Skip to content

Ποιός θα πληρώσει τα σπασμένα;

Posted by (Guest Contributor) on September 3rd, 2012 - 138 Comments
avatar

Τα ποσά που κυκλοφορούν στον τύπο όσο αφορά τις πιθανές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος (και επομένως κυβερνητικού δανεισμού από την τρόικα) είναι τεράστια. Ποίες είναι οι επιπτώσεις και ποίος θα πληρώσει το λογαριασμό;

Όπως είχα εξηγήσει σε προηγούμενο άρθρο, ο λόγος για τις υψηλές κεφαλαιακές ανάγκες έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τυχόν αλλαγές που θα επιβληθούν στη μεθοδολογία για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των Κυπριακών τραπεζών. Οι αλλαγές αυτές θα οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση των απαιτούμενων προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, των οποίων η κυβέρνηση θα κληθεί να καλύψει υπό τη μορφή νέων τραπεζικών κεφαλαίων. Τα ενδεικτικά ποσά που αναφέρονται για το σκοπό αυτό (€10-12 δισ.), σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση των μελλοντικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων, θα εκτοξεύσουν το δημόσιο χρέος.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της Eurostat, ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ για την Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2012 ήταν ήδη 75% (ή 85% αν περιληφθεί η ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας από το κράτος). Τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι μικρά: ένας επιπρόσθετος δανεισμός ύψους €8 δισ. θα οδηγήσει το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ γύρω στο 120%, που είναι ο στόχος του τωρινού χρηματοδοτικού προγράμματος της τρόικας για την Ελλάδα έως το 2020.

Οι εκτιμήσεις διαφόρων διεθνών οργανισμών διαφέρουν όσο αφορά το ποσοστό του δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ το οποίο θεωρείται βιώσιμο. Το σημείο εκκίνησης είναι συνήθως ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ της τάξης του 60%, το οποίο μπορεί να αναθεωρηθεί πιο πάνω ανάλογα με διάφορες παραμέτρους όπως το μέγεθος της ντόπιας χρηματαγοράς, η φοροεισπρακτική δυνατότητα της κυβέρνησης, η εξάρτηση από ξένα κεφάλαια, το ύψος του επιτοκίου, η οικονομική ανάπτυξη κλπ. (η ιστοσελίδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έχει διάφορα άρθρα πάνω σε αυτό το θέμα).

Κατά τη γνώμη μου, ένα ποσοστό της τάξης του 120% είναι ήδη υπερβολικά υψηλό για την Κύπρο δεδομένου του μικρού μεγέθους και της δομής της οικονομίας, καθώς και της εξάρτησης της χώρας από ξένα κεφάλαια. Υπάρχουν επίσης πρόσφατα έγκυρα άρθρα τα οποία καταδεικνύουν ότι δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ μεγαλύτερο του 90% ενεργεί ως εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ένα οικονομικό πρόγραμμα που προϋποθέτει ότι η Κύπρος θα είναι σε θέση να αποκτήσει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές μετά από λίγα χρόνια με τέτοιο ποσοστό δημόσιου χρέους θα είναι μη ρεαλιστικό και ως εκ τούτου μη αξιόπιστο.

Η εκ βάθους ανάλυση από ξένους εμπειρογνώμονες της κατάστασης του τραπεζικού μας συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερο ποσό ανακεφαλαιοποίησης του, ιδίως εάν αυτοί πειστούν ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι επαρκώς καλυμμένα στις περισσότερες περιπτώσεις από εμπράγματες εξασφαλίσεις. Τι θα γίνει όμως σε περίπτωση που το τελικό ποσό ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος παραμείνει μεγάλο; Πρέπει η κυβέρνηση, ήτοις οι φορολογούμενοι ή και οι επενδυτές σε δημόσιους τίτλους (σε περίπτωση κουρέματος του δημόσιου χρέους), να αναλάβει όλο το βάρος της ανακεφαλαιοποίησης; Πρέπει να θυσιάσουμε τη δημόσια προίκα του φυσικού αερίου στο βωμό του τραπεζικού συστήματος ή υπάρχουν άλλες λύσεις;

Δύο είναι οι πιθανές εναλλακτικές επιλογές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό. Η πρώτη θα ήταν για τους ίδιους τους επενδυτές στις τράπεζες να αναλάβουν το κόστος της διάσωσης τους. Αυτό είναι θεωρητικά η πιο σωστή λύση που θα οδηγούσε σε ευθυγράμμιση των κινήτρων, αφού οι επενδυτές πρέπει να επωμίζονται τόσο το κέρδος όσο και τη ζημιά που τους αναλογεί από τις επενδύσεις τους. Το πρόβλημα είναι ότι οι μέτοχοι έχουν ήδη χάσει ένα μεγάλο ποσό από την αξία των επενδύσεων τους και δεν είναι διαθετειμένοι ή ικανοί να προσφέρουν περισσότερα κεφάλαια. Μια λύση προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν η ύπαρξη μιας μεταβατικής περιόδου (πχ 5-7 χρόνια) για τη σταδιακή εισαγωγή αυστηρότερων ρυθμιστικών απαιτήσεων ώστε οι τράπεζες να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα μελλοντικά τους κέρδη για να καλύψουν κάποιες από τις απαιτούμενες προβλέψεις.

Οι επόμενοι στην «ιεραρχία» για επωμισμό του κόστους (υπό την μορφή κουρέματος ή μετατροπής της επένδυσης τους σε μετοχές) είναι οι επενδυτές σε αξιόγραφα που προσμετρούνται στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, όπως τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου και άλλα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης. Όπως είναι γνωστό, αρκετοί επενδυτές έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατηγορώντας τις τράπεζες για παραπλάνηση στην πώληση αυτών των τίτλων, οπότε δεν είναι ακόμα ξεκάθαρος ο βαθμός στον οποίο οι τίτλοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.

Στην πιο ακραία περίπτωση, εάν η κυβέρνηση αφήσει μια τράπεζα να χρεοκοπήσει, τότε όλοι οι άλλοι πιστωτές της τράπεζας, περιλαμβανομένων και των καταθετών που δεν είναι καλυμμένοι από το Κυπριακό Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων, θα κληθούν να καλύψουν τις ζημιές. Το σενάριο αυτό είναι φυσικά κάπως απομακρυσμένο αφού η κατάρρευση μιας από τις μεγάλες Κυπριακές τράπεζες θα είχε τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία και πιθανό να κατάστρεφε τη φήμη της Κύπρου ως διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο. Αυτό είναι και το πρόβλημα του να έχεις συστημικά σημαντικές τράπεζες, κάτι το οποίο είχα εξηγήσει σε προηγούμενο μου άρθρο.

Η δεύτερη εναλλακτική επιλογή θα ήταν για τον επιμερισμό βαρών να λάβει χώρα με τους Ευρωπαίους εταίρους. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι να υλοποιηθεί αυτό το σενάριο. Πρώτο, οι Ελληνικές αρχές σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους (μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, ESM) θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα ώστε αυτές να διαχωριστούνε από τις μητρικές τους. Ας μη ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τις κεφαλαιουχικές ανάγκες των Κυπριακών τραπεζών αφορά τις εργασίες τους στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν επηρεαστεί από παράγοντες που δεν είναι κάτω από τον έλεγχο τους. Δεύτερο, η ανακεφαλαιοποίηση των μεγάλων Κυπριακών τραπεζών καθώς και ο μετοχικός έλεγχος τους θα μπορούσε να γίνει απευθείας από το ESM. Αυτό θα ήταν ίσως και το πιο ιδανικό σενάριο αφού θα έσπαγε το θανατηφόρο δεσμό μεταξύ τραπεζών και κράτους στις χώρες της Ευρωζώνης, αλλά πολλά πρέπει να συμφωνηθούν ακόμα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για να προχωρήσει αυτού του είδους η τραπεζική ένωση.

Το θέμα του δίκαιου επιμερισμού βαρών (fair burden sharing) είναι εξαιρετικά σημαντικό αφού επηρεάζει πολλές και διαφορετικές ομάδες ατόμων. Η κυβέρνηση πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα και να επιλέξει μια λύση σε συνεργασία με την τρόικα η οποία δεν φορτώνει όλο το βάρος του τραπεζικού προβλήματος στις μελλοντικές γενιές.

Ο Κωνσταντίνος Στεφάνου είναι Ανώτερος Οικονομολόγος για Χρηματοοικονομικά Θέματα στην Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank). Τα τελευταία χρόνια είναι με απόσπαση στο Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Financial Stability Board) που έχει έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Δημόσια Πολιτική στα πανεπιστήμια του Cambridge και Harvard αντίστοιχα.  Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αυστηρά προσωπικές.

Categories → Οικονομία

138 Comments
 1. avatar
  The Invisible Hand on September 3, 2012 - (permalink)

  Κύριε Στεφάνου.

  Πρέπει να διαχωρίσουμε τα σπασμένα σε δύο πολύ διαφορετικές κατηγορίες:

  1. Το υφιστάμενο δημόσιο χρέος, συν τα συνεχιζόμενα δημοσιονομικά ελλείματα, συν τα κρυμμένα ελλείματα στες συντάξεις, δημαρχεία και ημικρατικούς. Γι′ αυτά η απάντησις στο ερώτημα σας είναι απλή: Τα σπασμένα θα τα αναχρηματοδοτήσει ο Ευρωπαϊκός μηχανισμός και θα τα πληρώσει ασυζητητί ο φορολογούμενος.

  2. Τα χρήματα που απαιτούνται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτά θα τα καταβάλει η Κυπριακή κυβέρνησις, αφού τα δανειστεί χαμηλότοκα από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό, για να εθνικοποιήσει τες τράπεζες. Αν και τα ποσά φαίνονται μεγάλα, περιλαμβάνουν τες πραγματικές ζημιές, την υπερβολικά συντηρητική εκτίμηση των μη εξυπηρετουμένων δανείων που είναι πραγματικές ζημιές μόνο σε μικρό ποσοστό και την ρυθμιζόμενη αύξηση του tier 1 κεφαλαίου που δεν είναι ζημιά. Με τη σωστή διαχείριση το τραπεζικό ολιγοπόλιο της Κύπρου μπορεί να ξαναβρεί την κερδοφορία του και η κυβέρνησις μέτοχος μπορεί να βγάλει και κέρδος από την εκποίηση των μετοχών της πριν ακόμη χρειαστεί να ξεπληρώσει τον δανειστή της.

  Η σωστή ερώτησις λοιπόν που έπρεπε να ρωτήσετε είναι αν μπορεί η κυβέρνησις (οιαδήποτε κυβέρνησις) να διαχειριστεί σωστά τες τράπεζες, ή αν θα φορτώσει και άλλα σπασμένα στο φορολογούμενο. (Και δεν ισχυρίζομαι ότι οι υφιστάμενοι σύμβουλοι και διευθυντες των τραπεζών έκαναν σωστή διαχείριση).

  Όπως γράφτηκε στο μπλόγκ, ο πιο εύκολος τρόπος να λεηλατήσεις μια τράπεζα είναι να την αγοράσεις…

  • avatar
   ΓιαννηςΠ on September 3, 2012 - (permalink)

   Συμφωνώ απόλυτα με τον ‘αόρατο’. Έβαλε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση

  • avatar
   The Invisible Hand on September 3, 2012 - (permalink)

   Για να μην κατηγορηθώ για αντιγραφή, σπεύδω να αποδώσω τη διαπίστωση “οτι ο καλύτερος τρόπος για να ληστέψεις μια τράπεζα είναι να την αγοράσεις…..” στον καθηγητή Ζένιο στο μπλόγκ του. Τα του Καίσαρος τω Καίσαρει…

  • avatar
   Ashamed on September 11, 2012 - (permalink)

   Dear Constantino,

   The shareholders and debt holders of the two largest banks have already paid a fair share of their investment. With the government being the main shareholder of the two banks, I doubt if any government (as a stakeholder) would agree to pay any damages to either stakeholder going forward.

   I am also not sure why Vgenopoulos as well as the cypriot financial securities authority are left outside of the discussion of who is to blame and who needs to pay for the billions lost.

   The money we need from TROIKA / Russia perhaps would likely be relatively cheap, however, it will largely compromise our ability to define our own destiny. This consequence would chase us for years to come and I consider it as a real problem.

   Unfortunately we are a small island and as a consequence we maybe less competitive by definition, which makes me feel that it will take us long before we stand up on our feet again. Hopefully we will have more articles on the topic of what can be done to get out of this mess. I hope that at some point some of the ideas discussed in this forum will be used by the politicians to lead the way for new policies.

   We still focus on who is to blame, which to me shows we don’t believe that anyone from those that deserve to be punished will be punished through any sort of investigation. Unfortunately our first man lead the way on how to treat the outcomes of investigations.

   Kind request for someone to write an article on what can be done.

 2. avatar
  καχ on September 3, 2012 - (permalink)

  Είναι πολύ ενδιαφέρον το άρθρο και για πρώτη φορά τίθεται έστω και δειλά δειλά το ενδεχόμενο να χρεωκοπήσει μιά τράπεζα.Θα διαφωνήσω ότι η αλλαγή μεθοδολογίας θα είναι ο κύριος λόγος που θα εκτοξεύσει τις επισφάλειες και κατά συνέπειαν τα κεφάλαια που θα χρειαστούν.Μια ματιά στα αποτελέσματα των δύο τραπεζών είναι πολύ αποκαλυπτική.Χωρίς αλλαγή μεθοδολογίας,δραστηριοποιούμενες στις ίδιες αγορές παρρουσιάζουν τόσο διαφορετικήν εικόνα.Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει σύγκλιση μετά από τις ανεξάρτητες έρευνες εξου και γίνεται όλος ο πόλεμος στην Κεντρική και προβάλλονται όλων των ειδών τα εμπόδια με εμφανή στόχο να “μαλακώσει″ η έρευνα.

  Πρώτη προτεραιότητα είναι αυτό που ήδη γίνεται, να μειωθούν τα μεγέθη.Δεύτερη να διεκδικήσουν οι τράπεζες δικαστικώς και άλλωσπως αποζημιώσεις από όσους έχουν ωφεληθεί (και ορισμένου συνεχίζουν να επωφελούνται)η δεν άσκησαν ικανοποιητικά τα καθήκοντα τους ενώ οι μέτοχοι έχουν αφανιστεί.Αναφέρομαι σε μέλη Δ.Σ. ,ανώτατα στελέχη και ελεγκτές.Μετά να αποτιμήσουμε εκ νέου την κατάσταση και ίσως να μην είναι τόσα πολλά τα νέα κεφάλαια που θα χρειαστούν.

 3. avatar
  AKM on September 3, 2012 - (permalink)

  Πολύ ενδιαφέρον τα ερωτήματα του κυρίου Στέφανου.

  Αν καταφέρει η Ισπανία να δανειστεί απευθείας απο τον ESM τότε ίσως καταφέρουμε και μεις το ίδιο. Είναι η μονή μας ελπίδα κατα την άποψη μου διαφορετικά οι υπαρχουσες και επόμενες γενεες δεν την γλυτωνουν.

  Συμφωνω ότι ο το να αγοράσεις μια τράπεζα είναι εύκολος τρόπος να την λεηλατησεις αλλά υπάρχει και άλλος εύκολος τρόπος: καταφέρνεις και εναγκαλιζεις τον επόπτη ( the so called supervisory capture). Στον δεύτερο τροπο δεν πληρώνεις τίποτα, στον πρωτο τουλάχιστον πληρώνεις για να αγοράσεις την τράπεζα.

  • avatar
   The Invisible Hand on September 3, 2012 - (permalink)

   Θέλω να πιστεύω ότι δεν δέχεται εναγγαλισμούς ο επόπτης Δρ Δημητριάδης.

   Είδαμε όμως σφιχταγγαλιάσματα του προέδρου μας και επόπτη του τότε επόπτου με τον Βγενόπουλο και η μετοχή της Λαϊκής από τα 3 ευρώ βρίσκεται στα 3 σεντς. Και η σχέσις love hate της αριστεράς με το τραπεζικό κεφάλαιο συνεχίστηκε με διορισμούς χρυσών παιδιών από τα τραπεζικά φυτώρια σε υπουργικούς θώκους. Curiouser and curiouser, θα έλεγε η Αλίκη στο κόσμο των θαυμάτων.

   • avatar
    Taylor on September 4, 2012 - (permalink)

    Invisible I don’t think the comment by AKM was aimed at the current governor, who has just started his work to clean up the mess, but the previous governor that you are a fan of Invisible non other than Dr Athanasios Orphanides!

    • avatar
     The Invisible Hand on September 4, 2012 - (permalink)

     Dear Taylor

     Your views and mine on Dr Orphanides have not changed and are by now too well documented. It is not necessary to tire our readers with further repetition.

     The topic that Mr Stephanou’s article raises and which is the current discussion topic is much more serious and concerns our future.

     Our government (with selective IMF statistics and elastic accounting norms) is exaggerating bank losses and preparing public opinion for a taxpayer loss of 11 billion euro.

     This has already discouraged private sector investors in the sector.

     More critically it absolves this government (and the next government as well) of its duty and responsibility to swiftly turn around the sector to profitability and repay the bailout money with share sale proceeds, which is not difficult in view of the oligopolistic nature of banking in Cyprus.

     Without doubting Dr Demetriades integrity, I doubt that any CBC governor can stop the political parties patronage systems from interfering with the necessary professional management of the nationalised banks.

     This is not a left-right issue: Natural gas and banking are the new milk cows. Will they benefit the taxpayer or will the political parties and their favorites skim the cream and share it?

     • avatar
      Taylor on September 4, 2012 - (permalink)

      Orpahnides was subject to regulatory/supervisory capture. That is obvious from the fact that the Central bank asked him when he left to give in the two CBC laptops and 2 CBC BlackBerry phones and normal CBC phone he had and he has refused to do so yet… In fact he ONLY returned the two laptops without the hard disks, this alone for me says a lot…but let us wait for Alvarez to finish its investigation by the end of the year, I’m sure by then Invisible you will have to revise your views on Orphanides…
      I am “perplexed” as to why certain papers and TV stations want to pervert the course of justice by trying to say that there is big brother going on, do we want to reach the bottom of what went wrong? or do we as a society want to repeat our mistakes all over again, do we want to cleanse our banking system of all its ills ar not?
      I hope there is not people out there that think that the investigation commissioned by a regulator for banks it regulates, can also be used to find political responsibilities, that is the responsibility of parliament, it can do a XAK Style investigation using its own unbiased means not relying on international independent firms!!

     • avatar
      Anonymous on September 4, 2012 - (permalink)

      INVISIBLE TAKE A LOOK AT THE FINANCIAL STATEMENTS OF FOR THE INTERIM PERIOD.

      SEE CORE 1 TIER FOR BASEL II RATIO for the two banks. Note that Mr Orphanides had agreed for an increase IN Basel II solvency minimum to 9% from 8% (nobody seems to take a note of it.He believed that the banks would have a problem to achieve that.)

      Consider that BASEL III will come in place which is stricter. Therefore under BASEL III the capidal adequacy of the two banks would be even worse and in efect more support from the taxpayers.

      and then please see

      THE PERCENTAGE OF NON PERFORMING LOANS WHICH HAVE NOT YET BEEN PROVIDED.

      Furthemore consider that the non-performing loans are underestimated due to the calculation methodology (loans with “adequate” collateral are not NPL)

      Furthemore consider that the collateral value of at least real estates is overvalued

      I could go on but this are some of the main issues. After looking at that from an independent analyst perspective (not of a political follower) I dont think that you will consider that the TROIKA figures for the bank support are exagerating.

      BTW In case of a GREXIT 11 bil wont be enough.

     • avatar
      The Invisible Hand on September 4, 2012 - (permalink)

      Anonymous and Taylor

      Read my posts again, slowly. Then maybe you will share my concerns.

 4. avatar
  Dinos on September 3, 2012 - (permalink)

  I agree with all the comments from the fellow readers above. Is time for the Cypriots to wake up and demand their rights as citizens of this place and as shareholders of public companies their rights. When I raised the issue (4 months ago) of accountability of the bank managers and directors to their shareholders and their oblication to run the bank to the benefit of the sharholders I received an attack by a certain indivual on this column. He had the audacity to ask me how much I lost in the form of stocks meaning that I am raising these issues because I was bitter from the fact that I lost money based on his calculations. I did not reply but I am sure this individual was somehow an employee of one of the banks that are in the spotlight now. I raised the issue of the banks downsizing in terms of their expenses and to raise profitability. It is a fact that the banks here are run like or maybe worst than the government (ineficiency and unnecessary spending on goods and resources are daily routines). The no of employees and branches is unbelievable high by any standard and of course a big drain on the bank’s income. The irresponsibiltiy of the directors and managers is beyond description and I am sure in any other “civilized” country (I am not implying here that we are civilized :) ) these people would be facing criminal offences for negligence, favoritism and embezzling of funds. I am sure if you check personal finances of the “big” guys in these banks you will discover millions in personal loans which they took at very favorable conditions using the power of their positions. Their salaries and benefits is also another issue which is worth investigation. I applaud the actions of the new governor of the central bank and the decision of the Christofia government to appoint him (I disagree with the general policy and set up of the government in a lot of issues but this is a bigger subject and has to do with all past governments and our political system and politicians and is not for discussion here now). Mr. Demetriades is trying to reinstate the check and balances and get things under control and everybody should support him because this never happened in Cyprus before. We are used to leave in the illusion of prosperity the mentality of the archontohoriati brained washed by decades of dimagogous politicians (from the left, the center and the right) who get richer by the day whilst the hard working people of this place pay the price in different forms and shapes.
  We have been, as a country, society and as Laos, so immature, innocent and many times (sorry for the word) stupid failing to recognize our true interests as a country, society and as laos in the global arena. The fact is that we have not only failed to govern this place but we have destroyed it (ex. the loss of cy to the turks, hrimatistirio, bank crisis etc). We failed to align ourselves with the powers of this world who could help us to elevate ourselves to a higher standard but we played it independent and supporters of the wrong entities. We always tried to reinvent the wheel whilst this has been invented 4000 years ago (by the chinese:)). Never learned from our mistakes or from the mistakes of others. Hidden agendas by the people in power always worked against the interest of this place and its people and in favor of their pockets. Nobody ever said Cyprus first but is always our pocket first.
  God help us all :)

  • avatar
   Ashamed on September 11, 2012 - (permalink)

   Dino well written arguments. Greediness is everywhere, just the other countries have a better legal system to criminalize and penalize those that are guilty

   I remember in 2000 lazarides said in an annual meeting that cpb stock was the best buy even at the prices back then. Not sure if in cyprus we will ever be able to put these guys where they belong to

 5. avatar
  αθηνα on September 3, 2012 - (permalink)

  Εδώ και μήνες έχουμε εμπεδώσει την άποψη της κυβέρνησης ότι η εποπτική αρχή απέτυχε να προλάβει το κακό.Και αφού ο κ.Στεφάνου προκρίνει σαν εναλλακτική επιλογή την εμπλοκή του ESM,διερωτούμαι εγώ η άσχετη, κατα πόσον ήταν πιό εύκολο να το δεχτούν οι εταίροι μας,όταν αποφασιζόταν το κούρεμα του ελλ.χρέους.

 6. avatar
  AKM on September 3, 2012 - (permalink)

  Αγαπητή Αθήνα,

  Το κούρεμα του ελλ χρέους αποφασίστηκε τον Οκτώβρη 2011. Τότε δεν υπήρχε ανάγκη για βοήθεια αφού οι τράπεζες μας ήταν πολύ καλά κεφαλαιουχικα, σύμφωνα με τον τότε Διοικητή και η εποπτικά αρχή είχε μελετήσει τους κινδύνους και θεωρούσε ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα.

  Δες στην σελίδα 4 πιο κατω τι δήλωνε τον Απρίλη 2011 ο τότε Διοικητής στο ροιτερ.

  http://www.bis.org/review/r110805a.pdf?frames=0

  • avatar
   kax on September 4, 2012 - (permalink)

   Τότε έγραψα στο Ρώυτερ χωρίς να υπάρξει αντίδραση.Αλλά γιατί πηγαίνετε τόσο πίσω?Στις 13/9/2011 υπήρχε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου και συντόνισε ο Καθηγητής Αλέξανδρος Μιχαηλίδης.Ο εκ των ομιλητών Αντιπρύτανης του Sloan School του MIT μίλησε για τα προβλήματα των Ευρωπαικών τραπεζών και την ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης τους.Τον κατακεραύνωσε ο Δρ Ορφανίδης επιμένοντας ότι ΚΑΜΜΙΑ ανακεφαλαιοποίηση δεν χρειάζονταν.Το σχολίασα μάλιστα εδώ στα μπλόγκς από τότε.Θα εκτιμούσα κάποιον που έχει πρόσβαση στα πρακτικά να βάλει link.
   Όπως λέει και ο Αόρατος πρέπει επιτέλους να απονείμουμε τα τω Καίσαρι τω Καίσαρι και να προχωρήσουν επιτέλους οι έρευνες για να διαφανεί ο ρόλος όλων.Δεν υπάρχει θέση για μετά Χριστόν Προφήτες.

  • avatar
   αθηνα on September 4, 2012 - (permalink)

   Δηλαδή ΑΚΜ,ισχυρίζεσαι πως όταν ο πρόεδρος Χριστόφιας ψήφιζε υπέρ του κουρέματος του ελλ.χρέους,ήταν γιατί τον συμβούλεψε λάθος ο Ορφανίδης για το βαθμό έκθεσης των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα,ή γνώριζε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα,ή ακόμα χειρότερα γι′αυτό τον τόπο,δεν ήξερε τίποτα;

 7. avatar
  Georgie on September 4, 2012 - (permalink)

  Το επιχείρημα γιατί ο Χριστόφιας δέχτηκε το κούρεμα τη στιγμή που το δέχτηκε η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες του ευρώ είναι το πιο αστείο επιχείρημα που ακούστηκε στα χρονικά της κρίσης από το 2008!! Ειναι ακόμα πιο αστείο από το αντιεπιχείρημα που διερωτάτε γιατί οι τράπεζες και ο αθανάσιος δέκτηκαν το PSI αφού ήταν εθελοντικό!!

  Πραγματικά το επίπεδο των επιχειρημάτων που ακούγονται πό την αντιπολίτευση έχει ξεπεράσει τον πάτο. Αφού προσπάθησαν με νύχια και με δόντια να “πείσουν” για τον επανδιορισμό του Ορφανίδη και απέτυχαν τώρα με τη βοήθεια των ΜΜΕ και κάποιων αρθρογράφων προσπαθούν να διαβάλουν τον νυν διοικητή και να παρεμποδίσουν την έρευνα που διεξάγεται. Ενά αντικειμένικός παρατηρητής άνετα μπορεί να διακρίνει ότι ο σάλος που δημιουργούν σήμερα για τις δήθεν “απολυταρχικές” συνθήκες στην κεντρική και τις δήθεν “παρακολουθήσεις” των υπαλλήλων σκοπό έχει να σώσει τον αθανάσιο και του τραπεζίτες από αυτό που έρχεται. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι τυχαία η αντιδραση της αντιπολίτευσης και το δήθεν επιχείρημα για παραβίαση προσωπικών δεδομένων από τον οίκο και την ΚΤΚ – αφού κάτι τέτοιο προσπαθεί να παράσχει άλλοθι στον Ορφανίδη για την άρνηση του να παραδώσει το υπηρεσιακό λαπτοπ και τους σκληρούς δίσκους στο οίκο που διεξάγει την έρευνα. Τι και αν λέει ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων ότι αυτός έδωσε την άδεια και ότι με βάση τον νόμο αυτό επιβάλλεται να γίνει, ΜΜΕ και αντιπολίτευση τον χαβά τους. Φτάνει να σωθεί ο Ορφανίδης και η ελίτ που αντιπροσωπεύουν.

  Προσωπικά πιστεύω ότι ο νέος διοικητής είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να τύχει στον τόπο αυτή τη χρονική στιγμή. Αφού θα πληρώσουμε που θα πληρώσουμε σαν λαός αυτά που άλλοι έφαγαν, τουλάχιστο ας διορθωθεί το τραπεζικό σύστημα και ας πληρώσουν και αυτοί που τα έφαγαν και αυτοί που τους επέτρεψαν να τα φάνε..

  • avatar
   KKyriacou on September 5, 2012 - (permalink)

   I disagree with you Georgie. It is obvious that none of our leaders were aware of the consequences of such a vote. Off course Greece has accepted the haircut, why shouldn’t they support a decision that reduced the debt. But president Christofias as a leader should have been aware of the consequence that his vote would have on Cyprus. Mr. Orpanides had an obligation to inform the president, and if he was not well informed or misinformed, then the banks’ directors should have warned Orphanides and / or the president of the consequences of such a vote. Up to the point of the vote ECB, along with Orphanides, were telling the world that a write down /loss on any sovereign Euro bond was impossible. The vote set the loss in stone. Mr Orphanides had an obligation to know the size of such loss and the repercussions to the economy. Mr Christofias, as a leader, had an obligation to ask all the country’s experts (bank directors included) before casting such an important vote. I agree that the Cyprus could not have stopped the vote from happening, but if the president was aware of the consequences of his vote to the Cyprus economy (through its banks’ losses), he would have been in position to voice his concerns and secure some backing for Cyprus. Instead he went and casted his vote and took Cyprus down with him. I hope the investigation reveals who knew what and at what point in time.

   • avatar
    Αχιλλεας on September 5, 2012 - (permalink)

    Είσαι τελείως λανθασμένος φίλε ΚΚυριακου,
    Οι επιλογές που είχε ο Χριστόφιας και όλες οι τράπεζες ήταν δυο, η δέχονται το κούρεμα με τις συνέπειες του η δεν το δέχονται . Δεν μπορούσαν να το δεκτούν ‘’λίγο’’ η με δικούς τους όρους. Είτε ήξεραν τις συνέπειες του να το δεκτού είτε όχι δεν είχε σημασία επειδή ακριβώς ήξεραν τις συνέπειες που θα είχε η Ελλάδα αν έλεγα όχι στο μνημόνιο. Σίγουρα η Κύπρος δεν θα έβαζε το λιθαράκι της για να χρεοκοπήσει η Ελλάδα όποιος και να ήταν Πρόεδρος. Άρα ο Χριστόφιας και όλοι βασικά οδηγήθηκαν στο αποτέλεσμα του μνημονίου. Με λίγα λόγια φίλε μου ο μόνος τρόπος να γλιτώναμε ήταν με την αποφυγή τόσον μεγάλων επενδύσεων σε ελληνικά ομολόγα. Ποιος φταίει γι αυτό είναι άλλο θέμα. Η Ελληνική Τράπεζα και τα Συνεργατικά γιατί δεν έχουν πρόβλημα τώρα? Τώρα εάν εσείς και γενικότερα η αντιπολίτευση θέλετε να εφεύρετε ότι ο Χριστόφιας είχε και τρίτη επιλογή πρόβλημα σας. Θα το πω όμως ακόμα μια φορά είναι κρίμα να ρίχνετε το επίπεδο σας τόσο χαμηλά και να υποστηρίζετε απόψεις μόνο και μόνο επειδή τις υποστηρίζει ένα κόμμα.

    • avatar
     αθηνα on September 6, 2012 - (permalink)

     Aχιλλέα,δηλαδή παραδέχεσαι ότι ο κ.Χριστόφιας ήξερε το πρόβλημα των τραπεζών μας,αλλά ψήφισε υπέρ του μνημονίου,για να σώσει την Ελλάδα,αδιαφορώντας ότι θα μπαίναμε εμείς σε θανάσιμο κίνδυνο;Αν είναι έτσι όπως τα λες,που αμφιβάλλω,τότε θα πρέπει να αναφωνήσουμε όλοι με μιά φωνή τους στίχους του ποιητή:” Aν είναι να πεθάνουμε για τη πατρίδα,θεία είν’η δάφνη,μιά φορά κανείς πεθαίνει ”.

   • avatar
    CPP on September 5, 2012 - (permalink)

    Ξεσκεπαστηκες φιλε ΚΚυριακου. Ουτε ο δαιμονιος δημοσιογραφος Πικος Απικος δεν θα σε ξεσκεπαζε με τοση ευκολια.

    Φιλε ΚΚυριακου θα σε προτρεψω να μην ριξεις το επιπεδο στο οποιο αναφερετε ο Αχιλλεας (οπως κανω και εγω τωρα) και να μην του απαντησεις. Θυμαμε παλαιοτερα σου σχολια (δεν γραφεις και πολυ συχνα) και ευκολα καποιος μπορει να καταλαβει οτι εισαι απο τους λιγους που ξερουν τι λενε.

    Αχιλλεα, συμφωνω και εγω με τον ΚΚυριακου. Πρεπει να ειμαστε του ιδιου κομματος φαινετε.

    • avatar
     Αχιλλεας on September 6, 2012 - (permalink)

     @CPP
     Αφου δεν ξέρω τι λέω γιατί ασχολείσαι μαζί μου? Ειδικά εσύ που μας λες ότι ο Χριστόφιας μπορούσε να τετραγωνίσει τον κύκλο. Επίσης αν τα λεεις γιατί τα πιστεύεις και όχι γιατί τα είπε το κόμμα σου τότε το επίπεδο σου μπαίνει σε άλλη διάσταση.
     @Αθηνά
     Εκείνο που είπα ήταν ότι ο Χριστόφιας (και οποιοσδήποτε άλλος) έστω και αν υποψιαζόταν τι θα σήμαινε για την Κύπρο το κούρεμα πάλι θα το δεχόταν γιατί η χρεοκοπία της Ελλάδας ήταν δεδομένη χωρίς το κούρεμα ενώ η Κύπρος ακόμα και τώρα έχει πολλές ελπίδες. Στο κάτω κάτω το κούρεμα ήταν εθελοντικό ας μην το δεχόταν η Τρ. Κύπρου και Λαϊκή.
     @CPP,KKyriacou
     ‘’Mr Christofias, as a leader, had an obligation to ask all the country’s experts (bank directors included) before casting such an important vote. I agree that the Cyprus could not have stopped the vote from happening, but if the president was aware of the consequences of his vote to the Cyprus economy (through its banks’ losses), he would have been in position to voice his concerns and secure some backing for Cyprus’’
     Δηλαδή μόλις τους μιλούσε ο Χριστόφιας η Τρόικα θα έλεγε:
     ‘’Να κουρευτούν όλοι εκτός της Κύπρου γιατί εθύμωσε πολλά ο Χριστόφιας.’’
     Ε τότε ας τους θυμώσει τώρα. Ποια η διαφορά? Τι είναι αυτό που θα κέρδιζε τότε και δεν μπορεί να το κερδίσει τώρα που οι δείκτες είναι ακόμα χειρότερη από τότε?

     • avatar
      KKyriacou on September 7, 2012 - (permalink)

      Ahillea, let me just clarify that my political party is Cyprus. So I do not represent anyone’s views but my own. I believe, before the vote the president had much more negotiating power than he has now. The debt haircut decision was a political decision, made under pressure. ECB was opposed to it. Christfias did not have to scare them nor threaten them with a veto. But with the spirit of soloidarity he could have voiced his grave concerns for the survival his own country. In my opinion, given the urgency of the situation and the relatively small size of Cyprus he could at minimum been able to secure some verbal backing (for example the consent from Greece to convert the Cy banks in Greece as branches, instead of subsidiaries.) But i think we were totally unprepared, and unaware of the consequences, as the president and Orphanides were hardly even talking to each other. I also suspect that Orphanides, was more preoccupied with making his/ECB’s point that any haircut was wrong for Eurozone than analyzing the consequences of such a haircut for Cyprus. But that, does not relieve the president of his duty to fully undrestand what the repurcussions of his decision before casting his vote.

      I really dont understand your rational that he can do the same thing now.

     • avatar
      αθηνα on September 7, 2012 - (permalink)

      Μα τώρα αγαπητέ Αχιλλέα,με τί ‘τουπέ’ να θυμώσει ο Χριστόφιας,που η Τρόικα είναι εντός των τειχών και προσκεκλημένη του προέδρου.Αν μη τι άλλο είναι και θέμα… αβροφροσύνης να θυμώνεις στους καλεσμένους σου.Ενώ τότε,όταν ψήφιζε υπέρ του κουρέματος,αν μη τι άλλο θα ακουγόταν,έστω,σαν ένα ποντίκι που βρυχάται!

     • avatar
      Αχιλλεας on September 7, 2012 - (permalink)

      @ KKyriacou,

      if your party is Cyprus at least try to use Cypriot language.

      Δεν μπορεί να κάνει τίποτα τώρα ούτε και τότε μπορούσε να κάνει. ΔΕΝ ΕΙΠΑ ΠΟΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΩΡΑ. Εγώ ρώτησα γιατί υποστηρίζεις ότι μπορούσε να κάνει κάτι τότε που δεν μπορεί να το κάνει τώρα ? Τότε δεν είχε καμία διαπραγματευτική δύναμη. Θα χρεοκοπούσαν την Ελλάδα και τέλος. Ακριβώς την ίδια διαπραγματευτική δύναμη που είχε τότε έχει και τώρα. Καμία απόλυτος.

    • avatar
     CPP on September 7, 2012 - (permalink)

     Αχιλλεα, χανεις το νοημα. Για τον Χριστοφια και τι μπορουσε να κανει ειναι στη κριση του καθενος. Αυτο που ειναι εξαιρετικα ενοχλητικο ειναι που κατηγορεις τον ΚΚυριακου οτι δηθεν και καλα εξυπηρετει κομματικα συμφεροντα επειδη τυγχανει να συμφωνει σε ενα σημειο που εχει θιξει και η αντιπολιτευση.

     Και το προχωρας λεγοντας οτι ριχνει πολυ το επιπεδο του και λεει οτι λεει διοτι το υποστηριζει ενα κομμα, με λιγα λογια τον λες και προβατο απο πανω!

     Στην πραγματικοτητα ομως, αυτη η ακρως επιθετικη σου σταση στην αποψη του ΚΚυριακου δειχνει οτι καποιος αλλος ειναι μαλλον αυτος που ειναι κομματικοποιημενος.

     Εξ ου λοιπον και το ειρωνικο σχολιο μου.

     • avatar
      Αχιλλεας on September 7, 2012 - (permalink)

      @CPP
      Ναι ρε φίλε, όταν λέει ο συναγερμός ότι φταίει ο Χριστόφιας για τα δις που χάθηκαν από υπερβολικές επενδύσεις ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ εταιρειών καταλαβαίνω το γιατί κάνει προεκλογικό αγώνα. Όταν όμως άτομα υιοθετούν αυτήν την άποψη και την υποστηρίζουν δημόσια ε τότε ναι βγάζω τα συμπεράσματα που ανέφερα πιο πάνω. Αν εμιλούσε θα και θα……. λες και εν με την γραμματέα του και την καθαρίστρια του που είχε να κάνει. Εν σοβαρά πράγματα τούτα?

     • avatar
      KKyriacou on September 9, 2012 - (permalink)

      Achillea, obviously you are just not getting it.

 8. avatar
  Georgie on September 4, 2012 - (permalink)

  Μήπως η παρεμπόδιση έρευνας και η κατακράτηση στοιχείων, όπως λόγω χάριν σκληρών δίσκων, αποτελεί ποινικό αδίκημα; Μήπως η προσπάθεια παροχής άλλοθι μέσω πολιτικών παρεμβάσεων στον διαπτάττων το πιθανό ποινικό αδίκημα ομολογεί συνενοχή;

 9. avatar
  11637 on September 4, 2012 - (permalink)

  (α) Αποφεύγεται ο ουσιαστικός σχολιασμός του θέματος των αξιογράφων. Μεγάλες κυρίως τσέπες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν κεφάλαια πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην ανακεφαλαιοποίηση στα πλαίσια του fair burden sharing. Όσοι ξεγελάστηκαν να καταφύγουν στα δικαστήρια.
  (β) Όνειρο απατηλό να περιμένουμε από την Ελλάδα να στηρίξει και να απομονώσει τις ελληνικές εργασίες. Εσείς θα το κάνατε;
  (γ)Ο έλεγχος των τραπεζών από το κράτος δεν πρέπει να τραβήξει την προσοχή των πολιτικών κομμάτων για τους λάθος λόγους.
  (δ)Ευθύνες βεβαίως – όμως να επεκταθούν και για το μέρος της καταστροφής που αφορά το δημόσιο τομέα.
  (ε) Άριστη ιδέα να αλλάξει η νομοθεσία και να επιτραπεί αξιοποίηση μελλοντικών κερδών.

 10. avatar
  Economist on September 4, 2012 - (permalink)

  Indeed, PIGS + Cyprus +Commission are eagerly waiting for the option of direct recapitalisation of banks through the EU mechanisms. Germany was against this until now, but finally accepted under the condition of establishing first the so called banking union, especially a single supervisory mechanism (ECB).

  What is unknown is when this tool will be available and how exactly it will be implemented. Discussion in EU will start in September on the technical details

 11. avatar
  Erol Riza on September 4, 2012 - (permalink)

  The best case scenario would be for the ESM to provide the recapitalsiation that will be required as and when it is in a position to do so directly to banks. The key is as the Germans have repeatedly said that “funding must go in hand with control” and this is very much the issue which is currentloy being discussed within the EU; does the EU or ECB have control of systemic banks (the preferred solution for the Germans) or will there be a half baked solution? it is hoped by year end this will be resolved and the ESM can start lending to what are deemed systemic banks. However,will Laiki, which needs the bullk of the funding be a systemic bank on a standalone basis given the shrinkage it will undergo or is it best to merge since its focus on Cyprus leaves little room to produce the profitability that will allow it to repay the loans to the ESM. These are issues which surely the Troika with the Central Bank will have to discuss. In the final analysis the real question is whether banks will be able to repay their loans from asset sales or profits, if at all or will the RoC have to provide a deficiency guarantee? The taxpayer will obviously be impacted if the Government has to pay and herein lies the best opportunity for the Central Bank, in line with its inquiry and diagnostic study of the loan portfoilios of the banks, to set the standards for proper corporate governance at the banks. This can be achieved by approving indpendent non exectuive board members whose qualifications are as desrbied by the Governor of the Central Bank. Anything less will be a missed opportunity and a great cost to the Cypriot taxpayer.

 12. avatar
  Peter on September 4, 2012 - (permalink)

  Erol, please explain to us, the non economists, what does the recapitalisation through the ESM entail apart from loss of control. I have no problem if our banks lose some or a lot of control to bureaucrats from the EU/ECB etc, but are there any consequences to our economy?

  • avatar
   Erol Riza on September 4, 2012 - (permalink)

   Peter, I doubt that the intention of the EU/ESM or ECB is to harm the economy of any country in which they provide financial support. Surely some of the excessive bonuses, salaries and risky adventures of buying banks in countries where the Cyprus banks had little local knowledge will not happen again. In fact I see that only good can come out of the loss of control since best practises will be introduced in the credit risk managment of the banks something whch surely is critical for the profitability of a bank but has been found to be poor in the case of the two banks in Cyprus. The access to huge liquidity and potentially cheaper funding would if anything provide the much needen investment capital that Cyprus will need for its energy infrastructure. When the recpaitlsiation is repaid the banks will, in my opinion, be better managed and sounder financial institutions. I also think that the in general confidence in the banking system that will flow from support from unlimted liquid fund will ensure that foreign deposit holders do not withdraw their deposits and the business services sector flourishes.

 13. avatar
  Επιλήσμων on September 4, 2012 - (permalink)

  Έχει πλέον διαφανεί (και με το άρθρο του κ. Στεφάνου), ότι οι 2 συστημικές μας τράπεζες είναι οι κύριοι ένοχοι (main culprits) γιά τον τεράστιο δανεισμό που η Κύπρος χρειάζεται απο την Τρόικα.

  Λίγα λόγια τώρα γιά την “Λεηλασία τραπεζών”.
  Κάποιοι (όλοι μας τους γνωρίζουμε) αφήνουν να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση (Χριστόφια/ΑΚΕΛ) πιθανό να λεηλατήσουν τις τράπεζες με την κρατικοποίηση τους.
  Ας μας εξηγήσουν πως λεηλατεί κάποιος μιά σχεδόν χρεοκοπημένη τράπεζα – εχτός και εάν οι τράπεζες μας μέχρι τον ερχόμενο Φεβρουάριο καλύψουν τις ζημιές, επισφάλειες, αποπληρώσουν τα δάνεια που πήραν/θα πάρουν, και κάνουν μερικά δις κέρδη.!!!

  Ας κοιτάξουμε αγαπητοί φίλοι, γιά την λεηλασία που έχει ήδη διαπραχθεί εις βάρος των τραπεζών μας. Γιατί εάν δεν υπάρξει εξυγίανση, θα πληρώσουμε εμείς (ο φορολογούμενος πολίτης) τα σπασμένα – που ούτως ή άλλως θα πληρώναμε- και όταν σε μερικά χρόνια (5-10) οι τράπεζες ξαναγεμίσουν τα ταμεία τους, θα βρεθούν πάλιν οι “έξυπνοι″ να τα αδειάσουν, είτε με τον ίδιο είτε με παρόμοιο τρόπο.
  Εχτός, φυσικά, και εάν είναι αυτό που θέλουμε. Τότε ας διώξουμε και την Α&Μ και να στείλουμε τον Διοικητή πίσω στο Leicester University.

  • avatar
   The Invisible Hand on September 4, 2012 - (permalink)

   Φίλε επιλήσμονα

   Είναι πράγματι δύσκολο να λεηλατήσεις τες χρεοκοπημένες τράπεζες σήμερα.

   Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι σε λίγες εβδομάδες ή μήνες θα ενθυλακώσουν μέχρι 11 (?) δισ από χαμηλότοκο μακροπρόθεσμο δάνειο από το μηχανισμό στήριξης πρός το κράτος και με την αγορά σχεδόν όλου του κεφαλαίου τους από το κράτος με το ποσό αυτό.

   Αν η ένεσις ρευστού αξιοποιηθεί σωστά με συνετούς επαγγελματίες managers, είμαι αισιόδοξος ότι η εκποίησις των κρατικών μετοχών μεσοπρόθεσμα θα καλύψει το δάνειο πολύ πριν την προθεσμία αποπληρωμής του.

   Δεν χρειάζεσαι ΜΒΑ για να δείς τες συνέργειες μιας σωστής διαχείρησης ή και συγχώνευσης των δύο τραπεζών, τες εξοικονομήσεις σε καταστήματα και προσωπικό και τα υπερκέρδη που μπορούν να προκύψουν από τα μονοπωλιακά επιτόκια δανεισμού 5, και 6 μονάδες πιο ψηλά από τα τρέχοντα euribor, όπως ήδη, δυστυχώς, χρεώνουν.

   Αλλά η κυβέρνησις μας επαναλαμβάνει ότι αυτά τα 11 δις θα τα επωμισθεί ο φορολογούμενος σαν καθαρή ζημιά, αντί να τα βλέπει σαν μια ευκαιρία για εξυγίανση και κέρδος.

   Και λογικά πρέπει να μας προβληματίσει όλους γιατί η κυβέρνησις βάζει τόσο χαμηλά το πύχη για τους managers που η ίδια θα διορίζει πλέον στες τραπεζες. Ανικανότης; Υστεροβουλία; Περιθώριο για λαθροχειρίες;

   Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μετά την ενίσχυση από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό οι τράπεζες θα είναι αγελάδες για άρμεγμα. Επαφίεται στη κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, και σε μας τους πολίτες, να αυξάνουμε την παραγωγή και να μην μας πίνουν το γάλα κομματικοί ημέτεροι και Κοσκωτάδες.

   Και για να μην πολιτικοποιούμε τα πράγματα: Η λεηλασία δεν έχει κομματικές αποχρώσεις, τα Κυπριακά κόμματα έχουν δείξει κατ’ επανάληψη ότι μοιράζονται τη πίττα τίμια…

  • avatar
   Επιλήσμων on September 4, 2012 - (permalink)

   ‘Α! Ξέχασα. Μπορούμεν επίσης, ή μάλλον επιβάλλεται, να ζητήσουμε συγνώμη από τον κ. Ηλιάδη και να τον παρακαλέσουμε να επανέλθει στην ΤΚ. Να ευχηθούμε όπως τάχυστα αποκατασταθεί η υγεία του κ. Αριστοδήμου, γιά να μπορέσει να αποσύρει την επιστολή παραίτησης του και να αναλάβει εκ νέου την προεδρία της ΤΚ.
   Να παρακαλέσουμε τον κ. Αθανάσιο Ορφανίδη να μήν αποδεχθεί τον διορισμό του ως lecturer στο πανεπιστήμιο και να επαναδιορισθεί ως Διοικητής της ΚΤΚ.
   Τον κ. Μιχάλη Σαρρή ας τον αφήσουμε εκτός. Θα είναι νομίζω περισσότερο χρήσιμος στον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ούτως ώστε ο κ. Βγενόπουλος να επανέλθει στη Λαϊκή.
   Συγχωρέστε με εάν ξέχασα κάποιον.

   • avatar
    αθηνα on September 5, 2012 - (permalink)

    Μάλλον ξέχασες, όχι σκόπιμα βεβαίως-βεβαίως, τον κ.Σιαρλή.Εκτός κι αν τα golden boys των τραπεζών,εξαγνίζονται εμβαπτιζόμενα στη κολυμβήθρα του… ΑΚΕΛ.

   • avatar
    The Invisible Hand on September 5, 2012 - (permalink)

    Ξέχασες τον Χαρίλαο και τον Βάσο.

    Και με το νέο σου ρόλο κυνηγού κεφαλών (executive search?) ξέχασες να μείνεις στο θέμα της συζήτησης.

    • avatar
     Επιλήσμων on September 5, 2012 - (permalink)

     @ αθηνα και Invisible

     Στις 25.05.2012, στο άρθρο του κ. Ζένιου “Λεηλασία τραπεζών” και σε απάντηση προς τον loui georgiou που έγραψε “…Η Τράπεζα Κύπρου … διαχρονικά διοικείτε από φίλους, γνωστούς και συγγενείς, ξεφεύγει προς το παρών εντέχνως …” , Απάντησα ως εξής:
     “Εάν αυτό που λες εσύ, αλλά ακούω και από άλλους, γιά την ΤΚ αληθεύει, δεν θα ήθελα να είμουν στη θέση του ΥΠ.ΟΙΚ. (και πρώην Δ/ντικού στελέχους της Τράπεζας Κύπρου) κ. Βάσου Σιαρλή”.

     Επομένως από αυτό, ελπίζω να είναι κατανοητό ότι δεν τρέφω ιδιαίτερη συμπάθεια προς τον κ. Σιαρλή. Ούτε και είμαι οπαδός του ύφους “ataraxia” του κ. Σιαρλή.

     Γιά τα δύο ονόματα που αναφέρει ο φίλος Invisible, αυτό που έχω να προσθέσω σε αυτή την φάση είναι ότι πρώην τραπεζίτες πιθανό δεν είναι και η καταλληλότερη επιλογή γιά ΥΠ.ΟΙΚ.

     • avatar
      The Invisible Hand on September 5, 2012 - (permalink)

      Φίλε επιλήσμονα

      Μι;a και ξεφύγαμε από το θέμα, πες μας, γiατί τους υποστηρίζεις αυτούς που μόλις πριν λίγες μέρες τόσο γραφικά περιέγραψες “άχθος αρούρης”; Μπορείς να εκτιμάς τον ηγέτη που καταστρέφει και τους οπαδούς του;

      Να σου θυμίσω πάλι τον φασίστα ποιητή (Canto XX):

      What gain with Odysseus,
      They that died in the whirlpool
      And after many vain labours,
      Living by stolen meat, chained to the rowing bench,
      That he should have great fame
      And lie by night with the goddess?

     • avatar
      Επιλήσμων on September 6, 2012 - (permalink)

      Αγαπητέ φίλε Invisible,

      Παρά τις επί μέρους διαφορές/διαφωνίες μας, η εκτίμηση προς την καλή ποίηση φαίνεται να είναι το κοινό μας σημείο.

      Δεν κατάλαβα ποιούς λες ότι υποστηρίζω. Ελπίζω να μην είναι πολιτικοί.

      Και ποιόν ηγέτη εννοείς ότι εκτιμώ? (Δεν φαντάζομαι να νομίζεις ότι εννοούσα τον Πρόεδρο Χριστόφια όταν έγραφα “Free of Pisistratus”).

     • avatar
      The Invisible Hand on September 7, 2012 - (permalink)

      Είχες γράψει

      Free of Pisistratus
      We choose a knave or an eunuch
      To rule over us

      Σίγουρα δεν έχει ο πρόεδρος το σουλούπι, το elan, την αποφασιστικότητα του τύρανου, όταν παραπέμπει τόσες αποφάσεις σε κεντρικές επιτροπές. Μάλλον ο Πεισίστρατος θα ταίριαζε με τον Τάσσο.

 14. avatar
  AKM on September 4, 2012 - (permalink)

  Αθήνα,

  Απάντησα στο ερώτημα σου και τιποτε άλλο. Αυτός που ισχυριζόταν ότι δεν υπήρχε πρόβλημα ήταν ο κ. Ορφανιδης. Πως να το κάνουμε δηλαδή. Οι δηλώσεις του είναι εκεί.

  Αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι ο κ. Ορφανιδης εναγκαλειστηκε απο τους εποπτευομενους η δεν έδωσε σημασία στην εποπτεία η και τα δυο.

  Συμφωνώ με τον Georgie ότι το επιχείρημα για το ότι ο πρόεδρος δεν έπρεπε να δεχτεί το κούρεμα είναι το πιο αστείο που ακούστηκε για την κρίση.

  • avatar
   αθηνα on September 5, 2012 - (permalink)

   Τώρα, κατά πόσον είναι το πιό αστείο επιχείρημα που ακούστηκε για την κρίση,είναι μιά άποψη αγαπητέ ΑΚΜ. Γιατί ακούστηκαν κι άλλα αστεία,παρόλο που είμαστε για κλάματα.Οπως το ότι για όλα φταίνε οι αρχικλέφτες της υφηλίου… Αλλά και αν ακόμα η εποπτεία Ορφανίδη απέτυχε παταγωδώς,σημασία έχει ότι η συντεταγμένη[;] πολιτεία φάνηκε ακόμα μιά φορά κατώτερη των περιστάσεων,όπως και με το Μαρί.Ειδάλλως δεν θα μυξοκλαίγαμε για ‘απατημένους συζύγους που το μαθαίνουν πάντα τελευταίοι′,ακόμα μιά φορά.

   • avatar
    KAI on September 5, 2012 - (permalink)

    Αγαπητή Αθηνά, η πολιτεία φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων σε πολλές περιπτώσεις π.χ. σκάνδαλο Χρηματιστηρίου, χαλαρώσεις σε πρώην υπουργούς για ανέγερση ξενοδοχείων, ημετεροκρατία κ.α. Τί σχέση έχουν αυτά, το Μαρί, οι δηλώσεις του Προέδρου, με το θέμα που θίγει ο ΑΚΜ, δηλαδή τις ευθύνες Ορφανίδη και τις αντικρουόμενές του δηλώσεις? Ίσως ελλείψη επιχειρημάτων επί του προκειμένου καταφεύγουμε σε άλλους τομείς που θεωρούμε ότι μας συμφέρουν?

    • avatar
     αθηνα on September 6, 2012 - (permalink)

     Φίλε ΚΑΙ,αντιλαμβάνομαι πλήρως τη προσπάθεια περιορισμού της συζήτησης,μοναχά στις ευθύνες Ορφανίδη, που βεβαίως και έχει.Αλλά η επιμονή σας, να μην θίγονται άλλες ιερές αγελάδες,δεν πείθει.Μα και βέβαια όλοι οι πρόεδροι διαχρονικά, διαχειρίστηκαν στενόμυαλα και χωρίς όραμα αυτό τον τόπο.Σήμερα όμως,αυτή τη κυβέρνηση ψηφίσαμε,και επειδή δεν έκανε τις τομές που επιβάλλονταν,φάνηκε η γύμνια μας λόγω των δύσκολων συνθηκών.Με το μόνιμο μοτίβο:’O πρόεδρος δεν ήξερε’,δεν πείθετε ούτε κάν τον εαυτό σας.

     • avatar
      Αχιλλεας on September 6, 2012 - (permalink)

      Ρε Αθηνά δεν ξέρω πως παρασύρθηκες σήμερα και μίλησες σαν απλή Αθηνά και όχι σαν επιτελείο ΔΗ.ΣΥ.
      ‘’Σήμερα όμως,αυτή τη κυβέρνηση ψηφίσαμε,και επειδή δεν έκανε τις τομές που επιβάλλονταν,φάνηκε η γύμνια μας λόγω των δύσκολων συνθηκών.’’
      Ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπες ότι η γύμνια ήταν εκεί όλα αυτά τα χρόνια και κανένας προηγούμενος πρόεδρος δεν έκανε κάτι να την διορθώσει μονάχα επειδή δεν φαινόταν λόγο του ότι ήταν εύκολες οι συνθήκες. Επίσης παραδέχεσαι ότι δεν είναι ο Χριστόφιας που μας έφερε σε αυτό το σημείο αλλά φταίει που δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
      Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και επαυξάνω ότι η καλύτερες συνθήκες για διόρθωση της γύμνιας μας χωρίς να επιφέρει μεγάλα πλήγματα στην οικονομία ήταν η πενταετία του μακαρίτη του Τάσσου Παπαδόπουλου (που είχε συνεταίρο τον Χριστόφια) όταν είχαμε πλεονάσματα και χαμηλούς δανεισμούς. Δυστυχώς και οι δυο τους είχαν σημαία τον Αρχιμήδη και το ‘’μη μου του κύκλους τάραττε’’. Εγώ πάντα λέω τα πράγματα με το όνομα τους και για τους μεν και για τους δε, άσχετα αν κάποιοι λένε ότι δεν ξέρω τι λέω.

     • avatar
      αθηνα on September 7, 2012 - (permalink)

      Aχιλλέα,είναι αυτό που λέμε στη γεωμετρία,’κοινός τόπος’.Ομως δυστυχώς είναι μόνο μιά σταλιά τόπος.

  • avatar
   Ashamed on September 7, 2012 - (permalink)

   In my view all the governors and ministers of finance of countries that ate currently in distress have done the same as orphanides, i.e. Have tried deny the existence of the problem not because they did not know there was a problem but likely to avoid a self fulfilling prophecy and sky rocketing the yields on their country’s government bonds.

   Having said that i am not saying that he has no responsibility for what happened. Perhaps he does. However lets give him some credit that he stood up and refused to sell our gold, fought for early changes regardless of whether his governors appointment wont be renewed. I havent heard anyone else raising concerns about our economy as early as 2010

   Am afraid that indeed the shareholders and debtholders would bear much of the consequences from the banks. I hope that the board and management of these banks will be sued for making foolish decisions

   Finally i hope that we all learn our lessons when it comes to our typical urge to make easy money and our blind exposure to greece.

   • avatar
    Taylor on September 8, 2012 - (permalink)

    Ashamed you were also the victim of Orphanides PR campaign headed by the ex PR officer of the CBC that captured most of the Cyprus papers in the early years of Orphanides tenure, then everyone used to say Orphanides made no mistakes it was all a staged operation! In actual fact he was bad mouthing the Cypriot bonds before we lost market access have you ever heard a governor of a Central Bank say that his country’s bonds are dangerous? Apart from treason this can be explained by Orphanides wanting the Cyprus state to lose market access so that We would be forced to adopt the Chicago School economic policies he wanted to push through ,yet he could not with the unions being so strong, so he wanted to create the crisis in the Cuprus bonds to force the government’s hand this is disaster capitalism and shock therapy, most US trained economists (including Orphanides mentor at MIT Sranley Fischer who was at the IMF innthe late 90′s) believe In this dogma and believe it is good to overthrow democratically elected governments and roll in unelected “technocrats” to do the union smashing and supply side reforms. Naomi Klein’s great book Shock Therapy is the best reference.
    At the same time he encouraged BOC to buy Greek Government bonds that were even back in 2010 the riskiest government bonds this could be under the false belief that sovereign debt is risk free and subject to no haircut or the disaster capitalism explanation.
    Not selling the CBC gold is a minor side issue if you look at the big picture you are talking of hundred millions worth of gold when we are going to the mechanism needing around 8-9 billion to save our banks alone…

    • avatar
     Ashamed on September 9, 2012 - (permalink)

     Taylor I like conspiracy theories myself. I need to think what you are saying to better understand it.

     I am not sure if BOCY is so much easily influenced, especially looking now at management changes.

     I am curious to see what the new governor will do to achieve growth and protect shareholders interest. In general i have my doubts that in this climate much can be done. No one has yet expressed any concerns about the responsibilities of the cypriot SEC.

 15. avatar

  The best way to rob a bank, is to own one, and the the best way to rob the government, is to own the bank…
  http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=8756

 16. avatar
  phylarchus on September 5, 2012 - (permalink)

  Είναι κουραστικό και αντιπαραγωγικό να επαναλαμβάνουμε συνεχώς τα ίδια. Φταίει ο ένας και φταίει ο άλλος. Το θέμα του υπερβολικού μεγέθους των τραπεζών είναι πολύ παλιό, φυσικά εκ των υστέρων φαίνεται ότι έπρεπε να το είχε αντιμετωπίσει ο Ορφανίδης, αλλά έχει σοβαρά ελαφρυντικά: όλη η οικονομία μας βασιζόταν στις μεγάλες τράπεζες. Όταν άρχιζαν να επεκτείνονται στην Ελλάδα και αλλού, κανένας μας δεν έβρισκε λάθος. Η διόρθωση, ακόμη και να ξεκινούσε επί Ορφανίδη, μάλλον θα απαιτούσε αρκετά χρόνια για να γίνει ομαλά και οι σίγουρα θα αντιμετώπιζε μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις. Το θέμα ήταν να ρυθμιστούν αυτά τα προβλήματα με κανονισμούς προτού γεννηθούν. Το άλλο πρόβλημα, της λανθασμένης τοποθέτησης των δισεκατομμυρίων καταθέσεων σε επισφαλή κρατικά χρεόγραφα πάλι είναι κατά 95% τουλάχιστο ευθύνη των διοικήσεων και διευθύνσεων των τραπεζών που στην πραγματικότητα είχαν κιόλας προειδοποιηθεί από μερικούς αλλά αδιαφορούσαν, επηρεαζόμενοι και από την τάση να δείχνουν “κέρδη” από τα οποία οι ίδιοι καρπούντο με υπέρογκα μπόνους.
  Θέλω όμως να συγχαρώ εδώ τον The invisible Hand για την κατά την άποψη μου σωστή ανάλυση των ζημιών των τραπεζών και στη συνέχεια τα συμπεράσματα που βγάζει. Αυτό είναι κάτι για το οποίο σκόπευα να γράψω και εγώ. Τοποθετεί τα
  πράγματα σε ρεαλιστικές διαστάσεις πέρα από την ασάφεια, τον πανικό ή και συχνά τον γεμάτο απορία στρουθοκαμηλισμό που βασανίζει μονίμως πολύ κόσμο.

 17. avatar
  Taylor on September 5, 2012 - (permalink)

  Phylarche we know that you are also an Orphanides fan wait for the Alvarez investigation to end by the end of the year then you Athina and Invisible will back track!

  • avatar
   αθηνα on September 6, 2012 - (permalink)

   Τaylor,οι όροι εντολής των A&M είναι καθορισμένοι.Εγώ προσωπικα θα αποδεχθώ όποιο πόρισμα βγάλουν,γιατί είμαι καλοπροαίρετη.Αλλοι είναι που πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων τα πορίσματα.Αρα φίλε μου,δεν με τρομάζεις ότι θα πάθω ‘back track’.

  • avatar
   The Invisible Hand on September 6, 2012 - (permalink)

   And if we don’t backtrack, Taylor, will your Cheka comrades shoot us in their basement or send us to the gulag?

   Troika in October, elections in February. So many dissidents, so little time!

   • avatar
    Taylor on September 7, 2012 - (permalink)

    Quite the contrary you will just be exposed to the fellow readers of the forum like Paratiritis was before you.
    I suggest you go read a few things about how Chicago School Economics were applied to various countries from Pinochet’s Chile and onwards, then you might realise why Orphanides was regulating the way he was and why he focused ONLY on fiscal problems and was against regulating the banks.

  • avatar
   The Invisible Hand on September 7, 2012 - (permalink)

   Taylor, old buddy, I share your passion to expose our banks’ misdeeds, banks were never kind to me and I do resent them as much as you do. As you know, I worried about their NPLs long before anyone else. And I have lost a bundle on my BoC shares and I would really love to hang the bank directors and execs by their b*lls. Your help in this is greatly appreciated. Honest!

   But the choice of A&M by the new Guv’nor appears unfortunate. As i posted below:

   “Ερευνώντας τες αναφορές της Georgie πιό πάνω είδα με έκπληξη ότι ο Managing Partner της Arthur Andersen κύριος Joseph Berardino, την εποχή της τεράστιας απάτης της Enron, όταν κατέστρεφαν όλους τους ενοχοποιητικούς φακέλλους για να μην τους βρεί η δικαιοσύνη, είναι τώρα ο Managing Director του οίκου Alvarez & Marsal που διεξάγει σήμερα τες έρευνες στες Κυπριακές τράπεζες, κατόπιν εντολής (και επιλογής) της Κεντρικής Τραπεζας της Κύπρου.

   Couldn’t our mutual friend Dr D find an honest Caesar’s wife with less baggage? This is worse than a crime, it is a blunder! You really should have a talk with Dr D. Cyprus is a very gossipy place.

   Ciao

   • avatar
    Taylor on September 9, 2012 - (permalink)

    Totally irrelevant the A&M Managing Directors were appointed as individuals and they are financial crime experts not energy sector accountants but it is good that u are trying to stop them in any way possible, says a lot.

    • avatar
     The Invisible Hand on September 9, 2012 - (permalink)

     I see, if the top boss is not an expert he is never responsible for the rot below.

     I guess he is always the last one to know, like the απατημένος σύζυγος.

     Can you be serious for once?

     • avatar
      Taylor on September 10, 2012 - (permalink)

      Your ignorance of how international firms work is worrying A&M may have 100 Managing Directors check their website if one was ex Arthur Andersen and actually the only guy at the ex accounting firm that turned and went against Enron then your COI discovery is a bit of a farce! Regardless the two MD working in Cyprus are financial service crime experts not energy accountants. A&M’s boss are the CEO’s Alvarez and Marsal!!

 18. avatar
  The Invisible Hand on September 5, 2012 - (permalink)

  Φίλε Φύλαρχε

  Σ’ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.

  Είναι όντως δύσκολο να γράφεις αντικειμενικά στο μπλογκ όταν οργανωμένα σύνολα στήνουν γκιγιοτίνα στην πλατεία για τον Ορφανίδη, τον Κληρίδη ή τον Κατσιαρίστρα για να αποτρέψουν τη συζήτηση από τα επίκαιρα θέματα του μπλόγκ.

  Ίσως να έπρεπε να είχε και ειδικό μπλόγκ στο Stockwatch που να αναλύει αντικειμενικά ή άλλως πως τες παλιές μας αμαρτίες (ανταρσία του 63; πραξικόπημα του 74; S300 και Άκης; ΧΑΚ; Το τσιμέντωμα του ναι;). Και σίγουρα παλιές αμαρτίες υπάρχουν.

  Αλλά εμείς ας συγκεντρωθούμε στα σημερινά μας τραγικά αδιέξοδα.

  Άγει δε προς φώς την αλήθειαν χρόνος (Μένανδρος).

 19. avatar
  phylarchus on September 6, 2012 - (permalink)

  Taylor where do you derive your right from, to say “we”? Do you finally have your “fans”?. I at least express my own opinion and I am not a fan of anybody. Enough of this stupidity, which reminds me of old people, thinking that stubborness will buy them more “fans” or living space..There are really crucial things to address, so “ή λέγε τι σιγής κρείττον ή σιγήν έχε”. Sorry, Mr Stefanou for letting myself be carried away..

  • avatar
   Taylor on September 6, 2012 - (permalink)

   He who has no arguments on the point in question resorts to this sort of answer. Fact Orphanides responsibilities will be uncovered by end of the year and Phylarchos’ argument that Orphanides is not to blame is found wanting…

   • avatar
    Erol Riza on September 7, 2012 - (permalink)

    Taylor, you seem to have a personal grudge or vendetta with the former Governor who will give evidence to the inquiry and we need to wait and see if he is found to have acted wilfully with misconduct. The fact is that the Boards have acted in an imprudent manner if the revelations and resingations are anything to judge and you seem to completely overlook this fact. You cannot as an individual be the prosecutor, judge and jury. If anything th artilce is not about the activities of the former Governor but who will bear the cost of the losses and the recapitalsiation and several commentators have made some constructive proposals about the way forward. Can you also make your own comment on the issue?

    • avatar
     Taylor on September 7, 2012 - (permalink)

     I am all for the cleansing that the new governor has brought to the boards of the banks especially the big two that asked for taxpayer support. This on its own that the new governor in a few months has done more than Orphanides did in 5 years says a lot.
     In my opinion our debt to GDP will under no circumstances be raised by the Troika bailout to above 120% of GDP it is clear though that the old chestnut that the government needs were more than the banks need for recapitalization has failed spectacularly. Also the government needs do not add to our Debt to GDP while the bank recapitalization does. In the long run when growth returns to Cyprus the debt will be serviced in the short run if the Troika impose just austerity measures and there is no such thing as growth enhancing austerity, our economic situation will get worse before it gets better out unemployment is 10% in Greece it is 24% due to the austerity measures we have a long way to go…yet the troika and the memorandum are a one way street the new president will have both his hands tied by the Troika he will not be able to exercise economic policy for all intents and purposes our banks and Orphanides are the reasons we have lost out economic sovereignty.

   • avatar
    Ashamed on September 7, 2012 - (permalink)

    Taylor
    I am afraid everytime i read your comments i get the impression you are very much agaist orphanides

    Not sure what your position and job is but i cant understand your assertiveness. We suddenly all have our attention to the governor and we forget that it is the stupidity and greediness of the management of the two banks that caused the losses for the two banks. On top our genius president agreed to an unsustainable haircut

    Banks are responsible to max shareholders wealth and i do not think orphanides will be claimed responsible at the end. We discussed already that investments in governments bonds in same currency cannot be forbidden. Look at french banks and the losses they have taken on grece. I havent seen any investigations on the french banks perhaps for this reason

    We seem to be a nice discussion team in this forum but afraid too much assertiveness could discourage some readers

    Feel free to express your views though. I like the content

    • avatar
     Taylor on September 8, 2012 - (permalink)

     Ashamed, the French banks positions in GGB’s did not send them to the arms of their government seeking a taxpayers bailout and the concentration of risk to Greece both bonds and loans under Orphanides auspices as regulator, are a staggering huge percentage of our country’s GDP, yes the bank execs are to blame but the final backstop is the regulator and the Cyprus Banking Law and CBC directives on country and concentration risk if applied properly, would have stopped our banks from getting burnt. Orphanides did not apply these wise regulations, he was captured by his buddy Eliades and his regulatory philosophy coming from the Fed was hands off the banks, whatever brings profits to them is also good for the country. The banks are crashing us down though Orphanides was supposed to be the guardian of financial stability not the applauder of bank execs!!!

     • avatar
      Ashamed on September 9, 2012 - (permalink)

      The exposure of the French banks to the greek government bonds was large enough for France to push forward for the greek bailout. Otherwise french banks would have probably ended up needing government aid themselves.

      I am not saying that the former governor has nothing to blame. What I am saying is that I do not know. I feel blaming primarily orphanides is like shooting the postman.

      Many professional agencies got it wrong; look at Moodys and S&P for instance. Even them got it completely wrong. That does not mean that they are liable to the losses someone made by relying on their recommendations.

      Having said that it is strange to hear from the new governor that the risks of these greek government bonds were so obvious. With hindsight we know it was not wise, however, if at the time (say 2009) I believe the ratings were above investment grade at least. Hence, i can’t see why to blame to regulatory authority itself. On the contrary I am afraid that if orphanides has pushed the banks not to buy greek government bonds, most likely AKEL would have crusified him.

      To me the real looser is Cyprus as a whole, then the shareholders, then the bond holders. Our focus should be the people at the banks responsible for these unwise investments. The responsibility of the governor should not be our primary focus. The bank executives had a lot to gain from these investments, and they need to bear the consequences.

    • avatar
     kax on September 9, 2012 - (permalink)

     I think Orphanidis is yesterday’s news and we should look ahead.However no comparison between Cypriot and French banks can be made because of the diference in size.French banks have balance sheets up to hundred times more than BOC and CPB and had as many Greek bonds.Speaking from an accounting standpoint it can be argued that French banks had the ability to hold these bonds to maturity.Furthermore Cypriot banks chose to show to their shareholders the value of these bonds at cost in violation of International Accounting Standards.At the same time they followed IAS in showing goodwill ignoring the fact that the ECB did not count it for capital adequacy purposes.Basically they followed IAS when it resulted in higher bookvalue and ignored them when it did not.We have no evidence French banks did not follow IAS in their annual statements.Therefore it is imperative to investigate why our banks,their directors,auditors,the SEC and the Central Bank allowed them to act in this way misrepresenting their finances.

 20. avatar
  R on September 6, 2012 - (permalink)

  Εδώ καράβια χάνονται βαρκούλες αρμενίζουν…

  Την λυπητερή θα την πληρώσει όπως πάντα ο κοσμάκης.

  Υπάρχει καμιά αμφιβολία;

  Και μην ξεχνάτε. Η τρόϊκα είναι εδώ. Και είναι εδώ διότι εμείς την καλέσαμε…

  • avatar
   αθηνα on September 7, 2012 - (permalink)

   R, στου κουφού τη πόρτα,όσο θέλεις βρόντα.Μα είναι ξεκάθαρο ότι ο Χριστόφιας,σαν συνδικαλιστής που είναι όπως λέει, μιά ζωή,προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, για να πάρει το ρωσσικό δάνειο,για να δώσει το κύκνειο άσμα λα’ι′κισμού με τα δανεικά,και απο του χρόνου που θα κλαίει ο λαός,αυτός θα βρίσκεται στο Κελλάκι,όπου καλλιεργώντας τα λαχανικά του και ξεκοκκαλίζοντας τη φτωχική του σύνταξη,θα μας θυμίζει το ανεπανάληπτο: ‘Πούν’να φύουμεν,εν να μας γυρέφκετε’!

 21. avatar

  “Οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών δεν αναμένεται να καταστήσουν το κυπριακό χρέος μη βιώσιμο, δηλώνει ο υπουργός Οικονομικών.”

  Τα πιο πάνω δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών…

  Κύριε Υπουργέ Το Κυπριακό χρέος, είναι και θα παραμήνει ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟ. Ο λόγος είναι το συνεχές κρατικό έλλειμα το οποίο φέτος θα ξεπεράσει τα 850 εκ και η αδυναμία μας σαν κράτος να μειώσουμε αυτό το έλλειμα λόγο βραχυπρόθεσμου πολιτικού κόστους, λόγο σπιράλ /φαυλου κύκλου (οι μειώσεις δαπανών θα οδηγούν σε μειωμένη κατανάλωση …αυξηση φοροδιαφυγής κλπ κλπ)

  Κύριε Στεφάνου παρόλο που συμφωνώ με τα πλείστα απο τα λεγόμενα σας έχω να αναφέρω τα εξής. Μήν παίρνεις το Δανεισμό σε σχέση με το ΑΕΠ ώς βασικό κριτήριο να δείς εάν χρέος είναι βιώσιμο η οχι. Πρέπει να βλέπουμε και άλλους παράγοντες σε μια χώρα οπως το έλλειμα της. Εάν για παράδειγμα μια χώρα έχει δανεισμό προς ΑΕΠ 120% αλλά ξεκίμησε να έχει πλεονάσματα τότε το χρέος της μπορεί να είναι βιώσιμο. Στην περίπτωση της Ελλάδος οπου το έλλειμα είναι 9% του ΑΕΠ τα πράγματα θα είταν δυσκολα για την Ελλάδα ακόμα και εαν το χρέος της ειταν 60% του ΑΕΠ. Στην περίπτωση της Κύπρου το έλλειμα μας το θεωρώ πολύ ψηλό για μια μικρή οικονομία οπως είναι η δική μας , είναι μη ελλαστικό επιδή έχουμε δυνατές συντεχνίες και όλοι φοβούνται το πολιτικό κόστος και για αυτο το δημοσιο χρέος μας ειναι ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟ.

  Στους υπολογισμούς σου προσθεσε και 7.5 δις το δάνειο απο το ΤΚΑ.

  Οι πραγματικές συνολικές υποχρεώσεις και δανεισμός του κράτους σήμερα είναι γύρω στα 22 δις , δηλαδή πέραν του 135% του ΑΕΠ χωρις τα κεφάλαια που θα πρέπει να δώσει στις τράπεζες.

  Η Κύπρος έχει πτωχευσει. Λυπάμε που πρέπει να το αναφέρω συνεχώς, το αναφέρω για να αντιληφθούμε την σοβαρότητα της κατάστασης. Κινούμαστε αργά….για παράδειγμα, έπρεπε να βγει ιδη διάταγμα για τις ανώτατες αμοιβές των υπαλλήλων της Λαικής αφού αυτή ειναι πλέον δημόσια. Γιατί να υπάρχουν τραπεζίτες που να παίρνουν μισθούς πέραν των 100,000? αυτοί κατάστεψαν και διελυσαν χιλιάδες επενδυτές αι οδηγησαν το κράτος στην Τροικα…

  Το κράτος απο την Λαική έχει χάσει μέσα σε 2 μήνες τουλάχιστον 1 δις ευρω η 5.5% του ΑΕΠ μας. (Αγορασε τις μετοχές 10 λεπτα και η μετοχή σημερα ειταν 3.6 λεπτα) Η ζημία θα ειναι μονιμη(μπορώ να εξηγήσω τους λόγους σε άλλο άρθρο) αλλά ισως να υπάρχουν κάποιες ελπιδες να καλύψει κάποιες ζημίες το κράτος εάν η Λαική αυξήση σημαντικά τα κέρδη της,,,,αυτό μπορεί να γίνει μονον εαν μειωθούν τα έξοδα της επιδή απο ανάπτυξη ο τραπεζικός τομέας δεν θα έχει στα επομενα χρονια…..

 22. avatar

  ΛΑΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ

  Η ΛΑΙΚΗ σήμερα έχει 21 δις μετοχές . Το κράτος κατέχει 18 δις μετοχές.

  Η λαική ανακοίνωσε πρις λίγες μέρες 1.3 δις ζημίες. Χαθηκε σε 2 μήνες μεγάλο μέρος των κεφαλαίων που έδωσε το κράτος. Λογικά Η Λαική χρειάζετε και πάλι κεφάλαια, λογικά χρειάζετε ακομα 1 δις (χωρις να υπολογισουμε επιπροσθετες ανάγκες που θα μας ζητηθούν λογο μη εξυπηρετούντων δανειων) . Το 1 δις λογικά θα πρέπει να το δώσει και πάλι το κράτος στα 10 λεπτα. Θα πρέπει να εκδοθουν τουλάχιστον ακομα 10 δις μετοχές.

  Αρα Η λαική θα έχει πέραν των 30 δις μετοχες. Σε περιοδους μηοικονομικής κρίσης ένας πολλαπλασιαστης κερδών (p/e ratio) 10 ειναι λογικος για μια τράπεζα.

  Για να αποτκήσει αξια 3 δις η Λαικη (και να πάει η μετοχή στα 10 λεπτα) θα πρέπει να έχει κέρδη μετά την φορολογια 300 εκ ευρω….πώς μπορεί να έχει τοσα κέρδη η ΛΑΙΚΗ???????????????

  Για να μην χάσει τα λεφτά του κράτος απο την Λαικη θα πρέπει να μειωθούν σημαντικά τα λειτουργικά κοστα της (επιδη αυξηση στις εργασιες καμιά τράπεζα δεν θα έχει για πολλά χρονια)

 23. avatar
  Georgie on September 7, 2012 - (permalink)

  Η τρόικα ειναι εδω γιατί η κυπριακή ελιτ των τραπεζών με τις ευλογίες των εποπτών έπεξαν στο καζίνο το μέλλων των 2 επόμενων γενιών..
  Το ξαναείπα και σε άλλο ποστ, ο κύβος ερίφθει, ότι είναι να μας επιβληθεί θα μας επιβληθεί και τα άλλα είναι για λαική κατανάλωση. Τη νύφη θα την πληρώσουν πρώτιστα οι κατά την ίδια ελίτ (και των πολιτικών τους αντιπροσώπων, έτσι δεν είναι Αθηνά?) δημόσιοι υπάλληλοι, και μετέπειτα όλοι οι φορολογούμενοι.
  Προσωπικά αυτό που ΑΠΑΙΤΩ, όπως και οί πλείστοι φορολογούμενοι είναι τουλάχιστον να πληρώσουν οι πραγματικοί ένοχοι με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει..από φυλακή μέχρι δήμευση των περιουσιών τους. Εχω εμπιστοσύνη στο νέο διοικητή και στον οίκο που επέλεξε για την έρευνα. Το γεγονός ότι δυσή, δήκο, ορφανίδης, τραπεζίτες και μμε προσπαθούν με νύχια και με δόντια να σταματήσουν την έρευνα απλά ενδυναμώνει την πεποίθησή μου ότι πρόκειται για σοβαρή έρευνα. Υπενθυμίζω τους πολέμιους της έρευνας ότι πρόκειται για τον ίδιο οίκο που διενήργησε τις αντίστοιχες έρευνες στις περιπτώσεις των Leman Brothers, Enron kai Andersen… Η συνήθης παρέα Αβέρωφ, Ιωνά, Ορφανίδη, Παπαδόπουλου με την προσθήκη τελευταίως και του Φ.Φωτίου δεν εμπιστεύονται τους A&M.. Ο δε Ορφανίδης μας είπε και το εξής σπουδαίο: η έρευνα να διεξαχθεί από την βουλή γιατί λεει είναι πιο αντικειμενικη!!!

  • avatar
   αθηνα on September 7, 2012 - (permalink)

   Georgie,συμφωνώ απόλυτα οι ένοχοι να τιμωρηθούν,εξάλλου το έχω πει σε άλλο σχόλιό μου,ότι άλλοι είναι που πετάνε τα πορίσματα που δεν τους βολεύουν, στο dustbin. Εκεί όμως που επιμένω,είναι στην άσκοπη παρουσία του προέδρου στις Βρυξέλλες,κατά την κρίσιμη περίοδο.Απο καππακωτές και αγκαλίτσες με το Σαρκοζί και τη Μέρκελ είχαμε χορτάσει.Απλά, όταν ψηφίζαμε το κούρεμα του ελλ.χρέους,νομίζαμε ότι κάναμε μιά καλή πράξη,βοηθώντας τη χρεωκοπημένη Ελλάδα,εμείς που νομίζαμε πως η κρίση θα μας προσπεράσει,διότι κάναμε ‘νούσιμη’ διαχείριση των οικονομικών μας…έτσι νομίζαμε.

  • avatar
   R on September 7, 2012 - (permalink)

   Κάποιος να κουνήσει τον Georgie να ξυπνήσει!

   Επαναλαμβάνω: Η τρόικα είναι εδώ διότι εμείς την καλέσαμε…

   Και όλοι εμείς θα πληρώσουμε την νύφη!

   Φυσικά υπάρχουν πολλές ομάδες πολιτών που νομίζουν ότι μπορούν να βγάλουν την ουρά τους απ΄έξω. Μέσα σε αυτούς περιλαμβάνεται και το ΑΚΕΛ με την κυβέρνησή του.

   Το τι θα παρακολουθήσουμε τους επόμενους 1-2 μήνες δεν θέλει κανείς από τους κυβερνώντες να το αντιληφθεί.

   Υπάρχει κόσμος που το φωνάζει π.χ. Σάββας Ταντής, ο υποφαινόμενος και άλλοι. Αλλά στου κουφού την πόρτα (όπως είπε και η Αθηνά) όσο θέλεις βρόντα!

   • avatar
    Georgie on September 9, 2012 - (permalink)

    Μην φοβασαι και δεν χρειάζεται να με κουνήσει κανείς.. Μια χαρά καταλαμβαίνω τι γίνεται καο για αυτό είπα ο κύβος ερίφθει. Απαιτώ όμως να την πληρώσουν πρώτιστα αυτοί που μας έσπρωξαν στον γκρεμό και που με έκπληξη μου βλέπω πολλούς εδω μέσα να τους κανουν ακόμα πλάτες..

    • avatar
     R on September 10, 2012 - (permalink)

     Αν αναφέρεσαι στο άτομό μου όφειλες να με ονοματίσεις για να μπορώ να σου απαντήσω.

     Το “κάποιοι, κάπου, κάποτε” δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείται στον χώρο αυτό.

  • avatar
   The Invisible Hand on September 8, 2012 - (permalink)

   Φίλη Georgie

   Δεν εγνώριζα ότι οι Alvarez & Marsal συμμετείχαν στες έρευνες για τες απάτες της Enron και των Arthur Andersen.

   Γνωρίζω όμως ότι ο Managing Partner της Arthur Andersen κύριος Joseph Berardino, την εποχή της τεράστιας εκείνης απάτης της Enron και των Arthur Andersen, όταν κατέστρεφαν όλους τους ενοχοποιητικούς φακέλλους για να μην τους βρεί η δικαιοσύνη, είναι τώρα ο Managing Director του οίκου Alvarez & Marsal που διεξάγει σήμερα τες έρευνες στες Κυπριακές τράπεζες, κατόπιν εντολής (και επιλογής) της Κεντρικής Τραπεζας της Κύπρου.

   Τους επελέξαμε, φαντάζομαι, για την εκτενή τους πείρα στο είδος…

   • avatar
    Georgie on September 9, 2012 - (permalink)

    Παρα να μας λες για τους managing directors του Α&Μ δεν μας λες καλυτερα γιατι αντιτοθεσαι στην έρευνα; Αν με παρακολουθούσες εσ´υ λαι η αθήνα θα καταλάμβαινες ότι δεν ψηφισα ποτέ ακελ, έχω οπως αποκρυσταλλώσει άποψη για το τι ´εφτεξε και δυστυχώς για εσας αυτή είναι αντίθετη με αυτή που η κυπριακή ελιτ, που υποστηρίζετε με σθένος προσπαθεί να ταίσει στον κόσμο. Δόξα τον θεό κάποιες βασικές γνώσεις τος έχουμε για να μπορούμε να φιλτράρουμε το τι σερβιρεται από τα μμε και τους υποστηρικτές της ελίτ.
    Το ερώτημα παραμένει… Γιατί πολεμάτε την διεξεγωγή έρευνας; Τι φοβάστε;

    • avatar
     The Invisible Hand on September 9, 2012 - (permalink)

     Φίλη Γεωργία

     1. Δεν σε είπα ποτέ εγώ ΑΚΕΛ (αλλά και αν είσαι δεν θα με ενοχλούσε και θα σε βοηθούσε σε προαγωγές στο δημόσιο). Εξ άλλου, εμένα δεν με ενθουσιάζουν ούτε ο Αναστασιάδης ούτε ο Λιλλήκας ούτε ο Μαυρόγιαννος.
     2. Δεν αντιτίθεμαι σε έρευνες, ούτε τες πολεμώ. Αλλοι είναι που τες ρίχνουν στο κάλαθο αν δεν έχουν το “σωστό περιεχόμενο”.
     3. Απλώς έθεσα θέμα (με έναυσμα τη δική σου αναφορά για το σκάνδαλο Ενρον και τα πεπραγμένα της Α&Μ) για τη γυναίκα του Καίσαρα, που δεν αρκεί να είναι τίμια.

     Το φίλτρο σου βγάζει πολλά λανθασμένα συμπεράσματα και θεωρίες συνομωσίας.

    • avatar
     αθηνα on September 9, 2012 - (permalink)

     Georgie,παρά να μας κατηγορείς συνεχώς ότι… προστατεύουμε την ελίτ,εν είδει διατεταγμένης υπηρεσίας,θα ήσουν πιό αποδοτική για τα κρατικά ταμεία,αν πίεζες,δημ.υπάλληλος ών, κατά ΠΑΣΥΔΥ μεριά,για να εισπραχθούν τα 400 εκ. απο βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές.Εκτός κι αν θα μας φορτώσεις και αυτή την υποχρέωση,αφού είσαι σίγουρος για τη σχέση μας με αυτή την ελίτ των φοροφυγάδων.Μα αν αυτή η’φιλολα’ι′κή’ κυβέρνηση,τρομάρα της, που ελέγχει τα πάντα,αδυνατεί να το κάνει,τότε Georgie μου μέχρι του χρόνου άλλαξε χώρα,γιατί οι επόμενοι κυβερνώντες θα μας αλλάξουν τα φώτα.

   • avatar
    Επιλήσμων on September 9, 2012 - (permalink)

    Then, so much the better. It means they know the tricks. They would be one step ahead from those trying to destroy incriminating evedence.
    Is the effectiveness of A&M in doubt?

    Δυστυχώς έχουν γίνει πολλά και ασυγχώρητα. Έχει διαπραχθεί ένα έγκλημα εις βάρος της Κύπρου και του Κυπριακού λαού. Γιατί ερωτάτε ποιός ΘΑ πληρώσει τα σπασμένα? Που ζήτε? ‘Ηδη μιά μερίδα του λαού άρχισε να πληρώνει. Σύντομα θα ακολουθήσουν και πάρα πολλοί άλλοι.(Sorry if I sound like Mr Ttantis!).

    Είναι καιρός να φωνάξουμε και να ρωτήσουμε και εμείς όπως ο ποιητής T.S.Eliot: ………….. ‘Stetson!
    ‘You who were with me in the ships at Mylae
    ‘That corpse you planted last year in your garden,
    ‘Has it begun to sprout? Will it bloom this year?
    ‘Or has the sudden frost disturbed its bed?
    ‘O keep the Dog far fence,that’s friend to men,
    ‘Or with his nails he’ll dig it up again!
    ‘You!hypocrite lecteur!-mon semblable,- mon frere!’

    (The Waste Land,1922 -The Burial of the Dead- Στιχ. 69-76.

    • avatar
     αθηνα on September 10, 2012 - (permalink)

     Aγαπητέ Επιλήσμων,το πιό εύκολο πράγμα σ’αυτό τον τόπο,είναι η επιτήδεια ουδετερότητα,ή το χτύπημα,μιά στο καρφί και μιά στο πέταλο.Ομως αδιαμφισβήτητα είσαι ο κουλτουριάρης του blog,και ας μην παρεξηγηθεί σ’αυτό το τελευταίο,ο φίλος μου ο Invisible Hand.

     • avatar
      Επιλήσμων on September 11, 2012 - (permalink)

      Αγαπητή αθηνα,
      Ενίοτε, έχεις και μιά καλή κουβέντα, και ο αποδέκτης οφείλει να ευχαριστήσει. Όμως στο έχω πει και παλαιότερα. Δεν είμαι εγώ αυτός που διαθέτει την προκρούστεια κλίνη. Και δεν δέχομαι ότι κρατώ ουδέτερη στάση ή επιτήδεια ουδετερότητα. Η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκα κάποιο (άτομο/οργάνωση/κόμμα) που να θεωρώ ότι αξίζει γιά να ταχθώ μαζί του. Γνωρίζω ότι όσοι από εμάς δεν ανήκουμε σε ένα πολιτικό κόμμα, βρισκόμαστε σε μειονεκτική θέση σε πολλά θέματα,εκτός αυτό του αυτοσεβασμού.

     • avatar
      αθηνα on September 11, 2012 - (permalink)

      Φίλε Επιλήσμων,αν ψάχνεις το ιδανικό,θα μείνεις πολύ καιρό στο ψάξιμο και στο μεταξύ,τα γεγονότα θα σε υπερφαλαγγίσουν.Ούτε είναι κακό να βάζουμε όταν χρειάζεται,λίγο νερό στο κρασί μας.Ακόμα και η τυραννίδα του φίλου σου του Πεισίστρατου,είχε και καλές στιγμές,όπως λόγου χάριν στον τομέα της … γεωργίας.Πόσο μάλλον ένας δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος που να προσπαθήσει να σώσει ότι μπορεί να περισωθεί απο τη καταστροφική διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ.Εκτός κι αν δεν συμφωνάς την τελευταία μου διατύπωση.

    • avatar

     @ Επιλήσμων:-

     - Αγαπητέ μου, σου έγραψα και προηγουμένως ένα σημείωμα σχετικό με τους main culprits αλλά δεν κατάφερε να περάσει από τις πύλες του μπλόγκ, κόπηκε άδοξα από τον επιμελήτη, που, ίσως δικαίως, θεώρησε ότι είμαι άσχετος,(που είμαι δηλαδή!).

     - Θα ήθελα, αμα ο επιμελητής φανεί αρκούντως επιεικής και δημοσιεύσει το σχόλιό μου, να σου θέσω υπ ‘οψιν την πρόβλεψή μου:

     ——

     Πάντα ορθός και ντόμπρος ο Μάντης,

     Ακόμα και όταν της Πυθίας μοιάζει,

     Και περίγελος γίνεται από τον βασιλιά Αγκαίο,

     Των Λελέγων αρχηγό, της Σάμου,

     Που του Ποσειδώνα και της Αστυπάλαιας είναι γιός,

     Με περισσή ταπεινότητα, μπροστά στο χλευασμό του,

     Αλλά και με παρρησία,

     Ετόλμησε, χωρίς να έχει ποτέ ιδεί τον κάπρο,
     -αυτόν που θα επιβεβαίωνε τον Μάντη-

     Στη Σάμου τα αμπέλια που αντικρίστηκαν, να του λαλήσει:

     «Πολλά πέλει μεταξύ κύλικος και χείλεος άκρου».

     ——

     Αν θές, ψάξε το.

     • avatar
      Επιλήσμων on September 11, 2012 - (permalink)

      Αγαπητέ,
      Υποθέτω η τύχη σου έδωσε μορφή εις άκρον ευειδή! (Κρίνω από το όνομα σου!)

      Ο μύθος του βασιλιά της Σάμου, Αγκαίου, είναι κατά τη γνώμη μου πάντα επίκαιρος και εμένα προσωπικά με φοβίζει.
      Ελπίζω η προφητεία να πέσει στις κεφαλές των ενόχων.

     • avatar

      @ Επιλήσμων,

      Ναι, είθε να πληρώσουν οι ένοχοι, που είναι πλέον γνωστοί. Πολύ αμφιβάλλω, όμως.

      - Το όνομα είναι από ατυχή, κατα την γνώμη μου, μετάφραση τίτλου έργου του Boris Vian, πλην εύηχης.
      - Θα προτιμούσα ή τύχη να ήτο απλά ευμενής. Χαίρομαι που κάτι σου θύμησε Καβάφη, όμως, πόρρω απέχει…

     • avatar
      Επιλήσμων on September 12, 2012 - (permalink)

      @ και να καθαρίσουμε…
      Αγαπητέ άγνωστε φίλε,
      Λες προηγουμένως ότι κόπηκε από τον επιμελητή ένα σημείωμα σου και το αποδίδεις στο “γεγονός” ότι δικαίως σε πέρασαν γιά άσχετο. Είμαι σίγουρος ότι δεν το πιστεύεις. Μήπως θες επιβεβαίωση ότι δεν είσαι ‘άσχετος’?
      ΥΓ Ποιός έγραψε την πρόβλεψη σου? Δεν θυμάμαι να το διάβασα πουθενά αν και κάτι μου θυμίζει!

      @ αθηνα, αγαπητή φίλη,
      Λες ότι τα γεγονότα θα με υπερφαλαγγίσουν και θα μείνω στο ψάξιμο, και το χειρότερο – προτείνεις να βάλω νερό στο κρασί μου.
      Αντιλαμβάνομαι ότι το παρακάνω αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ και να επαναλάβω λίγους στίχους από το ποίημα’Η Σατραπεία’
      ……
      Και τι φρικτή η μέρα που ενδίδεις,
      (η μέρα που αφέθηκες και ενδίδεις),
      και φεύγεις οδοιπόρος για τα Σούσα,
      και πηαίνεις στον μονάρχην Αρταξέρξη
      που ευνοϊκά σε βάζει στην αυλή του,
      και σε προσφέρει σατραπείες και τέτοια.
      ….

     • avatar
      αθηνα on September 12, 2012 - (permalink)

      Αγαπητέ Επιλήσμων,άνκαι εσύ – κουλτουριάρης ών – καταφεύγεις στον Καβάφη, που είναι πάντα επίκαιρος,και επειδή δέν είμαι σίγουρη αν εδώ στο blog έχουν όλοι αντιληφθεί ποιόν είναι για σένα ο σύγχρονος οδοιπόρος και ποιός ο επίγονος του Αρταξέρξη,θα σε πληρώσω με το ίδιο νόμισμα.Αν ο Αναστασιάδης ατυχώς,αλλά σαν απλός κομματάρχης πήγε να συναντήσει τον Ερτογάν στα Σούσα,διερωτώμαι κατά πόσον είχες την ίδια άποψη για τον Χριστόφια,πρόεδρο της ημικατεχόμενης πατρίδας,όταν παρακαλούσε τον Ερτογάν για ψάρι στο Βόσπορο. Εξάλλου,στο στρατόπεδο του ΝΑΙ,ήταν και το αγαπημένο σου πουλέν για την επόμενη προεδρία,ο κατά τα άλλα αγαπητός Καζαμίας.

    • avatar
     The Invisible Hand on September 10, 2012 - (permalink)

     Επιλήσμονα.

     Η άποψις σου αρχικά με συγκίνησε. Πρώτα επειδή το Burial of the Dead το πετσόκοψε στο εξαίσιο τελικό του απόσταγμα ο Pound, που συμβούλευε τον Eliot πριν ασπασθεί τον Μουσολίνι*. Μετά με την αναφορά του ποιήματος στο Baudelaire με το ennui (ce monstre delicat…) και την υποκρισία όλων μας.

     Μετά κατάλαβα το βαθύτερο μύνημα σου: Γιατι να μην συμμετέχει στην έρευνα και ο Κίτας, who knows where all the bodies are buried?

     Με βρίσκεις σύμφωνο.

     * T.S. Eliot, The Wasteland, A Facsimile and Transcript of the Original Drafts, Including the Annotations o Ezra Pound. 1971 Harcourt Brace and Company.

     • avatar
      Επιλήσμων on September 12, 2012 - (permalink)

      Αγαπητέ Invisible,
      Δικαίωμα σου να υποστηρίζεις ότι ο Pound ‘πετσόκοψε’ το “The Waste Land” του Eliot. Και ο Γιώργος Σεφέρης εξέφρασε την ίδια άποψη με σένα στον ίδιο τον Eliot όταν τον συνάντησε στο Λονδίνο, λέγοντας του μάλιστα ” Γιατί ο Pound δεν έκανε το ίδιο και στο δικό του ‘The Cantos’?
      Όμως ο Σεφέρης, τουλάχιστο μυστικά, θαύμαζε και πιστεύω ζήλευε τον Pound (όπως ο Paul Gauguin τον Vincent van Gogh). Δεν είναι ανάγκη να παραθέσω στίχους των δύο γιά να συγκρίνεις.

      Την αναφορά σου στον Κίτα, την αποδίδω σε μιά στιγμή αδυναμίας που ελπίζω να ξεπέρασες και να έχεις μετανοιώσει. Εγώ είμαι έτοιμος να το ξεχάσω.

     • avatar
      Επιλήσμων on September 15, 2012 - (permalink)

      Αγαπητέ Invisible, Ξαναδιαβάζοντας το σχόλιο σου (το πρώτο μέρος – μόνο), ανησυχώ μήπως έκανα λάθος και σε παρεξήγησα. Την λέξη “πετσόκοψε” την εξέλαβα με την αρνητική (και κακή) της έννοια. Εάν εννοούσες ότι ο Pound ορθώς έπραξε, τότε απολογούμαι.

     • avatar
      The Invisible Hand on September 15, 2012 - (permalink)

      Μετά τες κριτικές σημειώσεις του Pound ο Eliot διέγραψε μεγάλο μέρος του ποιήματος. Για παράδειγμα στο Death by Water άφησε μόνο τες τελευταίες 10 γραμμές από τες αρχικές 93. Ίσως αντί “πετσόκοψε” θα ταίριαζε παραπάνω το ρήμα “περιόρισε”.

 24. avatar
  NAN on September 7, 2012 - (permalink)

  Πραγματικα χεστ…αμε για το ποιος φταιει. Απο την στιγμη που κανεις δεν πληρωνει και κανεις δεν φυλακιζεται, ειναι πραγματικα ανεντιμο και ανηθικο να εξαπολυονται κατηγοριες με μοναδικο σκοπο την πολωση στα δυο μεγαλα κομματα και στη διατηρηση της παντοδυναμιας των πολιτικων. Κανεις τους δεν διαθετει τα απαιτουμενα κοτσια ειτε για να διαταξει ποινικη ερευνα ή και απο την αλλη να κινηθει νομικα για δυσφημιση. Αυτο τα λεει ολα. Και οσα παπαγαλακια και απο τα δυο κομματα σε εντεταλμενη υπηρεσια (και ναι, ολοι, οι τουλαχιστον πολλοι απο εμας, γνωριζουμε ποιοι εισαστε) γραφουν στα διαφορα φορουμ για σκοπους εντυπωσεων και προπαγανδας, δεν προκειτε να αλλαξει το γεγονος οτι οι απλοι πολιτες πληρωνουν και θα πληρωσουν ΟΛΑ τα σπασμενα της υποθεσης. (που ειναι και το θεμα αυτου του φορουμ).

  και μετα αναρωτιουνται και μερικοι γιατι ο κοσμος τους φτυνει και οδηγειτε σιγα σιγα προ χρυση αυγη μερια. Τα λογια ειναι ευκολα, οι πραξεις ομως μονο μετρανε. Και ο απλος ο κοσμος οταν ξεσπασει πραγματικα λυπαμαι αυτους πολιτικους και τραπεζιτες που θα βρεθουν απεναντι τους.

  Αναρωτιεμαι επισης γιατι το θεμα της αγωγης μετόχων προς συμβουλους και ελεγκτες της ΤΚ εχει περασει απαρατηρητο εντελως.

  • avatar
   Anonymous on September 7, 2012 - (permalink)

   NAN

   ILIKRINA EXIS GRAPSI TO PIO EFSTOXO COMMENT EDO STO BLOCK.

   KONTEVOUN EKLOGES KE TA ORGANA EXOUN ARXISI …..
   I SYZITISI STO BLOCK TA LEI OLA.

   AS FANATISTUME LIPON KE AS AFISOUME TOUS “ELITE” POLITIKANTIDES NA TRONE KE NA PINOUN STI RASHI MAS ENO EMIS SKOTONOMASTE :)

  • avatar
   Αχιλλεας on September 8, 2012 - (permalink)

   Πολλά σωστός ο ΝΑΝ. Εγώ εν πούμε πελλος και έχει 15 χρόνια να πάω να ψηφίσω (εξαιρούμενο το δημοψήφισμα βέβαια)

 25. avatar
  Taylor on September 8, 2012 - (permalink)

  http://www.businessinsider.com/bankrupt-cyprus-and-the-russian-connection-2012-9

  “In early August, a hullaballoo arose when it was leaked that Central Bank Governor Panicos Demetriades had told lawmakers of an even greater fiasco. He’d been appointed only on May 2, and when he opened the closet doors of the banks, he discovered the real mess: €12 billion would be needed for the banks—70% of the country’s shrinking €17 billion economy! Plus whatever the government would need. A total of €16 billion perhaps. 94% of GDP.
  But plot twist: his predecessor, Athanasios Orphanides, lashed out at him. He’d been in office from January 1, 2008, when Cyprus acceded to the Eurozone, to May 2, 2012. During that time, he was also on the Governing Council of the ECB. He’d overseen the whole debacle, had let it happen, had encouraged it. So he accused his successor of an awful sin, namely shining some light on the banks, thus “creating the impression that our debt is unsustainable.
  Orphanides grew into that milieu in the cradle of financial shenanigans and bailouts. With his ivy-league education and a Ph.D. in economics from MIT, he worked as Senior Adviser at the Fed’s Board of Governors. And when the financial crisis erupted in the US, he left the Fed to become Governor of the Central Bank of Cyprus—to start all over again.”

  • avatar
   The Invisible Hand on September 13, 2012 - (permalink)

   Who to believe about the banks’ needs?

   From today’s stockwatch:
   Αναφορικά με τις κεφαλαιακές ανάγκες των κυπριακών τραπεζών, ο κ. Δημητριάδης είπε ότι είναι πρόωρο να γίνεται λόγος σε αριθμούς και υπέδειξε ότι θα πρέπει να αναμένεται η ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου που θα διεξαχθεί από ανεξάρτητο οίκο.

   Who to believe about the Ivy League colleges? There’s only eight and MIT ain’t one of them, alas.

   But it’s an anti-O article, facts be damned and let’s spread it far and wide.

   • avatar
    Taylor on September 14, 2012 - (permalink)

    Lets defend Dr O to the bitter end shall we not Invisible? There was even a false rumour before O was replaced that “leave him in place because Credit Agricole will buy Laiki if Orphanides is re-appointed”, all the “weapons” were used to keep him in place some people were very afraid what the new guy would bring out…

    • avatar
     The Invisible Hand on September 14, 2012 - (permalink)

     Dr Orphanides is happily established in an ivory tower in Cambridge, MA. You can ask MIT to fire him, if you wish.

     But meanwhile can we stick to more relevant topics to discuss in a constructive non-partisan way? Like who will pay for the mismanagement of our banks and for the black holes in the public finances? This was, I believe Mr Stephanou’s topic before you flew of on your usual tangent.

  • avatar
   αθηνα on September 14, 2012 - (permalink)

   Taylor,θα γινόσουν πιό αξιόπιστος αναφορικά με τα γραφόμενά σου,που αρκετά είναι σωστά,εάν αφιέρωνες έστω και το 1% τών σχολίων σου,γιά τις ευθύνες του υπ.Οικονομικών και του κ.Χριστόφια,έστω και την δωδεκάτη,όταν ψήφιζε σαν μεγαλόψυχος πρόεδρος μιάς πλούσιας χώρας-νόμιζε- το σχέδιο διάσωσης του ‘ξιπετσισμένου κουρκουτά’,όπως αποκάλεσε την Ελλάδα.Οταν ο Ορφανίδης, έστω απελπιστικά αργοπορημένα,κτυπούσε εναγωνίως τη πόρτα του προεδρικού για να σώσουν ότι μπορούσε να περισωθεί,ο Πρόεδρος προφασιζόταν φόρτο εργασίας.Εξάλλου ως συνήθως ήξερε πάντα πιό πολλά απο τους μανδαρίνους και τους τεχνοκράτες.Αυτή η μονομανία σου με τον Ορφανίδη,μόνο στην ενίσχυση της πεποίθησης για προσωπική σου βεντέττα μαζί του,μπορεί να οδηγήσει.

   • avatar
    Taylor on September 14, 2012 - (permalink)

    Athina I do not want to defend Christofias or the MoF but if you believe the story that Orphanides said after the facts (that he tried to contact the Presidential palace about the haircut so he would tell the president to stop it)-as if tiny Cyprus could stand in the way of the haircut to lighten the debt burden of our Greek brothers- then you have also succumbed to the propaganda of Dr O-anything to find excuses post factum. I will not dig more into the matter suffice is to say that I Trust Alvarez and Marsal and will respect their findings even if they say Orphanides is NOT to blame.

    • avatar
     αθηνα on September 14, 2012 - (permalink)

     Taylor,το θέμα δεν είναι κατά πόσον η μικροσκοπική Κύπρος θα στεκόταν ή θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο,τη διάσωση των Ελλαδιτών αδελφών.Αλλά το ότι δεν αρθρώσαμε λέξη για το ότι οι κυπριακές τράπεζες είχαν ιδιάζουσα και κεφαλαιώδους σημασίας συμμετοχή στο ελληνικό χρέος,αλλά και στις επισφάλειες,που λόγω του μεγάλου μεγέθους του τραπεζικού μας τομέα σε σύγκριση με το GDP μας,αυτό ήταν ένα θανατηφόρο cocktail.Εν πάση περιπτώσει,θα συμφωνήσω μαζί σου ότι πρέπει να δεχθούμε όλοι το πόρισμα της A&M,ανεξάρτητα απο προσωπικές εμπάθειες.

   • avatar
    Αχιλλεας on September 14, 2012 - (permalink)

    Ρε Αθηνά νομίζω την μονομανία εσύ την έχεις με τον Χριστόφια. Το να υποστηρίζει ο Taylor ότι για την κατάντια μας ευθύνεται εκείνος που ήταν επόπτης των τραπεζών είναι άκρως ρεαλιστικό. Εσύ όμως για όλα τα κακά έχοντας του τόπου φταίεις τον Χριστόφια. Ακόμα λίγο θα μας πεις ότι έκανε και το πραξικόπημα το ΄74. Χώνεψε το κούκλα μου ότι ο Χριστόφιας δεν μπορούσε να σταματήσει το κούρεμα. Επίσης και μέτρα να έπαιρνε πάλι δεν μπορούσε η Κύπρος να στηρίξει τις τράπεζες. Έχει 4 δις ζημιες μόνο η Λαϊκή μέχρι τώρα. Η Κύπρος παράγει 16 δις, τι μέτρα θα μπορούσαν σε περίοδο κρίσης να φέρουν πλεόνασμα 4 δις και αλλά τόσα που θα έρθουν συν εκείνα της Τρ. Κύπρου. ΟΛΟΙ μας θα πληρώσουμε την απληστία των τραπεζιτών μας και την αμέλεια (ελπίζω δηλαδή να είναι τελικά μόνο αμέλεια) του Ορφανίδη.

    • avatar
     αθηνα on September 15, 2012 - (permalink)

     Αχιλλέα μου,οφείλω να ομολογήσω ότι η επισήμανσή μου περί μονομανίας του Taylor για τον Ορφανίδη,ήταν ολίγον τι προβοκατόρικη,γιατί είχαμε καιρό να σε δούμε στο blog,και ανησύχησα μήπως και μας εγκατέλειψες όπως ο φίλος μου ο Παρατηρητής.Οπότε χαίρομαι που είσαι καλά.Λοιπόν,για να μην επαναλαμβάνω εαυτόν και να γίνομαι κουραστική,θα σε ρωτήσω για τελευταία φορά:Ανεξαρτήτως του τι μπορούσε να πετύχει η μικρή Κύπρος στο κρίσιμο συμβούλιο κορυφής,ήξερε ή όχι ο πρόεδρος ότι ψηφίζοντας το κούρεμα του ελλ. χρέους,θα μπαίναμε σε περιπέτειες με τις τράπεζες;Mπορεί το ερώτημα να μοιάζει με νεκροψία,αλλά και η έρευνα των A&M,δέν είναι τις ευθύνες κάποιων που θα καταδείξει εκ των υστέρων;

 26. avatar
  11637 on September 9, 2012 - (permalink)

  Καλυτερα να αφεθούν οι διαφορες εξυπνάδες και φιλοσοφίες για άλλες δραστηριότητες και να απαντηθεί η απλή ερώτηση του άρθρου του κυρίου Στεφανου, ποιος (και πως, για να συνεισφερουμε επι της ουσιας) θα πληρώσει τα σπασμένα.

  • avatar
   R on September 10, 2012 - (permalink)

   Πολύ σωστά και σοφά ομιλείς.

   Πρώτα θα την πληρώσουν οι μισθωτοί.

   1. Δημόσιος τομέας: Μείωση απολαβών (πιθανόν το 20% να μην αρκέσει)και ταυτόχρονη εναρμόνιση του συνταξιοδοτικού τους συστήματος με τον ιδιωτικό τομέα.
   2. Ημικρατικός τομέας:Το ίδιο
   3. Τραπεζικός τομέας: Μείωση απολαβών (λίγο ψηλότερη από τον κρατικό τομέα)
   4. Αύξηση ΦΠΑ
   5. Κατακόρυφη αύξηση φόρου εισοδήματος
   6. Αύξηση φόρου ακίνητης περιουσίας κ.α.

   Όσο για την ΑΤΑ… πάει και αυτή περίπατο.

   Με βάση τα πιο πάνω μιλούμε για μεγάλη ύφεση και διαρκείας.
   Ταυτόχρονα περεταίρω αύξηση ανεργίας κ.α.

   Διαλέγετε και παίρνετε. Ποιά όμως από τα πιο πάνω μέτρα θα γίνουν μόνο η κυβέρνηση γνωρίζει σήμερα. Κανείς άλλος.

   Σε λίγος βδομάδες όμως άλλοι θα αποφασίσουν για αυτά. Και θα είναι πολύ πιο οδυνηρά.

 27. avatar
  phylarchus on September 10, 2012 - (permalink)

  Τα σπασμένα θα τα πληρώσουμε, αν γίνουν σωστά οι διορθώσεις, όλοι οι Κύπριοι. Είναι πολύ μεγάλα τα που απαιτούνται και δεν επιτρέπουν χάρες και αποκλίσεις. Το πιο σημαντικό σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να εμπεδωθεί το αίσθημα της δικαιοσύνης, έτσι που οι πολίτες να αισθανθούν ότι δεν θα γίνουν οι ίδιοι θύματα για να γελούν κάποιοι στην πλάτη τους. Πιστεύω ότι αυτό το θέμα πρέπει να απασχολήσει πολύ σοβαρά από τώρα τη βουλή αλλά και συλλογικά κόμματα και οργανώσεις έτσι που σε λίγο οι επερχόμενες περικοπές και εξοικονομήσεις να μη τύχουν πολιτικής εκμετάλλευσης. Δαφορετικά αυτό σε προεκλογική περίοδο είναι πολύ πιθανό να γίνει. Φανταστείτε συνεχνίες με δεκάδες χιλιάδες μέλη να διαδηλώνουν λίγο πριν την κάλπη και να απαιτούν να μη εξαιρεθούν τα μέλη τους. Ήδη τώρα άρχισαν πολλοί να απαιτούν όχι περικοπές ή μείωση πληρωμών, αλλά αυξήσεις! Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να μας συμβεί είναι η διχόνοια σε μια εποχή που χρειάζεται ομόνοια και συσπείρωση.
  Από την άλλη, η κυπριακή οικονομία, όσα προβλήματα και να έχει, είναι σχετικά εύκολο να διορθωθούν, με τον ίδιο τρόπο που ήταν εύκολο να δημιουργηθούν. Σε σύντομο σχετικά χρόνο, σε μερικά χρόνια όταν αρχίσει να γυρίζει ο τροχός της οικονομίας εδώ και στην Ελλάδα, θα μειώνονται τα ελλείμματα και με συνετή οικονομική διακυβέρνηση θα επανέλθουμε στην ανέλιξη. Ας μη ξεχνούμε το τι έγινε τα λίγα χρόνια μετά την εισβολή, ούτε ότι υπήρξε χρονιά που είχαμε αύξηση του Εθνικού Εισοδήματος κατά 12 τοις εκατό. Π

 28. avatar
  Christos Savva on September 10, 2012 - (permalink)

  ….Από την σύντομη ανάλυση προκύπτει ότι το κράτος για να ανακάμψει θα πρέπει να ξεκινήσει ένας νέος ενάρετος κύκλος οικονομικής ανάπτυξης, όπου ο κύπριος καταναλωτής και επιχειρηματίας θα έχει στην διάθεση του μία Τράπεζα που θα είναι σε θέση να πριμοδοτήσει την ανάπτυξη μέσο φτηνών δανείων εφάμιλλων με αυτά που απολαμβάνουν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Για να βοηθήσουμε το International Business να ανακάμψει θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία Τράπεζα που να έχει πολύ ψηλή χρηματοπιστοληπτική διαβάθμιση που δεν θα επηρεαστεί σε περίπτωση που η Ελλάδα επιστρέψει στην δραχμή. Τέλος το κράτος θα πρέπει να απεμπλακεί από την Τραπεζική επένδυση με την λιγότερο δυνατή ζημιά, ώστε ο φορολογούμενος να μην υποφέρει.
  Μοναδικός τρόπος να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί,είναι η συνένωση των δύο προβληματικών τραπεζών, η εκποίηση των τμημάτων τους σε άλλους παίκτες στην αγορά, η μεταφορά υγιών περιουσιακών στοιχείων σε νέα τράπεζα, και η δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας τους. Δηλαδή θα πρέπει να απομείνουν 30-40 υποκαταστήματα που θα στελεχώνονται από φτηνό προσωπικό και ένας σκελετός από τις υφιστάμενες γραφειοκρατίες. Η νέα τράπεζα μπορεί να στελεχωθεί με υπαλλήλους που θα χάσουν την εργασία τους στις υφιστάμενες, ενώ αυτοί που θα απολυθούν, λόγω του ότι είναι προσοντούχοι θα πρέπει να προσληφθούν στο ιδιωτικό τομέα ή να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις αφού σε αντίθεση με τους υπόλοιπους άνεργους, θα αποζημιωθούν πολύ γενναιόδωρα. Υπολογίζω ότι η νέα Τράπεζα θα είναι κερδοφόρα κατά €700 εκατομμύρια ανά έτος, και άρα σε διάστημα 2-3 έτη θα μπορέσει η Κυπριακή Δημοκρατία να την εκποιήσει και να καλύψει ένα τεράστιο μέρος των ζημιών που έχει ήδη υποστεί.

  • avatar
   R on September 10, 2012 - (permalink)

   Αγαπητέ Christos Savva,

   Η εισήγησή σου για ενοποίηση των δύο τραπεζών μου φαντάζει απίθανη ως και αδύνατη. Και πολύ περισσότερο η δημιουργία κέρδους!

   Διότι με την τρόικα έχει βγεί στην επιφάνεια το βασικότερο πρόβλημα της οικοδομικής βιομηχανίας. Ας μην ξεχνούμε ότι εκεί επενδύουν πάντοτε μεγάλο ποσοστό οι τράπεζες και οι συνεργατικές.

   Το πρόβλημα έχει να κάνει με την ανικανότητα του κράτους να εκδίδει τίτλους! Η λειτουργία της κτηματαγοράς με πωλητήρια έγγραφα είναι ο βασικότερος τρόπος φοροδιαφυγής.

 29. avatar
  αθηνα on September 10, 2012 - (permalink)

  Για να επικεντρωθούμε και λίγο στο ζητούμενο του post,η δική μου εκτίμηση είναι ότι εν όψει εκλογών, ο λα’ι′κισμός θα λάμψει σε όλο του το μεγαλείο, απο όλους τους υποψήφιους προέδρους,για να μη χάσουν τη ψήφο των δημ.υπαλλήλων,όπως καλή ώρα ο Georgie.Και στο τέλος θα δούμε οριζόντια και καθολικά μέτρα αμφίβολης αποτελεσματικότητας,του τύπου αύξηση ΦΠΑ,άρα μείωση κατανάλωσης,αλλά και ισοπεδωτική αύξηση φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας,αγνοώντας ότι ήδη ο τομέας αυτός είναι απο τους βαρύτερα φορολογούμενους στην Ευρώπη.Και στο τέλος της μέρας θα βρεθούμε πιό βαθειά στην ύφεση,γιατί όλοι φωνάζουν για ανάπτυξη,αλλά λεφτά γιά τον πυλώνα αυτό δεν θα υπάρχουν,γιατί θα ξεκοκκαλίζονται σε μισθούς,συντάξεις και εξυπηρέτηση του χρέους προς τη ΡωσσοΤρόικα.

  • avatar
   The Invisible Hand on September 11, 2012 - (permalink)

   Τελικά είναι ο georgie ή η georgie? Μπορεί να μας ενημερώσει για να μην έχουμε παρεξηγήσεις?

 30. avatar
  Wistleblower on September 10, 2012 - (permalink)

  Η ΜΟΚΑΣ περίπου δήλωσε ότι θα έχει συναντήσεις με το ΔΝΤ για λόγους ρουτίνας και ότι δεν υπάρχει τίποτα να ανησυχούμε. Πω πω
  ψέματα που συνεχίζονται να λέγονται… ναι ναι η Κύπρος δεν είναι καθόλου πλυντήριο και δεν υπάρχουν καθόλου παραθυράκια. Ετσι έτσι.
  Αλλά από την άλλη τους έχουμε ανάγκη, ντα;

  • avatar
   Savvakis Savvides on September 11, 2012 - (permalink)

   I wonder what our friends who thought that the Russians were here because of our low corporate tax rate make of this development. The Russians were here primarily because Cyprus banks and supervision was lax. We came first in the competition for laxity in banking supervision than any other country in Europe. They are now leaving, as I predicted, because our system comes into scrutiny and Latvia offers a safer option.

 31. avatar
  Georgie on September 11, 2012 - (permalink)

  Και η ΕΔΕΚ στην παρέα των ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ κατά της έρευνας του A&M. Φαίνεται ότι η έρευνα θα αγγίξει πολλούς, πάρα πολλους..

 32. avatar
  Erol Riza on September 11, 2012 - (permalink)

  Dear all well meaning commentators it seems we like to give expression to our views and suggestions on the site of stockwatch but the real issue is whether this democratic right we have is translated into action by the political process. In the past a friend who read one of my articles and agreed with the content asked me “do you not know where you live and does anyone care about what you write”. It seems he was right and it seems there will only be change in governance of most aspects of our daily lives (health, education, banking, government etc) if this comes from outside the local politcial spectrum. For this we can thank the EU for some of its policies are well meaning. The interesting thing going forward is whether those who will govern and will have the responisibility of managing the economy and the natural reosurces do so for the public good or for their own benefit. Managing the economy of Cyprus was not too difficult given the success of the services sector in general but lack of good governance, greed and lack of accountability has brought Cyprus to the brink. Unless voters themselves demand better governance, a break from the customer (pelatiaki) relationship of political parties and citizens, nepotism and a more flexible econ0omic model which adapts to the changing world environment we will still be talking about who will pay the cost of losses and the rise of unemployment in a few year

  • avatar
   Savvakis Savvides on September 11, 2012 - (permalink)

   Dear Erol,

   How right you are…

   No-one really expects the politicians to listen to us or change for the better. Indeed, if it was in their nature to listen and change their methods for the common good we would not have been in this mess in the first place. But I guess we all feel a little better airing our concerns and knowing we are not alone in the wilderness.

 33. avatar
  phylarchus on September 12, 2012 - (permalink)

  Προσωπικά δηλώνω ότι έχω μεν κάποια προτίμηση για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, αλλά σημαντικότατο ρόλο για το πού θα δώσω τη ψήφο μου θα παίξει το αν ο υποψήφιος αναλάβει κάποιες ουσιαστικές δεσμεύσεις, όπως:
  1. Σε όλα τα ημικρατικά, κρατικά και άλλα συμβούλια και Κρατικές Υπηρεσίες θα διορίζονται Κύπριοι από όλους τους χώρους, αφού πρώτα δημοσιεύονται οι προαπαιτήσεις των θέσεων, αξιολογούνται οι υποψήφιοι και δημοσιεύονται οι σειρές επιτυχόντων από ολιγάριθμο συμβούλιο γνωστών ακέραιων πολιτών που θα διορίζεται γι′ αυτό τον σκοπό. Δεν έχω αντίρρηση μέσα στα προσόντα, ας πούμε με ένα 10-20% να μετρά και η κομματική ταυτότητα, αλλά αυτό να φαίνεται μαζί με τα άλλα προσόντα.
  2. Ως προσόν για την επιλογή αξιωματούχων του κράτους (όχι μόνο υπουργών) θα μετρά φυσικά η προηγούμενη θετική εμπειρία στο θέμα, όχι βέβαια η ηλικία αλλά αντίθετα η νεανικότητα σε συνδυασμό με το επαγγελματικά επιτυχές παρελθόν. Έτσι θα μειωθεί η πιθανότητα να βλέπουμε ανθρώπους που ποτέ δεν έχουν πεύχει τίποτα σημαντικό στη ζωή τους εκτός από το να μιλούν στα ΜΜΕ, να παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή μας για τις οποίες μετά κλαίμε.
  3. Προϋπόθεση θα είναι η άνετη χρήση ηλ/κών υπολογιστών και η τέλεια γνώση της Αγγλικής, της Ελληνικής και κατά προτίμηση τουλάχιστο ακόμη μιας ξένης γλώσσας.
  4. Όλοι οι αξιωματούχοι βεβαίως πρέπει να είναι ηθικά άμεμπτοι, να αποδέχονται και να εφαρμόζουν με ευλάβεια το πόθεν έσχες.
  5. Θα φροντίσει να εφαρμόσει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτεί πλήρη διαφάνεια στα έσοδα και οικονομικά των κομμάτων.
  6. Θα δεσμευτεί να εργαστεί για την εμπέδωση του υγιούς ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς της οικονομίας και γενικά της ζωής στην Κύπρο.
  7. Θα διορίσει συμβούλιο από εξωκομματικούς γνωστούς έντιμους πολίτες με θεσμική επιρροή και οργανωτική δομή έτσι που να μπορέσει να εργαστεί αποτελεσματικά για την καταπολέμηση της αναξιοκρατίας και της διαφθοράς στις δημόσιες υπηρεσίες και γενικά στην Κύπρο.
  8. Στο εθνικό θέμα θα αναδιαρθρώσει το εθνικό συμβούλιο, ώστε να είναι ολιγομελές και να αποτελείται από άτομα που εκφράζουν τουλάχιστο το 10% του πληθυσμού. Το Ε.Σ. πρέπει να έχει προϋπολογισμό εργασίας, μερικούς υπαλλήλους μελετητές και οι συνεδριάσεις και αποφάσεις του να είναι απόλυτα μυστικές.
  - Υπάρχουν και αρκετά άλλα, ας παραμείνω όμως πορος το μπαρόν σ’ αυτά.

  • avatar
   Erol Riza on September 12, 2012 - (permalink)

   Phylarchus, I would agree with all your suggestions and add that independent offices of semi government agencies and the Central Bank are approved by the House of Representatives for suitability. For me what matters is the say citizens of an EU country have in deciding on their future when the parties now are agreeing on the economy and mineral resources ahead of the elections in order to get a President elected; this applies to all candidates since their pre election campaign will be the product of party politics and interests of selected groups in Cyprus. Can the average citizen expect that their views on the economy, health services, education, care for the elderly, the environment and all issues that affect our daily lives will be taken up by politcians when they are signing up to programmes on how to carve out their benefits and the course of the economy. The offer to Cypriot EU citizens will have been cooked up and decided before and will be presneted as the best for the citizen.

  • avatar
   Ashamed on September 12, 2012 - (permalink)

   Phylarchus, I can’t think of any way to commit a politician up for election that he will keep his promises. I simply hope the justice and legal system will further advance in order to get those who brought us to this mess to pay for the greediness.

   I guess the main lesson I personally learned over time is to question those who suffer from hubris and are overpaid, and uncover their greediness before it is too late.

 34. avatar
  αθηνα on September 12, 2012 - (permalink)

  O πρόεδρος,τελικά το εννοούσε φίλε/η Georgie,τα σπασμένα ΔΕΝ πρόκειται να τα πληρώσει ο κοσμάκης,τουλάχιστον με ΑΜΕΣΟ τρόπο.Βγήκε λοιπόν σήμερα στα κανάλια ο Ευαγόρου του ΑΚΕΛ,και διαμήνυσε στην Τρόικα με στεντόρεια φωνή: Να ξεχάσετε τη μείωση των συντάξεων κατα 10%,γιατί είναι… ισοπεδωτικό μέτρο. Το ακούει και ο απλο’ι′κός χαμηλοσυνταξιούχος, σαν χάδι στο αυτί του,και σου λέει ο Χριστόφιας είναι ο προστάτης μας.Αγνοώντας ο καημένος ότι μιά μέση μείωση του 10%,πιθανόν για τον ίδιο να ήταν από 0-3%.Και θα’ρθεί μετά ο πατερούλης να αυξήσει το ΦΠΑ στο 20-22%,σαν ισοδύναμο μέτρο.Οπότε όταν θα πάει ο παππούς στο μπακάλικο,και δεί τις τιμές στα ύψη,πού να σκεφτεί ότι είναι απο την αύξηση του ΦΠΑ. Οι ασύδοτοι έμποροι θα φταίνε καλέ,μπορεί και ”οι κλεφταράδες της υφηλίου.

  • avatar
   αθηνα on September 12, 2012 - (permalink)

   Υ.Γ. Ομως το πιθανότερο,εν όψει εκλογών,είναι να φορτώσουν και αυτή την αύξηση του ΦΠΑ,στο ΔΗ.ΣΥ,όπως την προηγούμενη φορά.

 35. avatar
  phylarchus on September 13, 2012 - (permalink)

  “Ashamed”, for every action, good or bad, there is always a reason. You cannot expect to make lasting progress in a country, if you do not establish stable and permanent, efficient and effective preconditions. For example if the justice and legal system do not work properly, because i. e. they are badly organised or because the parliament does not produce the proper laws or because the Attorney General personnel is not up to a certain standard or for several other reasons, then the whole state apparatus (politics, economy, matters of national and civil security, trade etc) is affected. This applies to all sections of the public service. So it is imperative, especially in a small place where even the best is often not good enough compared with other countries, to establish preconditions, which at least point to a political cost, in case they are not being kept. Some of the preconditions are the ones I listed above. Others include clearly defined ethics and good management and overseeing cababilities of the President his executive team.

 36. avatar
  αθηνα on September 13, 2012 - (permalink)

  Αν μή τι άλλο,οι κυβερνώντες θα πιστώνονταν με μιά συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων,όταν ο κυβερν. εκπρόσωπος δήλωνε περήφανα ότι ο πρόεδρος δέν πρόκειται να συναντηθεί αύριο με τη Κριστίν Λαγκάρντ. Και ”πριν αλέκτωρ λαλήσαι τρις”,ο κ.Χριστόφιας τον άδειασε,και ”την ανάγκην,φιλοτιμίαν ποιούμενος”,θα συναντήσει την εκπρόσωπο των ”κλεφταράδων της υφηλίου”.

 37. avatar
  Επιλήσμων on September 14, 2012 - (permalink)

  Αγαπητή αθηνα

  Απορώ γιατί απαιτείς συνέπεια από τους πολιτικούς. Συνέπεια, πρέπει να έχουν οι Ιεράρχες και η Εκλησία, που έχουν σαν βάση τους το δόγμα. Η διπλωματία ελίσσεται,(δεν παρακολουθείς τον υποψήφιο σου?).

  Δεν γνωρίζω τους λόγους που ο κυβ.εκπρόσωπος δήλωνε ότι ο Πρόεδρος δεν θα συναντούσε την κα Λαγκάρντ. Πιθανό μέχρι εκείνη τη στιγμή να μην υπήρχε διευθέτηση. Εάν η κα Λαγκάρντ ζήτησε μετέπειτα συνάντηση, μπορούσε ο Πρόεδρος να αρνηθεί? ‘Οπως έγραψε πιό πάνω και ο φίλος ‘Και να καθαρίσουμε τους κακομούτσουνους’…”Πολλά πέλει μεταξύ κύλικος και χείλεος άκρου”.

  Και τέλος να μην ξεχνούμε ότι το δάνειο εμείς το ζητούμε. Το χρειαζόμαστε γιά να “πληρώσουμε τα σπασμένα”.

  • avatar
   αθηνα on September 14, 2012 - (permalink)

   Φίλε Επιλήσμονα,στην αρχή να μου επιτρέψεις να σου επισημάνω ότι χάνεις λιγάκι απο το προφίλ της επιτήδειας ουδετερότητας,που με κόπο και μόχθο καλλιέργησες τόσους μήνες εδώ στο blog,όταν μου απαντάς σαν alter ego του κυβ.εκπροσώπου.Ομως αγαπητέ μου,το επιχείρημά σου ότι πιθανόν τη τελευταία στιγμή να ζήτησε η ίδια κ.Λαγκάρντ συνάντηση με τον Πρόεδρο,αν δεν είναι έωλο,σημαίνει κάτι πιό ανησυχητικό.Οτι εμείς που στείλαμε SOS στην Τρόικα,είχαμε μιά χρυσή ευκαιρία να τα πούμε tete a tete με έναν βασικό παίκτη,αλλά τον σνομπάραμε,επιμένοντας να τον θεωρούμε ‘κλεφταρά της υφηλίου’.Αλλά αγαπητέ μου,για να το πάω και στον Αναστασιάδη,που πολύ τον συμπαθείς φαίνεται,ακόμα περιμένω την απάντησή σου για την άκαρπη προσπάθεια επανάληψης του ταξιδιού στα Σούσα,με άλλο Οδοιπόρο και με ενδιάμεσο σταθμό το Βόσπορο για ψάρι.

   • avatar
    Επιλήσμων on September 14, 2012 - (permalink)

    Αγαπητή αθηνα, Εάν είμουν το alter ego του κυβ. εκπροσώπου, θα γνώριζα και γιατί ο κ. Στεφάνου δήλωνε την προηγουμένη ότι ο Πρόεδρος δεν πρόκειται να συναντηθεί με την κα Λαγκάρντ. Γι′ αυτό και έγραψα “πιθανό…” και “εάν …”. Κάλλιστα μπορούσε να ήταν κάποιος άλλος λόγος. Να λες όμως ότι ο Πρόεδρος τον “αδειασε”, είναι σαν και να το έκανε επίτηδες!
    Απλώς δνε γνωρίζουμε τι μεσολάβησε εντός μερικών ωρών. Αυτό ακριβώς μας λέει και το ρητό που έγραψα προηγουμένως, (σε ελεύθερη μετάφραση)-”Πολλά μπορούν να συμβούν από την στιγμή που θα πάρουμε το ποτήρι στο χέρι, μέχρι να το φέρουμε στα χείλη μας”.

    Η αναφορά μου στο ποίημα “Η Σατραπεία”, έχει εντελώς διαφορετική ερμηνεία από αυτή που εσύ αντιλαμβάνεσαι, γι′αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω ικανοποιητικά όταν βάζεις είτε τον κ. Αναστασιάδη είτε τον κ. Χριστόφια ως “οδοιπόρους γιά τα Σούσα”. Και οι δύο κύριοι πόρρω απέχουν από τον οδοιπόρο του Καβάφη.

    • avatar
     αθηνα on September 14, 2012 - (permalink)

     Φίλτατέ μου Επιλήσμων,μα δέν είναι η πρώτη φορά που ‘αδειάζονται′ στενοί συνεργάτες του προέδρου,με ιδιαίτερη προτίμηση στους υπουργούς Οικονομικών.Αλλά είναι κι αυτό ένα απο τα συμπτώματα της προβληματικής διακυβέρνησης που διάγουμε αγκομαχώντας. Τώρα όσον αφορά τη ”Σατραπεία”,του Καβάφη,και επειδή αμέσως μετά το δημοψήφισμα,η ατυχής,είναι αλήθεια, επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΔΗ.ΣΥ στην Αγκυρα,παρομοιάσθηκε με το ποίημα του Καβάφη,νόμισα ότι αυτό εννοούσες.Τώρα,αν εσύ υπονοούσες κάτι άλλο,ευχαρίστως να το ακούσουμε,γιατί ξέρεις,με τις Πυθιακές αναμασήσεις και τα ‘ήξεις-αφήξεις’,δέν είμαστε όλοι τόσο εξοικειωμένοι.

  • avatar

   “Και μες στο πλοίο μπήκε, πηαίνοντας προς το «διδώ».”

 38. avatar
  Georgie on September 14, 2012 - (permalink)

  Προς stockwatch moderator: Ισως είναι το 5ο μήνυμα που κόβετε. Αν στα αλήθεια δεν θέλετε να γράφετε η αντίθετη άποψη και να αφήνετε μια ομάδα να λειτουργεί ως εκπρόσωποι των τραπεζων και των πολιτικών τους προστατών μπορείτε κάλλιστα να το κάνετε. Απλά ενημερώστε τον κόσμο να μην σπαταλά άδικα τον χρόνο του. Κάντε και μια πολιτική διακύρηξη για το τι πρεσβέυετε στο frontpage. Οχι για τίποτα άλλο αλλά τουλάχιστον για λόγους δεοντολογίας.

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS