Skip to content

Πως να γίνει η Διερεύνηση για την Κρίση του Τραπεζικού Συστήματος

avatar

Κερδίζει έδαφος η εισήγηση για σύσταση Επιτροπής για την κρίση στο τραπεζικό σύστημα.  Ωστόσο επαναλαμβάνεται διαφοροποιημένη ανάλογα με τα συμφέροντα.  Εστιαζόμαστε λοιπόν στο ΠΩΣ να γίνει η διερεύνηση. 

 Πρέπει να γίνει από μια και μόνο ανεξάρτητη Επιτροπή που να έχει νομιμοποίηση σε ανώτατο πολιτειακό επίπεδο και να έχει κατ’ αρχήν δύο στόχους: (1) Να διερευνήσει τα γεγονότα — πολιτικές, πρακτικές και εξωγενή συμβάντα — ή πρόσωπα που οδήγησαν στην κρίση και (2) Να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά του τραπεζικού συστήματος που καθιστούν της τράπεζες της Κύπρου όχι μόνο «πολύ μεγάλες για να αφεθούν να καταρρεύσουν» αλλά και «πολύ μεγάλες για να μπορούν να διασωθούν».  Ως απορρέον θα επιτευχθεί και ένας τρίτος στόχος, (3) Να εντοπιστούν ευθύνες όσον αφορά θέματα χάραξης πολιτικής, διοίκησης και νομιμότητας.  Μόνο με τεκμηριωμένη ανάλυση των πιο πάνω θα μπορέσει η Επιτροπή να εστιαστεί και στον πλέον ουσιώδη στόχο (4) Να προτείνει μέτρα ούτως ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον.

 Η Επιτροπή θα καταγράψει δεδομένα και θα εντοπίσει λάθη και παραλείψεις.  Ήδη η δημόσια συζήτηση για ευθύνες του ενός και του άλλου ή κάποιων τρίτων επιβεβαιώνει την ανάγκη για μια ανεξάρτητη Επιτροπή που να εξετάσει όλα όσα έχουν σχέση με το σύστημα, να εντοπίσει αδυναμίες και να προτείνει διορθωτικά μέτρα.  Από το πόρισμα θα μπορεί να εξαχθούν συμπεράσματα για τυχόν ευθύνες προσφέροντας υλικό στους μετόχους, στις εποπτικές αρχές και στα όργανα της δικαιοσύνης.  Η Πολιτεία θα μπορεί να πάρει αποφάσεις.

 Η επιτυχής αντιμετώπιση της τραπεζικής κρίσης στη Σουηδία το 1991-93 προσφέρει καθοδήγηση.  Η επιτυχία οφειλόταν στους εξής παράγοντες (1) ευρεία πολιτική συναίνεση, (2) αποφασιστική ανάληψη δράσης, (3) επαρκές νομικό και θεσμικό πλαίσιο για έγκαιρη κρατική παρέμβαση, (4) διαφανής πρόσβαση σε πληροφορίες, (5) αποφυγή του «ηθικού κινδύνου» (moralhazard) διασφαλίζοντας ότι οι μέτοχοι απορρόφησαν κατά το δυνατό τις απώλειες πριν παρέμβει το κράτος, (6) ο σχεδιασμός μακροοικονομικών πολιτικών που αναγνωρίζουν την αλληλεξάρτηση των κρίσεων στο τραπεζικό σύστημα και την πραγματική οικονομία και (7) την ετοιμότητα του κράτους να στηρίξει το τραπεζικό σύστημα.  Λαμβάνοντας υπόψη και τον τρόπο που η Ισλανδία διενέργησε έρευνα για την τραπεζική κρίση (2010)και τη διερεύνηση της επιτροπής Vickers (2011) του Ηνωμένου Βασιλείου για ανασχεδιασμό του τραπεζικού συστήματος, φθάνουμε σε ολοκληρωμένη εισήγηση για την Επιτροπή.

 1. Συστήνεται με νομοθετική ρύθμιση της Βουλής των Αντιπροσώπων, ως το σώμα με τη λιγότερη ανάμειξη σε θέματα που αφορούσαν τη διαχείριση του τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας και στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί η αναγκαία πολιτική συναίνεση.
 2. Αποτελείται από εμπειρογνώμονες αδιαμφισβήτητου κύρους και διεθνών εμπειριών σε θέματα τραπεζικού συστήματος και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
 3. Να διερευνήσει τα αίτια της κρίσης και να περιλαμβάνει — χωρίς να περιορίζεται — πιθανά:

α. λάθη, παραλείψεις ή κερδοσκοπικές ενέργειες εκ μέρους των διευθύνσεων των τραπεζών που δεν συνάδουν με τα πρότυπα χρηστής διοίκησης τραπεζών.

β. λάθη, παραλείψεις ή και αδυναμία εκ μέρους των Συμβουλίων των τραπεζών στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

γ. λάθη ή παραλείψεις εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας να ασκήσει τον εποπτικό της ρόλο χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία.

δ. ελλείψεις στο εποπτικό πλαίσιο που περιόριζαν την Κεντρική Τράπεζα στην άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας.

ε. λάθη ή παραλείψεις κατά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων για διαχείριση της κρίσης του ελληνικού χρέους που ενδεχομένως να ενέτειναν την κρίση του τραπεζικού συστήματος.

ζ. λάθη στη διαμόρφωση και εφαρμογή της ευρύτερης πολιτικής για το χρηματοπιστωτικό τομέα.

 

4.Να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά του τραπεζικού συστήματος που το καθιστούν επιρρεπές σε αστάθεια και ευάλωτο από διεθνείς κρίσεις και την αλληλεξάρτηση του τραπεζικού συστήματος με τη δημοσιονομική πολιτική σε μία οικονομική ένωση με κοινό νόμισμα.

5.Να προτείνει αλλαγές σε πολιτικές, θεσμούς και δομές που να εγγυούνται τη σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, να μετριάζουν τους συστημικούς κινδύνους, να περιορίζουν τους ηθικούς κινδύνους και την πιθανότητα κατάρρευσης τραπεζών, με τρόπους που να λαμβάνουν υπόψιν τα συμφέροντα των πελατών, των καταθετών και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

6.Να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη υποδεικνύοντας πιθανές παραβιάσεις αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, του εποπτικού πλαισίου ή της νομιμότητας,καθώς και των υπευθύνων.

 Η Επιτροπή να έχει πρόσβαση σε όλα τα αναγκαία στοιχεία και το πόρισμα της να δημοσιοποιηθεί.  Τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πιστεύουμε ότι επαρκούν.

 Η προσεκτική διερεύνηση είναι αναγκαία για να κατανοήσουμε τι συνέβηκε, να προλάβουμε παρόμοια περιστατικά στο μέλλον και να δώσουμε λύσεις για ορθολογιστική ανάπτυξη ενός τομέα που είναι επιρρεπής σε αστάθεια αλλά έχει ψηλή προστιθέμενη για την οικονομία.  Δεν θα γίνει για ξεκαθάρισμα πολιτικών ή προσωπικών λογαριασμών.  Η διερεύνηση από ανεξάρτητη Επιτροπή εμπειρογνωμόνων, νομιμοποιημένη από το Κοινοβούλιο της χώρας, προσδίδει ουσιαστικό νόημα στις έννοιες «διαφάνεια», «επαγγελματισμός» και «υπευθυνότητα».

 Independent Commission on Banking, Terms of Reference, UK.

Jonung, L. (Feb. 2009). The Swedish Model for resolving the banking crisis 1991-93. Seven reasons why it was successful, DG ECFIN, European Commission, Brussels.

 Report of the Special Investigation Commission (SIC), Althingi, Iceland, 2010,

 Οι Σταύρος Α. Ζένιος και Σωφρόνης Κληρίδης είναι καθηγητές χρηματοοικονομικών και οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Ο Γιώργος Χαραλάμπους είναι πρώην πρόεδρος της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. 

Categories → Οικονομία

15 Comments
 1. avatar
  καχ on May 28, 2012 - (permalink)

  Συμφωνώ για την έρευνα .Παρακαλώ όμως να μου πείτε έστω και ένα ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα που να συμμετάσχει στην Επιτροπή.Δεν ξέρω κανέναν στην Κύπρο.Όσοι είναι γνώστες του αντικειμένου είναι εμπλεκόμενοι .Επίσης δεν νομίζω ότι έχει τα στοιχεία η Κεντρική και η ΕΚ και γι αυτό υιοθετώ στην ολότητα της την εισήγηση Βγενόπουλου να κάμει έρευνα και ανάλυση η Blackrock.Δεν βλεπω το λόγο να ανακαλύψουμε την τασινόπιττα στην Κύπρο.Μετά την έκθεση της Blackrock πιστεύω κάποιος ανεξάρτητος όπως τον Κον Ζένιο μπορεί να προεδρεύσει της Επιτροπής και να καλέσει εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό για να τον βοηθήσουν.Οι όροι εντολής όπως αναλύονται πιό πάνω φαίνονται σωστοί.Κάτι σαν Επιτροπή Πολυβίου αλλά αντί για Κύπριους ποινικολόγους κλπ που επεστράτευσε για βοήθεια ο Κο Πολυβίου να έρθουν αναγνωρισμένοι ακαδημαικοί από το εξωτερικό και επαγγελματίες του κλάδου.Βεβαίως αν προηγηθεί έρευνα της Κεντρικής ακόμα καλύτερα με την βοήθεια της Blackrock.Προσωπικά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Διοικητή της Κεντρικής αλλά το κύρος του εξωτερικού οίκου θα βοηθήσει για να μην αμφισβητηθούν τα ποσρίσματα.Έχω διαβάσει ότι ενίσταται το Υπουργείο Οικονομικών σε έρευνα από τον ξένο οίκο σε όλες τις τράπεζες και αν πραγματικά ισχύει καλώ τον Υπουργό Οικονομικών,τον οποίον έχω σε εκτίμηση, να επέμβει.Η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει απλώς να είναι τίμια αλλά και να φαίνεται.

  • avatar
   καχ on May 28, 2012 - (permalink)

   Οφείλω να κάμω μιά διευκρίνηση .Το άρθρο δεν μιλά για Κύπριους εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους ενώ το δικό μου σχόλιο πήρε σαν δεδομένο ότι η πρόταση ήταν για Κύπριους ,από αυτούς που βλέπουμε στις τηλεοράσεις.Αν η εισήγηση είναι για ξένους εμπειρογνώμονες επιπέδου Simon Johnson(MIT),Danny Blanchflower(Dartmouth),John Taylor(Stanford)και άλλους ανάλογους συμφωνώ πλήρως.Τα στοιχεία που θα έδινε η Blackrock μπορεί να τα παρουσιάσει η Κεντρική και ίσως να μην είναι αναγκαία η κάθοδος του ξένου οίκου. Είναι όμως απαραίτητο να υπάρχουν όλοι οι αριθμοί ενώπιον της Επιτροπής.

   • avatar
    ΜΖΜ on May 29, 2012 - (permalink)

    καιρος να ξεφυγουμε απο τον λαϊκισμο των ‘ξενων οικων’, οι επιστημονες που διαθετουμε στην Κυπρο ειναι επαρκεις.
    εξαλλου η επιστημονικη μεθοδος ειναι αντικειμενικη και κρινεται απο το περιεχομενο και οχι τους συγραφεις.
    η διαπιστωση των στοιχειων μπορει επισης να διασφαλιστει απο κυπριους.

  • avatar
   Michael Olympios on May 29, 2012 - (permalink)

   ΚΑΧ Συμφωνώ και μαζί σου, ωστόσο να διευκρινησω ότι η Blackrock κάνει μόνο έρευνες χαρτοφυλακίου και μια τέτοια έρευνα είναι επίσης αναγκαία – όχι όμως υποκατάστατη αυτής που πρότεινε από τον περασμένο Οκτώβριο ο ΠΑΣΕΧΑ ή αυτής που προτείνουν εδώ οι συγγραφείς του άρθρου. Είμαι υπέρ στη περίπτωση που δίνει έρευνα από εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν και ξένοι διεθνούς κύρους.

   • avatar
    καχ on May 29, 2012 - (permalink)

    Μιχάλη
    Αυτό ακριβώς λέγω.Πρώτα να βρεί τα στοιχεία η Blackrock και μετά να γίνει η έρευνα όπως την εισηγούνται οι συγγραφείς του άρθρου.Εφόσον αναφέρεις τον ΠΑΣΕΧΑ και σε συγχαίρω για την δραστηριότητα σου γιατί δεν σχολιάζει κάποιος τις τελευταίες ανακοινώσεις,αλλαγής όρων,προτεινόμενες μειώσεις κεφαλαίων υπέρ το άρτιον(share premium) και να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει.

    Ως αναφορά τα περί λαικισμού που μου καταλογίζει ο ΜΖΜ του εισηγούμαι “να κάτσει την μάππα χαμέ”.Υπάρχουν Κύπριοι που κατέχουν το αντικείμενο αλλά είναι εμπλεκόμενοι η/και φοβούνται να μιλήσουν.Όπως γράφω ακούω τον Μιχάλη Σπανό να λέει ότι αν έρθει η Blackrock τα αποτελέσματα θα δοθούν χωρίς μακιγιαζ.
    Αντί δικού μου σχολίου θα αναφέρω την απάντηση του Μάριου Μαυρίδη στο ΡΙκ όταν του είπαν ότι δεν διορίστηκαν ακαδημαικοί στο Συμβούλιο της Λαικής.Απάντησε ότι δεν είχε ακαδημαικούς με ειδικότητα στο αντικείμενο.Μετά ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κος Ζαχαριάδης και του ζητήθηκε να σχολιάσει.Τα μάσησε λέγοντας ότι υπάρχουν καθηγητές μακροοικονομίας στο Πανεπιστήμιο.Κανένας δεν αμφισβητά την γνώση η την μόρφωση τους αλλά ορισμένοι έγραφαν από καιρό άρθρα εδώ .Δεν ξέρουν πως δουλεύουν οι τράπεζες στην Κύπρο .Τα γραπτά είναι εκεί,ο μόνος ακαδημαικος που ήξερε από τραπεζικά συστήματα ήταν ο νυν Διοικητής της Κεντρικής.Οι γνωσεις των καθηγητών ΄και η ειδικότητα τους είναι σε άλλους τομείς.Ο γιός μου που είναι μικρός πάει στα ματς, ξέρει όλους τους παίκτες και είναι πιό “ειδικός” από τον Μουρίνιο για το Κυπριακό ποδόσφαιρο .Η διαφορά αγαπητέ ΜΖΜ είναι ο Μουρίνιο είμαι σίγουρος ότι το παραδέχεται διότι δεν είναι η δουλειά του να ξέρει για το Κυπριακό ποδόσφαιρο.

 2. avatar
  louis georgiou on May 29, 2012 - (permalink)

  Αγαπητέ κ. Ζένιο,
  Το άρθρο σας παρουσιάζει πολύ στοχευόμενα τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει ένας σωστός και αμερόληπτος έλεγχος στο τραπεζικό μας σύστημα .
  Από την άλλη αγγίζει πολύ ευαίσθητα σημεία της Κυπριακής κουλτούρας. Δυστυχώς για όλους μας δεν είναι αυτός ο τρόπος που η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση σχεδιάζουν την έρευνα.
  Εδώ η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση δίνουν μάχη εντυπώσεων και θύμα τελικά θα είναι η κυπριακή οικονομία και οπωσδήποτε ο κυπριακός λαός.
  Αν δεν σταματήσουν οι πολιτικοί μας να χρησιμοποιούν το πρόβλημα των τραπεζών για εσωτερική κατανάλωση δεν θα πληρώσουν ποτέ αυτοί που μας έφεραν εδώ.

  Πιστεύω ότι αυτά που πάθαμε και θα πάθουμε ακόμη από την αλόγιστη επέκταση των τραπεζών μας στην Ελλάδα πρέπει να μας διδάξουν ένα πολύ απλό πράγμα που οι πολλοί επιχειρηματίες το εφαρμόζουν αλλά ούτε οι εποπτικές αρχές αλλά και ούτε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι τράπεζες το εφάρμοσαν. Τον διαχωρισμό του κινδύνου.
  Όπως ένας επιχειρηματίας δημιουργεί εταιρείες και διαχωρίζει τον επαγγελματικό του κίνδυνο θα έπρεπε με την ιδία λογική να επιβαλλόταν και στις τράπεζες να λειτουργούσαν στο εξωτερικό μόνο με την προϋπόθεση ότι θα ήταν ξεχωριστές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες σε περίπτωση κατάρρευσης δεν θα συμπαρέσερναν και την μητρική εταιρεία . Επιπρόσθετα θα έπρεπε να υπάρχει ελεγχόμενη χρηματοδότηση από την μητρική εταιρεία και να αφηνόταν η τράπεζα στο εξωτερικό να μεγαλώσει μέσα από την τοπική κοινωνία και οικονομία.
  Ο αλόγιστος τρόπος με τον οποίο επεκταθήκαν οι τράπεζες μας στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Ελλάδα σε μια προσπάθεια εύκολου κέρδους και τα καλά αποτελέσματα που δημιουργήθηκαν τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, θόλωσαν το μυαλό κάποιων που έπαιρναν τις αποφάσεις με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ που είμαστε.
  Αυτά τα παθήματα πρέπει να μας διδάξουν διότι ο τόπος μας δεν νομίζω να σηκώνει άλλα λάθη.

  • avatar
   YiannisP on May 29, 2012 - (permalink)

   Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γεωργίου.

 3. avatar
  Michael Olympios on May 29, 2012 - (permalink)

  Συγχαίρω τους συγγραφείς για την παρέμβασή τους. Είναι μια πολύ αξιόλογη εισήγηση με την οποία δεν διαφωνώ εάν οι εμπειρογνωμονες είναι ανεξάρτητοι και δεν έχουν ατζέντες. Εξίσου σημαντικό όμως είναι η βουλή να παράσχει όλες τις εξουσίες που χρειάζεται για να γίνει μια τέτοια έρευνα, χωρίς ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και κυρίως με τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους.

  Στην Κύπρο ο πλέον έμπειρος και αξιόπιστος οργανισμός για τέτοιες έρευνες είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός που έχει στο παρελθόν διενεργήσει έρευνες στις τράπεζες με πολύ καλά αποτελέσματα, τόσο καλά που ο πολιτεία φρόντισε να τα “θάψε” για να καλύψει τους τραπεζίτες. Πιστεύω ότι επειδή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη και την ανεξαρτησία θα πρέπει να εξεταστεί και αυτή η επιλογή από τη βουλή και τη κυβέρνηση.

  Τονίζω όμως ότι η Κεντρική Τράπεζα οφείλει να διεξάγει τη δική της έρευνα γιατί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή δεν μπορεί να απεμπολίσει τις ευθύνες της στο έλεος ενός πολιτικού παζαρέματος με προφανείς σκοπιμότητες. Όλοι βέβαια θα κριθούν στο τέλος εκ του αποτελέσματος.

  • avatar
   YiannisP on May 29, 2012 - (permalink)

   Για να καταλάβω σαν πρόεδρος του ΠΑΣΕΧΑ που είστε έχετε εμπιστοσύνη στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς? Εγώ δεν της έχω καθόλου εμπιστοσύνη και αυτό φαίανεται απο το πόσο την υπολογίζουν κοι μεγαλομέτοχοι των δημόσιων εταιριών. Που συμπεριφέρονται στους μικρομετόχους όπως αυτοί κρίνουν ότι τους συμφέρει χωρίς να υπολογίζουν κανένα. Σαν πρόχειρα παραδείγματα ανατρέξετε στις περιπτώσεις που μεγαλομέτοχοι έκαμαν δημόσια προσφορά στους μικρομετόχους της εταιρίας τι τιμή του προσέφεραν.

 4. avatar
  kk on May 29, 2012 - (permalink)

  Στην Κύπρο ο πλέον έμπειρος και αξιόπιστος οργανισμός για τέτοιες έρευνες είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  Πιστεύω ότι επειδή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη και την ανεξαρτησία θα πρέπει να εξεταστεί και αυτή η επιλογή από τη βουλή και τη κυβέρνηση.

  Σοβαρά κύριε Ολύμπιε πιστεύεις αυτά που γράφεις πιο πάνω? Αν ναι τότε να σε παρακαλέσω να μου εξηγήσεις πώς πέρασαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά και μπήκαν από τα παράθυρα Εταιρείες της πλάκας το 1999 την περίοδο της φούσκας του χρηματιστηρίου όπου χάθηκαν οι οικονομίες του κοσμάκη που είχε τρέξει κακός λέω εγώ αλλά είχε τρέξει να επενδύσει σε Εταιρείες που δεν άξιζαν ούτε το 1/10 της τιμής με την οποία εγκρίθηκαν για να εισέλθουν στο ΧΑΚ.

  • avatar
   YiannisP on May 29, 2012 - (permalink)

   Επικροτώ αυτά που έγραψε ο κκ και δίνω συνέχεια στα όσα έγραψα πιο πάνω, χωρις να αναφερθώ σε συγκεκριμμένη εταιρία, αλλα θα γράψω ένα παραδειγμα αλλάζοντας λίγο τους αριθμούς. Εταιρία μπήκε στο ΧΑΚ με τιμή έκδοσης 0.85. Αφου πέρασαν λίγα χρόνια με σταθερή ή ανοδική κερδοφορία, οι μεγαλομέτοχοι κάμνουν δημόσια πρόταση για εξαγορα στην τιμή των 0.20. Σημειώνω ότι στην περίοδο που ήταν στο ΧΑΚ έδινε σαν μέρισμα μέρος των κερδών της. Η κεφαλαιογορα τι κάνει? με ποια μέθοδο υπολογίστηκε η τιμή έκδοσης και με ποιά η τιμή εξαγορας? Αυτή είναι η προστασία που προσφέρει στους μικρομετόχους η επιτροπή κεφαλαιογορας? Άν και θεωρητικό το ερώτημα θα ήταν ενδιαφέρον να ακούουμε τη θέση του ΠΑΣΕΧΑ.

 5. avatar
  louis georgiou on May 30, 2012 - (permalink)

  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τεράστια ευθύνη προς τους μετόχους των κυπριακών τραπεζών. Σαν εποπτική αρχή δεν έπραξε αυτά που όφειλε να πράξει για να διασφαλίσει την συνεχή και ακριβή ροή πληροφοριών προς τους μετόχους για την δύσκολη κατάσταση των τραπεζών. Είναι γνωστό ότι από το 2010 οι τράπεζες μας μπήκαν σε κάποια προβλήματα τα οποία ακούγονταν κάπου κάπου, αλλά η Ε.Κ δεν θεώρησε φαίνετε ότι υπήρχε κάτι ανακοινώσιμο. Το πρόβλημα συνεχίστηκε εντονότερα μέσα στο 2011 αλλά και πάλι η Ε.Κ. δεν έκρινε ότι θα έπρεπε οι επενδυτές να ενημερωθούν για οτιδήποτε αφορά τις τράπεζες. Σαν αποτέλεσμα αυτής της αδράνειας πολλοί μέτοχοι μη γνωρίζοντας την άσχημη κατάσταση των τραπεζών και βλέποντας τις μετοχές των τραπεζών να πέφτουν διότι προφανώς κάποιοι από μέσα που ήξεραν τις άσχημες καταστάσεις πουλούσαν, προχώρησαν σε νέες αγορές μετοχών πιστεύοντας ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία ενώ στο τέλος αποδείχτηκε καταστροφή.

  Εδώ ακριβώς έγκειται και η ευθύνη της Ε.Κ. η οποία αντί να απαιτήσει από τις τράπεζες να βγουν και να ενημερώσουν τους μετόχους για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν προτίμησε για λόγους που δεν αντιλαμβάνομαι να μην ασχοληθεί με το θέμα.
  Ούτε μέχρι στιγμής έχει κάνει κάτι που να αποδείξει έστω και εκ των υστέρων ότι θα τιμωρηθούν κάποιοι από τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών για την έλλειψη πληροφόρησης προς τους επενδυτές και ούτε έχει βάλει κάποιες ποινές για το θέμα αυτό που να αποδεικνύει ότι η Ε.Κ. έχει αντιληφτεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε.

 6. avatar
  ΚΑΙ on May 30, 2012 - (permalink)

  Παρατηρώ ότι ο Παρατηρητής και ο Invisible Hand είναι εξαφανισμένοι ολόκληρο το Μάιο. Να το αποδώσουμε σε σύμπτωση?!

  • avatar
   αθηνα on May 30, 2012 - (permalink)

   Θα συμφωνήσω μαζί σου,αν συμπεριλάβεις και τον Taylor.Αλλά γιατί παραξενεύεσαι.Είναι γνωστό στους παροικούντες στην Ιερουσαλήμ,ότι το blog είναι ένα βήμα προώθησης απόψεων.Ακόμα και καθηγητές πανεπιστημίου αρθρογραφούσαν επι εβδομαδιαίας βάσης,και μόλις πέτυχαν το σκοπό τους εξαφανίστηκαν.Αρα γιατί επικεντρώνουμε τα πυρά μας, μόνο στον Παρατηρητή και στον Invisible Hand;

 7. avatar
  Αντρέας Φουκάρης on May 30, 2012 - (permalink)

  Αγαπητοί φίλοι.

  Μπορούμε να κάνουμε όσες έρευνες θέλετε. Μπορούμε να αλλάξουμε όσους νόμους, κανονισμούς και διαδικασίες θέλετε. Αυτά είναι τα σχετικά εύκολα.

  Το πραγματικά δύσκολο είναι να αλλάξουμε νοοτροπία ώς λαός.
  Οση περισσότερη ενέργεια και φαιά ουσία σπαταλήσουμε σ`αυτό το τομέα, τόσο πιό καντά θα φτάσουμε σε καλύτερες μέρες.

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS