχει καταντήσει το τραπεζικό μας σύστημα που κύρια ευθύνη για την εποπτεία του φέρει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου…

     Ευχαριστώ.

     • avatar
      Andreas on April 2, 2012 - (permalink)

      Πολλα σωστα αγαπητη μου αλλα ας έχουμε υπ οψη οτι ηταν εν ταρακουνημα του καπιταλισμου ανευ προηγουμενου και ηταν δυσκολο να διαχειρισθει που τον διοικητη κι ας έχει τοσες περγαμηνες.

      Το επομενο στατιστικα , αν υπαρχει τουντο σύστημα ως τότε, εννα συμβεί μετα που ενα αιωνα οταν αυτη η γενια η οπια έζησε τον εννα σιει εγκαταλείψει τα εγκόσμια…

      Τουλάχιστον ας κάμει τα στοιχειωδη τουτη η κυβερνηση.ΑΣ ΕΣΙΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΙΣ ΠΕΡΓΑΜΗΝΕΣ για τουντη θέση, διοτι καποιοι προηγουμενοι οι μόνο εν τις ειχαν αλλα επαιζαν προσφάτως και τους έξυπνους μέσα που τα καναλια (ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ) όταν ειχαν αποτύχει τζιαι στην πράξη.

      Τα άλλα ας ελπισουμε ναν πιο προβλέψιμα

     • avatar
      Παρατηρητής on April 2, 2012 - (permalink)

      Καταρχήν Ελένη δεν έκρινα πουθενά τον νέο Διοικητή γιατί πρώτα από όλα δεν ξέρω αν θα υπάρξει και πιος θα είναι και αν διάβασες τα σχόλια μου έχω πει πως ο κάθε υποτιθέμενος νέος Διοικητής θα κριθεί στην πράξη με βάση κάποια κριτήρια, όπως και ο κάθε νέος πρόεδρος της δημοκρατίας, όσες επιφυλάξεις και αν έχουμε ο καθένας μας για τον οποιονδήποτε. Ο καθένας, όταν εκλεγεί ή όταν διοριστεί δικαιούται μια περίοδο χάριτος, αυτό λεεί η δεοντολογία και μετά κρίνεται θετικά η αρνητικά αναλόγως των πράξεών του.

      Τώρα γιατί θίκτηκες για τα όσα ανέφερα για το κακό σύστημα της Κύπρου τα οποία όλοι αναγνωρίζουν και δεν αφορούν τον σημερινό πρόεδρο μόνο είναι άξιον απορίας. Μήπως γιατί ο σημερινός πρόεδρος έτυχε να είναι ότι χειρότερο μπορούσε να υπάρξει σε συνδυασμό με το παρών αναχρονιστικό σύστημα της Κύπρου που ούτε το σύνταγμα δεν μπορεί να αλλάξει με το πρόσχημα δήθεν των “αδελφών Τ/Κ”? Η μήπως θίκτηκες γιατί είτε αρέσει σε ορισμένους είτε όχι σε λίγους μήνες τόσο το ΑΚΕΛ όσο και ο σημερινός πρόεδρος θα αποχαιρετήσουν την εξουσία? Μα με αυτό συμφωνεί το 75+% της Κύπρου με βασή ΟΛΕΣ τις μετρήσεις, και όσο και αν υπάρχουν αντιδημοκρατικά στοιχεία στο σύστημα, την ώρα της κάλπης η δημοκρατία λειτουργά άψογα. Και η δημοκρατία και η λαική βούληση είναι τον Χριστόφια που θα στείλει σπίτι του και μάλιστα πανηγυρικά και όχι τον Ορφανίδη. Ο Ορφανίδης μπορεί να μην επαναδιοριστεί από ένα αποτυχημένο πρόεδρο αλλά αυτό αν γίνει δεν αφαιρεί αλλά προσθέτει στην αξιοπιστεία του Ορφανίδη.

      Απλούστατα αν ο κ.Χριστόφιας προβεί σε αυτή την πράξη θα χάσει ακόμα ένα μεγαλύτερο ποσοστό και η Κύπρος για όσους γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται αυτή την στιγμή πιθανώς να χρεοκοπήσει πριν το τέλος της προεδρίας Χριστόφια. Επομένως ο επαναδιορισμός Ορφανίδη, τον πρώτο που θα ωφελέσει είναι τον κ.Χριστόφια και την κυβέρνησή του και ύστερα τον οποιονδήποτε άλλο.

      Στο χέρι του Προέδρου είναι να σώσει, έστω και την υστάτη ότι μπορεί να περισωθεί και να μην μείνει στην ιστορία ως ένας απόλυτος οδοστρωτήρας των πάντων αλλά ως ένας πολιτικός, που παρά τα λάθη του, τουλάχιστον την υστάτη κρίσημη στιγμή, παραμέρισε τις προσωπικές του πικρίες και έκανε το ορθό για την Κύπρο.

      ΥΓ1:Για μια ακόμη φορά τονίζω προς αποφυγήν παρεξήγησης πως όσες θέσεις εκφράζω εδώ αποτελούν αυστηρά προσωπικές μου θέσεις.

     • avatar
      Andreas on April 2, 2012 - (permalink)

      Χαχα.
      Αρεσε μου.Δλδ να ανυσηχει ο νυν διοικητης αν τον αφησει στη θέση του ο Χριστοφιας.Εν υποτιμητικο ….

      Παντως αναρωθκιουμαι ειλικρινα για ποιο λογο πρεπει μονιμως να εχουμε ελλειμματικους προυπολογισμους.Τουτο που υπεγραφη και που τις 27 χωρες για ισοσκελισμενους προυπολογισμους εν το πιο σημαντικο.
      Ουτε βολεμα ημετερων ουτε σ-300 ουτε σπαταλες σε γενικα νοσοκομεια…

  • avatar
   Andreas on March 29, 2012 - (permalink)

   Εγω διαφωνω φίλε με το αν θα τιμωρηθει διοτι ξερουμε πολλα καλα οτι υπαρχουν ψηφοφοροι που άγονται που τα κόμματα και πολλοι δε , δεν μπορουν να δικαιολογήσουν με επιχειρήματα πως και ποιον ψηφίζουν.

   Κλασσικη περιπτωση σ-300 , γενικο νοσοκομείο Λευκωσιας, ελλας τζετ , βολεμα τεραστιου αριθμου ημετερων κτλ.
   Ηδες ν αλλαζει τπτ σε ποσοστα?
   Οποτε εν συμφωνω με την τιμωρια ανα 5 χρόνια.Ειναι παρα πολλα για να καταστρέψουν την οικονομια ενος κράτους

   Καποια πραματα πρεπει να ρυθμιστουν δια νομου και όι με νεοφιλευθερες αντιλήψεις οπου κάποιοι επιθυμουν να εφαρμοσουν τζιαι δαμέσα

   • avatar
    αθηνα on March 30, 2012 - (permalink)

    Είναι και αυτό μιά άποψη.Μπορεί μάλιστα με αυτό που προτείνεις,να υπήρχαν ασφαλιστικές δικλείδες που να απαγόρευαν σ’έναν πρόεδρο να δίνει άδεια κατά το δοκούν, όπως το ξεφόρτωμα των πυρομαχικών του κάθε Ασσαντ,έτσι για ‘δημόσιες σχέσεις’.Ισως μ’αυτό το σύστημα να γλυτώναμε την καταστροφή στο Μαρί.

    • avatar
     Andreas on March 30, 2012 - (permalink)

     Με τα θα δεν γίνεται τπτ.
     Εχουν δώσει πολλα δείγματα ατιμωρησιας και κατασπατάλησης χρημάτων στο παρελθον που η προβλεψη νομων φανταζει ουτοπια.10 χρονια κοροιδιας ηταν πολλα

     • avatar
      αθηνα on March 31, 2012 - (permalink)

      Ακόμα και 4 χρόνια ατιμωρησίας [σε ενεστώτα χρόνο], είναι πολλά.Και ο νοών νοείτω.

     • avatar
      Andreas on March 31, 2012 - (permalink)

      Εαν σ ενοχλει η ατιμωρησια απο πλευτας δικαστικου σώματος ειναι ενα θέμα.
      Τοτε ομως ουτε καν εστάλη ενας για δίκη.Και είχαν γινει τοσα.
      Τωρα βεβαιως έχουμε.Για να δουμε τι εννα πραξουν οι δικαστες μας.
      Ετσι για διαχωρησουμε τα 2.

     • avatar
      αθηνα on April 2, 2012 - (permalink)

      Δεν εννοώ καθόλου την δικαστική [ποινική] τιμωρία.Πολύ θα σε βόλευε αυτό,γιατί η αστυνομία που ελέγχεται απο τον υπ.Δικαιοσύνης,άρα απο την κυβέρνηση,ασφαλώς και δε θα προχωρούσε σε δίωξη του μάστρου της.Οταν μιλώ για τιμωρία,εννοώ τη ΛΑ’Ι’ΚΗ ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ. ”Ηγγικεν γαρ η ώρα”.

     • avatar
      Andreas on April 3, 2012 - (permalink)

      χαχα.Οτι πει ο λαος χωρις νομους και δικαστηρια..
      Αντιθέτως.
      Βολευκει με οτι λαλουν οι θεσμοι.
      Εσενα βολευκει σε η μπανανια διοτι τοτε επι δεκαετιας κανενας εν εσταλη για δικη.Κι ας εγιναν δεκαπλασια μαρι…
      Τωρα αντιθέτως
      Εστειλε η κυβέρνηση ολους ισοι πρεπει να δικαστουν βασει νομων, δουλεια τώρα εχουν τα δικαστηρια.
      Απλα γεγονοτα!

     • avatar
      αθηνα on April 3, 2012 - (permalink)

      Γιατί αντιδράς Ανδρέα στην ετυμηγορία του λαού,που στο τέλος της μέρας είναι ο υπέρτατος κριτής. Μα αν δεν κάνω λάθος,και ο κ.Χριστόφιας το ίδιο είπε όταν τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι κατά πόσον σκέφτεται να παραιτηθεί.Ο λαός με εξέλεξε και μόνο στο λαό λογοδοτώ.Ποιός είναι επιτέλους αυτός ο Πολυβίου,που εγώ τον διόρισα;Eγώ σ’εχτισα φούρνε μου,εγώ θα σε χαλάσω.Α μα πιά!

   • avatar
    Eleni on April 2, 2012 - (permalink)

    Φίλε Παρατηρητή,

    Φαίνεται ότι αν και το ψευδόνυμο που χρησιμοποιείς είναι παρατηρητής, οι θέσεις σου το αναιρούν!!! Καλά χρυσέ μου που ζείς? Δεν έχεις “παρατηρήσει″ ότι τα προβλήματα της οικονομίας στην Κύπρο είναι αλυσυδωτά και όλα ξεκινούν από την κατάντια του τραπεζικού συστήματος που ΕΣΥ αγαπητέ μου Παρατηρητή δεν εννοείς να αντιληφθείς? Εξακολουθείς να υπεραμύνεσαι το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας!!! Ε, φίλε μου άμα εξακολουθούν να υπάρχουν τέτοιες αντιλήψεις έστω και μετά που ο Διοικητής τα έκανε στην κυπριακή διάλεκτο “λιλλίτσια” τότε γιατί Παρατηρητή μου είσαι τόσο σίγουρος ότι οι ψηφοφόροι θα στείλουν σπίτι του τον Χριστόφια και το ΑΚΕΛ. Εδώ θα συμφωνήσω λιγάκι με το φίλο Ανδρέα που είπε: “οτι ηταν ενα ταρακουνημα του καπιταλισμου ανευ προηγουμενου και ηταν δυσκολο να διαχειρισθει που τον διοικητη κι ας έχει τοσες περγαμηνες”. Όμως Ανδρέα μου να βγουν και οι τραπεζίτες και ο κεντρικός τραπεζίτης να δηλώσουν ότι ΔΕΝ ήξεραν πως να χειριστούν αυτές τις καταστάσεις παρά να κάνουν τους παντογνώστες. Να σε θυμήσω φίλε Ανδρέα ότι ο Διοικητής μέχρι πρόσφατα έκοβε τις φλέβες τους ότι ΔΕΝ έπρεπε να υπάρξει κούρεμα στα ελληνικά ομόλογα!!! Δεν σε έκανε εσένα να διερωτηθείς γιατί άραγε? Για μένα ο λόγος είναι ολοφάνερος όμως θα αφήσω τον Παρατηρητή να μας εξηγήσει καλύτερα τους λόγους γιατί τους ξέρει ως σαν να είναι ο ίδιος ο Διοικητής…

    Αυτά.

    • avatar
     Παρατηρητής on April 2, 2012 - (permalink)

     Αγαπητή Ελένη,
     με ρωτάς “γιατί Παρατηρητή μου είσαι τόσο σίγουρος ότι οι ψηφοφόροι θα στείλουν σπίτι του τον Χριστόφια και το ΑΚΕΛ?”. Καλά, δηλαδή εσύ δεν είσαι σίγουρη???Θέλεις τζαι παπάν να σου το πει? :-) Αλόπως εν εσύ που εσυμβούλεψες τον Χριστόφια να ξαναβάλει υποψηφιότητα. He is more than welcome by the way :-) More than you can ever immagine!!!You just made my day :-)

     • avatar
      Eleni on April 2, 2012 - (permalink)

      Χαίρομαι ιδιαίτερα Παρατηρητή που σου έφτιαξα την ημέρα γιατί ΟΛΕΣ αυτές τις βδομάδες μου φαινόσουν πολύ ανήσυχος…Όσο για το εάν εσυμβούλεψα εγώ τον Χριστόφια, θα πρέπει να σου πω ότι μόνο τα παιδιά μου συμβουλεύω στα οποία έχω νόμιμα την κηδεμονία/εποπτεία τους…Σου λέει τίποτα Παρατηρητή η λέξη εποπτεία? Π.χ. όπως η Κεντρική Τράπεζα είχε την ευθύνη της εποπτείας για τις τράπεζες…Και που είναι πασιφανές ότι ΔΕΝ την εξάσκησε… Αυτά Παρατηρητή μου και hope you keep having a good day και όχι μόνο…για ολόκληρο το μήνα Απρίλη να είσαι ΟΛΟ χαρά. Αυτή είναι ευχή και όχι συμβουλή Παρατηρητή…

     • avatar
      αθηνα on April 2, 2012 - (permalink)

      Διότι αν” έκοφκεν λλίον ο νούς τους ”,και κατέβαζαν για πρόεδρο τον Καζαμία πχ,τότε το παιγνίδι θα ήταν πραγματικό ντέρπυ.Αντ’αυτού τον εξαπέστειλαν για λόγους…υγείας.Πρόβλημα δικό τους.

     • avatar
      Andreas on April 2, 2012 - (permalink)

      Απλά ας μεν ειναι ο επόμενος αποδεδειγμενα χειρότερος που τον νυν.
      Κι επειδη μιλουμε για οικονομια , υπάρχουν προτεροι βίοι και νομιζω μπορεί να γίνει η συγκριση για το πως εχειριστηκα την οικονομια , τι τομες εκαμαν κτλ , τι επροσπαθησαν να καμουν και άλλοι δεν τους αφήσαν κτλ…
      Ετσι το βλέπω εγω

     • avatar
      Taylor on April 2, 2012 - (permalink)

      Paratiriti kudos to the retired banker who set the facts straight!

      http://www.cyprus-mail.com/opinions/orphanides-had-five-years-prove-himself/20120401

     • avatar
      Επιλήσμων on April 2, 2012 - (permalink)

      Αγαπητέ Πααρατηρητή,
      Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι το σχόλιο είναι δικό σου. Έχεις αλλάξει εντελώς τον τρόπο έκφρασης σου.
      Η φράση “Θέλεις τζιαί παπάν να σου το πει?” την προτιμώ όταν την λέει ο Αρχιεπίσκοπος μας (και που δεν διστάζει να την πει όποτε του δοθεί η ευκαιρία).
      Δεν είμαι ακόμη σίγουρος ποιόν/ποιούς οι ψηφοφόροι θα στείλουν σπίτι τους το 2013. Ειναι πολύ πιθανό να στείλουν τον κ.Χριστόφια, αλλά εάν το ΑΚΕΛ απαγκιστρωθεί εγκαίρως απο τον κ.Χριστόφια, η τράπουλα θα ξαναμοιρασθεί.Δεν γνωρίζω εάν ο κ.Χριστόφιας θα αναλάβει, ή θα του ανατεθεί, ο ρόλος του “The Hanged Man” από τα χαρτιά Τάροτ που συμβολίζει την αυτοθυσία του θεού της γονιμότητας.
      Ο T.S.Eliot, στο ποίημα του, Waste Land, αρχίζει πολύ προφητικά να γράφει “April is the cruelest month …” Λοιπόν ναί, αυτός ο Απρίλης πιθανό να είναι πολύ σκληρός για τον Διοικητή της ΚΤΚ, και ο επόμενος Απριλης πιθανό να είναι πολύ σκληρός γιά τον κ.Χριστόφια.
      Και συνεχίζει το ποίημα με την “Madame Sosostris, famous clairvoyant, …
      With a wicked pack of cards. Here, said she,
      Is your card, the drowned Phoenician Sailor,…
      And here is the one-eyed merchant,and his card
      Which is blank …..
      I do not find the Hanged Man.
      …..
      Εάν το ΑΚΕΛ βρεί τον “Hanged Man”, τότε σου συστήνω
      να μην ποντάρεις όλα σου τα λεφτά σε αυτό που θεωρείς τόσο σίγουρο που δεν χρειάζεσαι παπά να σου το πεί.

     • avatar
      αθηνα on April 3, 2012 - (permalink)

      Ανδρέα,ο πήχυς της προεδρίας έχει χαμηλώσει τόσο πολύ,που είναι πολύ δύσκολο για τον επόμενο πρόεδρο να περάσει απο κάτω.

     • avatar
      Παρατηρητής on April 3, 2012 - (permalink)

      Αγαπητή Ελένη,

      να μην ανησυχείς καθόλου για μένα, οι ελεύθεροι άνθρωποι δεν συμβιβάζονται με καμία εξουσία και δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε ΑΠΟΛΥΤΩΣ. Εκφράζω πάντοτε την άποψη μου και θα την εκφράζω ΟΠΟΙΟΣ και είναι ο Διοικητής και όποιος και αν είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και σε διαβεβαιώ πως δεν έχω κανένα μα κανένα απολύτως ενδοιασμό να συγκρουστώ δημόσια με τον οποιονδήποτε όταν κρίνω πως διαφωνώ κάθετα με τις θέσεις που εκφράζει. Αυτό έκανα πάντοτε και αυτό θα κάνω και στο μέλλον και δεν θα πάρω έγκριση ούτε από σένα, ούτε από την ΚΕ του ΑΚΕΛ γιατί σε ελεύθερη δημοκρατία ζούμε και όχι στην Κούβα. Όσον αφορά την εποπτεία, αυτοί που χειροκροτούσαν τον Βγενόπουλο και ζητούσαν ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ή ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΘΕ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΑ για να τον εξυπηρετήσουν, σήμερα θα έπρεπε αν μη τι άλλο να πάνε να κρυφτούν μαζί του, όχι να ζητούν και τα ρέστα !!!

      Αγαπητέ Επιλήσμων,
      τι σημαίνει “να μην ποντάρω όλα μου τα λεφτα σε αυτό που θεωρώ σίγουρο” όσον αφορά το θέμα που συζητάμε, δηλαδή είτε τον Διοικητή είτε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας? Δηλαδή αν κατάλαβα καλά, μου λες να κάνω συμβιβασμό και να αρχίσω να τοποθετούμαι κατά του Ορφανίδη ή έστω να το παίζω επιτήδιος ουδέτερος επειδή υπάρχει παραπάνω πιθανότητα από ότι λέγεται να φύγει παρά να μείνει? Η να αρχίσω να βάζω νερό στο κρασί μου όσον αφορά τον κ.Χριστόφια μήπως και “ξαναμοιραστεί η τράπουλα στις προεδρικές”?Μα σοβαρομιλας αγαπητέ μου Επιλήσμων??? Σου έχω δώσει ποτέ την εντύπωση ότι ανήκω στο club των συμφεροντολόγων????

     • avatar
      Επιλήσμων on April 3, 2012 - (permalink)

      Αγαπητέ Παρατηρητή,
      Μόνο γιά τον κ. Χριστόφια μιλούσα, (και όχι και γιά τον Διοικητή), αφού απαντούσα στο σχόλιο σου προς την Ελένη. Κατά τα άλλα πρόκειται περί παρεξήγησης. Όταν είπα να μην ποντάρεις όλα τα λεφτά σου στη πιθανότητα να φύγει και το ΑΚΕΛ (σε αντίθεση με το να φύγει μόνο ο κ. Χριστόφιας) ήταν σχήμα λόγου. Εννοούσα να μην είσαι 100% σίγουρος, με τα σημερινά δεδομένα που έχουμε, ότι θα φύγει και το ΑΚΕΛ.
      Δεν ήταν προτροπή γιά να κρατήσεις ουδέτερη στάση μεχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
      Και μπορείς φυσικά, να συνεχίσεις να απολαμβάνεις το κρασί σου άκρατον.

     • avatar
      Παρατηρητής on April 3, 2012 - (permalink)

      Αγαπητέ Επιλήσμων,
      σε ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Έχουν γνώση οι φύλακες :-)

 8. avatar
  Σωφρόνης Κληρίδης on March 28, 2012 - (permalink)

  Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο που εισηγείται ο Ζήνωνας είναι ένα καθαρά τεχνοκρατικό σώμα. Η εισήγηση είναι πολύ καλή για την Κύπρο όπου αυτή τη στιγμή η εκάστοτε κυβέρνηση ελέγχει πλήρως την πληροφόρηση και είναι πολύ δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς τα στοιχεία της.

  Συμβούλια Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων υπάρχουν διαφόρων τύπων. Στις ΗΠΑ διορίζεται από τον Πρόεδρο για να τον συμβουλεύουν και φυσιολογικά ανήκουν στη δική του “σχολή σκέψης”. Στη Γερμανία οι γνωστοί ως “Πέντε Σοφοί” είναι ανεξάρτητοι (ακαδημαϊκοί συνήθως) και εκφράζουν απόψεις που δεν είναι δεσμευτικές για την κυβέρνηση. Για παράδειγμα, πριν μερικούς μήνες είχαν εισηγηθεί τη δημιουργία ταμείου που θα αναλάμβανε το χρέος πέραν του 60% των χωρών της Ευρωζώνης, κάτι στο οποίο αντιτίθεται η Γερμανική κυβέρνηση.

 9. avatar
  Σταύρος Α. Ζένιος on March 28, 2012 - (permalink)

  Αγαπητοί,

  Το ζητούμενο κατά την άποψη μου –και την αρχική εισήγηση του 2001– είναι να υπάρχει:

  1. Όσο το δυνατό ανεξάρτητη και αντικειμενική ανάλυση δεδομένων οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.
  2. Επιστημονική άποψη για οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, ανεξάρτητη από πολιτικούς υπολογισμούς.

  Αυτά δεν σημαίνει οτι η διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων δεν θα γίνεται από εκλεγμένες δημοκρατικά κυβερνήσεις. ‘Οχι! Απλώς μας λέει οτι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι μας θα είναι υπόλογοι όχι μόνο στον λαό αλλά και στα πραγματικά δεδομένα και θα σέβονται τις γενικά αποδεκτές θεωρίες. Διαφορετικά αστοχούμε, διότι οι πολιτικές στηρίζονται στην χειρότερη περίπτωση σε ευσεβοποθισμούς και στην καλύτερη σε συμβιβασμούς συγκρουόμενων αιτημάτων.

  Αν δούμε τα δύο σώματα στις ΗΠΑ, με βάση το καταστατικό τους, εξυπηρετούν τους ίδιους στόχους όπως πιο πάνω, αλλά για τις αρμοδιότητες του Προέδρου το ένα, και του Κογκρέσου το άλλο. Δημιουργήθηκαν με 30 σχεδόν χρόνια διαφοράς μεταξύ τους.

  Το μεν Συμβούλιο που διορίζει ο Πρόεδρος γίνεται ratified από την Γερουσία.

  Το δε Συμβούλιο το Κογκρέσου είναι bi-partisan.

  Έτσι διαφύλαξαν –όσο το δυνατό, επαναλαμβάνω—την ανεξαρτησία των σωμάτων.

  Τέτοιο σώμα χρειαζόμαστε και εμείς, και δεδομένου οτι η δική μας Βουλή δεν αποφασίζει προϋπολογισμούς αλλά εγκρίνει η απορρίπτει τον προϋπολογισμό της Κυβέρνησης, χωρίς να μπορεί να προσθέσει δαπάνες, είμαστε πλησιέστερα στο προεδρικό Συμβούλιο των ΗΠΑ, αντί σε αυτό του Κογκρέσου.

  Έτσι αντιλαμβάνομαι και την εισήγηση του Ζήνωνα, αυτή ήταν η εισήγηση του 2001, αν και το πως εμείς θα διασφαλίσουμε μια στοιχειώδη ανεξαρτησία παραμένει δύσκολο θέμα. Πιστεύω –και μπορώ να επιχειρηματολογήσω– οτι είναι μάλλον ευκολότερο να το πετύχουμε με προεδρικό διορισμό επικυρούμενο από την Βουλή, αντί με σύσταση συμβουλίου απο την Βουλή. Η δεύτερη προσέγγιση έχει μάλλον και συνταγματικά προβλήματα αφού η Βουλή δεν μπορεί να δράσει επι των εισηγήσεων του Συμβουλίου. Αλλά αυτά είναι πρακτικά θέματα που λύνονται.

  Αν όμως η εισήγηση είναι να αναθέσουμε την δημοσιονομική πολιτική σε μια ανεξάρτητη αρχή, εδώ μάλλον θα διαφωνήσω. Μόνο αν εγκριθεί ΝΟΜΟΣ για ισορροπημένους προϋπολογισμούς, μπορεί (και μάλλον θα πρέπει) να ανατεθεί ο σεβασμός του Νόμου σε ανεξάρτητη αρχή.

  Επίσης να διευκρινίσω και κάτι άλλο, διότι υπάρχει ένα κίνδυνος, που ήδη υπέδειξε ο anonymous, να ασκείται η πολιτική από «σοφούς» και «θεωρίες».

  Είναι ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ σε μια δημοκρατία να μας κυβερνούν οι θεωρίες. Έχουν σοβαρό ρόλο να διαδραματίσουν στην άσκηση πολιτικής αλλά όχι τον τελευταίο λόγο. Υπό την πίεση των μεγάλων αδυναμιών του πολιτικού συστήματος να μην φθάσουμε στο άλλο άκρο.

  Για να θυμηθούμε το stateraft του Ισάια Μπερλίν, η τέχνη της διακυβέρνησης μιας κοινωνίας προκύπτει από τη βαθιά κατανόηση των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών φαινομένων και ασκείται με γενικές αρχές στέρεα θεμελιωμένες στις μεγάλες ιδέες της εποχής. Δεν νομίζω οτι πρέπει να ασκείται από τους φιλόσοφους-βασιλείς του Πλάτωνα.

 10. avatar
  phylarchus on March 29, 2012 - (permalink)

  Κατά καιρούς έχει λειτουργήσει και ένα άτυπο Συμβούλιο από πρώην Υπουργούς Οικονομικών..Αυτό προσδίδει και μια πολιτική ισχύ στην όποια οικονομική γνώμη. Δεν διαφωνώ όμως ότι η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των οικονομικών προβλημάτων που προκύπτουν απαιτεί περισσότερη εμπειρογνωμοσύνη, ακόμη όμως και την ύπαρξη μέσων για τη δυνατότητα διερεύνησης σε βάθος των διαφόρων πιθανών προοπτικών. Δεν είναι πάντοτε πρόσφορο να δημοσιεύονται από τον κάθε ένα και για κάθε εφικτό θέμα, γνωμών, που θάπρεπε να κοινοποιούνται μόνο εμπιστευτικά ως εισηγήσεις στα αρμόδια αποφασίζοντα γκρέμια. Είναι καιρός να γίνουμε πιο σοβαροί, πιο ολιγόλογοι και πιο αποφασιστικοί.
  Κάτι λίγο άσχετο αλλά σημαντικό: η σημερινή εισήγηση του κ. Μ. Σαρρή για ίδρυση δημόσιας μετοχικής κρατικής εταιρείας η οποία να διαχειρίζεται τα δικαιώματα αξιοποίησης κυπριακών υδρογονανθράκων. .

 11. avatar
  Taylor on March 29, 2012 - (permalink)

  The UK has a respected independent institution The institute for fiscal studies (ifs) that deals with criticising the annual budget each year and gives suggestions to the chancellors of the exchequer.

  • avatar
   Παρατηρητής on March 30, 2012 - (permalink)

   Επιτέλους,συμφωνούμε για πρώτη φορά ίσως και σε κάτι αγαπητέ Taylor :-)

   • avatar
    Taylor on March 30, 2012 - (permalink)

    Better late than never I’m sure it feels good to agree with me!

 12. avatar
  Επιλήσμων on March 29, 2012 - (permalink)

  Δεν πιστεύω ότι η εκάστοτε Κυβέρνηση μας, θα διαφοροποιούσε την Δημοσιονομική Πολιτική της, βάσει ευρημάτων, συμβουλών ή υποδείξεων ενός Συμβουλίου (ΔΣ).
  Εάν έπρεπε να επιχειρηματολογήσω επί του προκειμένου, θα έφερνα ως θλιβερό παράδειγμα την εμπειρία μας από το Εθνικό Συμβούλιο.
  Εάν υπάρχει τρόπος να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία τέτοιου ΔΣ, τότε θα έχει την προοπτική να διαδραματίσει κάποιον εποικοδομητικό ρόλο, πχ ως ένας μοχλός πιέσεως σε περίπτωση που η Δημοσιονομική Πολιτική των Κυβερνώντων απειλεί την οικονομική σταθερότητα του κράτους.
  Επίσης, εάν η ανεξαρτησία και πραγματογνωσία του είναι αναγνωρισμένη στη συνείδηση των κυβερνώντων και λαού, τότε θα είναι εφικτό να λειτουργεί και ως Συμβουλευτικό Σώμα στη διαμόρφωση της τρέχουσας Δημοσιονομικής Πολιτικής και συγκεκριμένα του Υπουργού Οικονομικών.

 13. avatar
  Σωφρόνης Κληρίδης on March 30, 2012 - (permalink)

  Το ΔΣ που συζητάμε δεν έχει καμία σχέση με το Εθνικό Συμβούλιο. Το τελευταίο είναι καθαρό πολιτικό σώμα. Το ΔΣ θα έχει καθαρά τεχνοκρατική μορφή και η δουλειά του θα είναι να βγάζει αξιόπιστα στατιστικά και προβλέψεις για την Κυπριακή οικονομία. Αυτή τη στιγμή το ΥΠΟΙΚ έχει το μονοπώλιο στην πληροφόρηση και ο εκάστοτε πολιτικός προϊστάμενος προσπαθεί να βγάλει τα νούμερα που τον συμφέρουν. Για παράδειγμα, πάρα πολλοί έλεγαν ότι οι προβλέψεις του ΥΠΟΙΚ για τα δημόσια έσοδα στον προϋπολογισμό του 2012 ήταν υπερβολικά αισιόδοξες. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι είχαν δίκαιο.

  Το πρόβλημα με τις υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ είναι διαχρονικό. Εγώ προσωπικά έγραψα για πρώτη φορά για αυτό το 2002, και το επανέλαβα αρκετές φορές από τότε, επί όλων των κυβερνήσεων. Βέβαια το μέγεθος του προβλήματος δεν είναι πάντα το ίδιο. Ήταν πολύ μικρότερο επί Σαρρή και πολύ μεγαλύτερο επί Σταυράκη.

  Ένα ΔΣ δεν θα διαμορφώνει πολιτική. Θα δίνει αξιόπιστες πληροφορίες και δεδομένα ώστε να μπορεί να σχεδιαστεί σωστά η πολιτική από τους πολιτικούς.

  • avatar
   Επιλήσμων on March 30, 2012 - (permalink)

   Αγαπητέ κ. Σωφρόνη,
   Υποθέτω αναφέρεστε και στο πιό πάνω σχόλιο μου.
   Ασφαλέστατα και το ΔΣ που συζητάμε δεν έχει καμία σχέση με το Εθνικό Συμβούλιο.
   Το κοινό σημείο όμως που θα έχουν, είναι η νοοτροπία του εκάστοτε Προέδρου και κυβερνώντων. Αν θέλετε, διαβάστε το σχόλιο του Παρατηρητή (λίγο πιό πάνω – σε απάντηση της φίλης του Αθηνάς), με το οποίο συμφωνώ με τις πρώτες 7 γραμμές της 1ης παραγράφου.
   Το δε καταληκτικό σας σχόλιο είναι τουλάχιστον υπεραισιόδοξο!
   Πραγματικά πιστεύετε ότι οι πολιτικοί μας θα σχεδιάζουν σωστή πολιτική μόλις έχουν αξιόπιστες πληροφορίες? Αυτό τους εμπόδιζε μέχρι τώρα??

   Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι διαφωνώ με την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου και θεσμοθετημένου ΔΣ.

   • avatar
    Σωφρόνης Κληρίδης on March 30, 2012 - (permalink)

    Αγαπητέ Επιλήσμονα,

    Είπα “να μπορεί να σχεδιαστεί σωστά”. Να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα σωστού σχεδιασμού πολιτικής. Αν θα γίνει σωστά ή όχι δεν το ξέρω και ούτε υπάρχει τρόπος να διασφαλιστεί. Η ύπαρξη αξιόπιστων δεδομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση, και από κει ξεκινώ. Ένα ανεξάρτητο ΔΣ μπορεί να περιορίσει (σε κάποιο βαθμό) τη δυνατότητα των πολιτικών να αυτοσχεδιάζουν και να θέσει το δημόσιο διάλογο για θέματα οικονομικής πολιτικής σε πιο στέρεες βάσεις.

 14. avatar
  Anonymous on March 30, 2012 - (permalink)

  Δηλαδή, φίλτατοι οικονομολόγοι του Παν. Κύπρου:

  Αυτό το Συμβούλιο θα προέβλεπε ότι οι τράπεζες θα χάσουν το 70% των ελληνικών ομολόγων και δεν θα δάνειζαν, ότι θα η ΕΒΑ θα έπαιρνε μια λανθασμένη απόφαση για αύξηση κεφαλαίων που θα βύθιζε την ευρώπη σε επιβράδυνση/νέα ύφεση κτλ;

  Γιατί επιμένετε ότι το πρόβλημα είναι δημοσιονομικό; Γιατί δεν ασχολείστε με τον ελέφαντα που ονομάζεται τράπεζες;

  • avatar
   Anonymous on March 30, 2012 - (permalink)

   Όχι, μάλλον δεν θα τα προέβλεπε, και δεν θα ήταν και η δουλειά του να τα προβλέψει.

   Αλλά θα μπορούσε να έχει άποψη για την απόφαση του ΕΒΑ και αυτή η εμπεριστατωμένη άποψη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όταν πάρθηκε αυτή η απόφαση τον Οκτώβριο του 2011 σε επίπεδο αρχηγών κρατών της ΕΕ.

 15. avatar

  Aγαπητέ Ανώνημε

  γράφω συνεχώς εδώ και 3 μήνες οτι η αποφαση της Ευρωπαικής αρχής τραπεζών να ζητήσει απο τις 100 και πλεον ευρωπαικές τράπεζες αυξηση των κεφαλαιών τους σε 9% εως τις 30 ιουνιου ειταν εσφαλμένη. Η βασιλεια 3 ζητα 9% εποπτικά σε 4-5 χρονια , να ανεβαινουν σιγα σιγα τα εποπτικα.

  το προβλημα με την Κυπρο ειναι το μεγαλυτερο απο ολες τις αλλες ευρωπαικες χώρες αφου οι αυξησεις αντιστοιχουν με 20% του ΑΕΠ μας, πολυ μεγαλυτερες αυξησεις απο τις Ελληνικες τράπεζες και η διαφορα με Ελλάδα γινετε ακομα μεγαλυτερη αφου το 85% των αυξησεων των ελληνικών τραπεζών γινετε απο το ΕΤΧΣ με κεφαλαια που τους δοθηκαν απο το δευτερο πακέτο στηριξης.

  Ειχα εισηγηθει πολλές φορες να γινουν παραστασεις προς την ΕΑΤ με βοηθεια απο την κεντρικη μας τραπεζα για να πάμε 9% σιγα σιγα….στην περιπτωση π/χ της Κυπρου με τα λειτουργικα της κερδη , αυξάνονται τα εποπτικα κατα 1% κάθε ετος…..

  επισης έχω πει πολλές φορες οτι με τιις αυξησεις θα καταστραφουν και οι μικρομέτοχοι οι οποιοι δεν έχουν κεφάλαια σε μια περιοδο υφεσης να ασκησουν τα δικαιώματα τους και θα γινουν dilluted, βλεπε προσφατη αυξηση της Τραπεζας Κυπρου….οταν η Κυπρου δεν τα κατάφερε τι θα πάθουν οι μετοχοι της λαικης?

  Μιλάμε για την δέυετρη γκαφα, το δευτερο αυτογκολ που τρώμε μετα τα Ελληνικα ομολογα, κάναμε λαθος πανω στο λάθος……

  ειλκρινα δεν μπορώ να καταλάβω με ποιά λογικη πάμε για αυξήσεις τοσο μεγάλες τώρα……

  η μονη λογική της ΕΑΤ μπορει να ειναι οτι θέλει τις τράπεζες να έχουν περισσοτερα κεφαλαια για να διοχετέυουν χρημα μεσα στην οικονομια για να βοηθησουν τις οικονομιες να βγουνε απο την υφεση……

  αλλά το πιο πάνω θα μπορούσε να λειτουργήσει καλυτερα εαν γινει το εξης…….ΑΥΞΗΣΗ μετοχικού κεφαλαιου του Οργανισμου χρηματοδοτησεως στέγης π/χ κατά 100 εκ ευρω για να μπορει να δανειζει εως και 800 εκ ευρω καινουργια στεγαστικα δανεια η και δανεια προς μικρομεσεες επειχηρησεις. (να αλλάξει το καταστατικο του) με αυτο θα έχουμε….

  1. διοχετευση ρευστοτητας στην αγορα άμεσα.

  2, δημιουργια θεσεων εργασιας στην οικοδομικη βιομηχανια.

  3. Θεσεις εργασιας στον οργανισμο αφου θα πρεπει να στελεχωθει αμεσα…

  4. χαμηλοτερα επιτοκια για στεγαστικα δανεια και μικρες επειχηρησεις.

  5. Πιανουν μετρητα οι τραπεζες αφου θα εξοφλουνται δανεια με ψηλα επιτοκια που έχουν προς πελατες που θα φυγουν για τον οργανισμο…..

  καταστρέφουμε σιγα σιγα την οικονομια μας…η ελλειψη ρευστοτητας πνιγει την πραγματικη οικονομια. Ακομα και μετα τις αυξησεις κεφαλαιων δεν θα μπορεσουν οι κυπριακες τράπεζες να διοχετευουν ρευστοτητα οπως κάνανε πριν 2-3 χρονια……..δεν υπάρχει περιπτωση να γινουν τα πραγματα οπως τα ξεραμε και οπως ειταν πριν 2-3 χρονια…………

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS